Υπουργείο Οικονομικών

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36
(ΦΕΚ B’3235/04.08.2020)

Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Α΄ 24) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Π.Ν. Π. του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203).

3.Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκεκαισυμπληρώθηκεμετοάρθρο1,παρ.42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

4.Του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/ 1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της υπ’ αρ. 2011/85/ ΕΕ οδηγίας) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του υπ’αρ. 2016/679 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

8. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12.Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

14. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

15. Της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

16. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 1.050.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με ενάριθμο 2017ΣΕ06900000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΖΩΡ465ΧΘΞ-2ΒΒ) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 2584).

2. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 3026).

3. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36/20.06.2019 κοινή υπουργική απόφαση Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β΄ 2578).

4. Την υπ’ αρ. 536/02.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./4962/02.07.2020) εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Το υπ’ αρ. ΔΝΣα/οικ.42329/ΦΝ456ε/13.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5428/17.07.2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Και επειδή

  • εκδόθηκε σημαντικός αριθμός Π.Α.Ε.Ε.Κ. εντός του 2020 λόγω καθυστέρησης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους συναρμόδιους φορείς,
  • καθυστέρησε η υλοποίηση των αδειών επισκευής κτηρίων που γειτνιάζουν με επικινδύνως ετοιμόρροπα κτήρια, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης που χορηγήθηκε με την υπ’αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36/20.06.2019 (Β΄ 2578) κοινή υπουργική απόφαση κατά ένα (1) χρόνο μόνο για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν κριθεί ως κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΑ) ή για τα οποία έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί Π.Α.Ε.Ε.Κ. και τα οποία επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια έως 30.01.2021, προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή ή εάν δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Β. Για κάθε τρίμηνο απαιτείται η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Β της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/ Α36/20.06.2019 (Β΄ 2578) κοινής υπουργικής απόφασης. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 27 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

Υφυπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!