Υπουργείο Εργασίας

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5519/Α325 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5519/Α325
(ΦΕΚ B’3236/04.08.2020)

Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Την από 26 Ιουλίου 2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄138), όπως κυρώθηκε με άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄196) .

2. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV.Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (Α΄65).

3. Του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α΄203).

4. Του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄261) και ισχύει.

5. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’και άλλες διατάξεις» (Α΄112).

7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

8. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12.Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/ 2019 (Α΄ 123).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).

14. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’145).

15. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

16. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

17. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

18. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας καιΤεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420). 19.Της υπ’αρ. οικ./617/ΓΔζ1/24.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «ΣύστασηΤομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών» (Β΄3019).

20. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

21. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1408 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (L 352).

22. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/717 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (L 190). 23.Του ορισμού της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2014/651, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2014/702 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2014/1388.

24. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137). 25. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

Β) 26. Το υπ’αρ. 81/03-03-2020 αίτημα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί εγγραφής πίστωσης ποσού 900.000,00 € στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2310989004 «Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.» του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1039-202 «Γενική Γραμματεία Υποδομών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

27.Την υπ’αρ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/30.7.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β΄ 3090).

28.Την υπ’αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6726/ΤΑΕΦΚ/1.7.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία χορήγησης έκτακτης ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32954 Τεύχος B’3236/04.08.2020 εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 2874).

29.Το υπ’αρ. ΔΝΣα/33320/ΦΝ 456ε/8.6.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

30. Το υπ’αρ. 33195/3802/9.6.2020 έγγραφο τουΤμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

31. Την υπ’αρ. οικ. 482/16.6.2020 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

32. Το υπ’ αρ. 595/21.7.2020 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η εκτιμώμενη δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, ανέρχεται σε 200.000 €, για την ικανοποίηση τριάντα οκτώ (38) αιτημάτων και για την αντιμετώπισή τους έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. ΔΟΔ/4318.3/7.5.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ειδικού φορέα 1039-202-0000000, αναλυτικού λογαριασμού 2310989004 οικονομικού έτους 2020, με ΑΔΑ: Ψ0Ο8465ΧΘΞ-Κ0Ω. και επειδή έχουν κατατεθεί αιτήσεις για χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης από πληγέντα, από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, μετά τη λήξη των καθοριζόμενων προθεσμιών, εξαιτίας αντικειμενικής αδυναμίας, όπως π.χ. προβλήματα υγείας, ιδιοκτησιακά προβλήματα, κληρονομικά προβλήματα, έκδοση εκθέσεων αυτοψίας πληγέντων κτηρίων κ.λπ., αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, για χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία τωνΤομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υπ’ αρ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/30.7.2018 (Β΄ 3090) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6726/ΤΑΕΦΚ/1.7.2019 (Β΄ 2874) κοινές υπουργικές αποφάσεις και θα ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης που έχει καθοριστεί στις προαναφερόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

Οικονομικών και Επενδύσεων
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και Υποδομών
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Κοινωνικών Υποθέσεων και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!