Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36/2020 Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36

ΦΕΚ Β 3220/03.08.2020

Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Α’24) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’203).

3.Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’203) όπως τροποποιήθηκεκαισυμπληρώθηκεμετοάρθρο1,παρ.42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’123).

4.Του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/ 1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’81) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α’23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137).

8.Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει.

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’123).

10.Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’123).

11.Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του

π.δ/τος 84/2019 (Α’123).

12.Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπ’αρ. Υ2/09.07.2019 (Β’2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’121). 14. Της υπ΄αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

15. Της υπ΄αρ. 338/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051). 16. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 840.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με ενάριθμο 2018ΣΕ06900010 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’3255).

2. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»(Β΄ 3654).

3. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12195/Α36/22.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/ 24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’4780).

4. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36/27.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’4923).

5. Την υπ΄αρ. 535/02.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5067/06.07.2020) Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/οικ.39622/ΦΝ456ε/02.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./5226/13.07.2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και,

Επειδή:

  • επειδή εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας των πληγεισών περιοχών,
  • δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπόμενη με την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄ 3654) κοινή υπουργική απόφαση χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες, κατοικιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών, ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/ συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Β. Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄3654) κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή: • εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτροδότησης του πυροπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του πυροπλήκτου κτηρίου που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.

Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν το πυρόπληκτο κτήριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!