Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 1037/188592/2020 Καθορισμός της μεθοδολογίας των τακτικών επίσημων ελέγχων σε επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών για τη διαμόρφωση του προγράμματος της εποπτείας τους, βάσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

Αριθμ. 1037/188592
ΦΕΚ B’3183/03.08.2020

Καθορισμός της μεθοδολογίας των τακτικών επίσημων ελέγχων σε επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών για τη διαμόρφωση του προγράμματος της εποπτείας τους, βάσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 137, της παρ. 8 του άρθρου 139 και της παρ. 5 του άρθρου 147 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

β) Των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 1 και των άρθρων 3-12 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τους Κανονισμούς,:

α) (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (L 139).

β) (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (L 157).

γ) (ΕΕ) 1333/2011 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα της μπανάνας (L 336).

δ) (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροοτατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 999/2001, (ΕΚ) υπ’αρ. 396/2005, (ΕΚ) υπ’αρ. 1069/2009, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1107/2009, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1151/2012, (ΕΕ) υπ’αρ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ. 1/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’αρ. 854/2004 και (ΕΚ) υπ’αρ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (L 95).

3. Την υπ' αρ. 46/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).

4. Την υπ' αρ. 243/14-01-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζεται η μεθοδολογία των τακτικών επισήμων ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών (καλούμενες εφεξής επιχειρήσεις) για τη διαμόρφωση του προγράμματος της εποπτείας τους, βάσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

2. Η μεθοδολογία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου των επιχειρήσεων, την κατάταξή τους σε προφίλ επικινδυνότητας και την κατάταξή τους σε επίπεδα επικινδυνότητας. Η αξιολόγηση κινδύνου πραγματοποιείται ως προς τον βαθμό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 852/2004 (L 139) για την υγιεινή των τροφίμων και τις απαιτήσεις των ΚΑΝ (ΕΕ) 543/2011 (L 157) και (EE) 1333/2011 (L 336) για τις προδιαγραφές εμπορίας.

Άρθρο 2
Φύλλο Ελέγχου και κατάταξη επιχειρήσεων σε προφίλ επικινδυνότητας

1. Κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων χρησιμοποιείται υποχρεωτικά τυποποιημένο φύλλο ελέγχου. Τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου, καθορίζονται με απόφαση του/της Προϊσταμένου/ ης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 147 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

2. Το φύλλο ελέγχου διαιρείται σε τρία κεφάλαια, ως εξής:

α) Κεφάλαιο Ι-Γενικές Απαιτήσεις.

β) Κεφάλαιο II-Ανάλυση Κινδύνου και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points- HACCP) και Ιχνηλασιμότητα.

γ) Κεφάλαιο III-ΔιεργασίαΤυποποίησης/Συσκευασίας. Για κάθε ένα από τα επί μέρους κεφάλαια υπάρχει μια λίστα σημείων ελέγχου, οι απαιτήσεις των οποίων ελέγχονται ως προς την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή τους και βαθμολογούνται με βαθμούς επιβάρυνσης βάσει του επιπέδου συμμόρφωσης της επιχείρησης.

3. Κάθε σημείο ελέγχου, είναι διαβαθμισμένο όσον αφορά την βαθμολόγησή του, βάσει της σημαντικότητας της αντίστοιχης μη συμμόρφωσης και του κινδύνου που εμπεριέχει ώστε να παραχθεί τρόφιμο μη ασφαλές ή/και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή/και επιβλαβές για την υγεία ή/και μη κανονικό σύμφωνα με τις παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 1 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

Οι μη συμμορφώσεις κατηγοριοποιούνται και βαθμολογούνται ως εξής:

α) Πλήρης Συμμόρφωση:

Κάθε ένα από τα σημεία ελέγχου λαμβάνει μηδενικούς (0) βαθμούς επιβάρυνσης όταν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του.

β) Μικρές μη συμμορφώσεις: Βαθμολογούνται με τρία (3) όταν υπάρχει μερική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου και έξι (6) όταν δεν υπάρχει καθόλου συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου.

γ) Μεσαίες μη συμμορφώσεις: Βαθμολογούνται με έξι (6) όταν υπάρχει μερική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου και δώδεκα (12) όταν δεν υπάρχει καθόλου συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου.

γ) Μεγάλες μη συμμορφώσεις: Βαθμολογούνται με εννιά (9) όταν υπάρχει μερική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου και δεκαοκτώ (18) όταν δεν υπάρχει καθόλου συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου.

δ) Πολύ Μεγάλες μη συμμορφώσεις: Βαθμολογούνται με δεκαοκτώ (18) όταν υπάρχει μερική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου και τριάντα έξι (36) όταν δεν υπάρχει καθόλου συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου.

ε) Κρίσιμες μη συμμορφώσεις: Βαθμολογούνται με εικοσιτέσσερα (24) όταν υπάρχει μερική συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου και σαράντα οκτώ (48) όταν δεν υπάρχει καθόλου συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του σημείου ελέγχου. Όταν μία επιχείρηση εξαιρείται από την υποχρέωση τήρησης μίας ή περισσότερων απαιτήσεων των σημείων ελέγχου, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, το αντίστοιχο σημείο ελέγχου δεν ελέγχεται και δεν βαθμολογείται.

4.Το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών επιβάρυνσης των σημείων ελέγχου ενός κεφαλαίου αποτελεί το σύνολο της βαθμολογίας επιβάρυνσης του κεφαλαίου. Κάθε ένα κεφάλαιο του φύλλου ελέγχου κατατάσσεται σε κατηγορία συμμόρφωσης κεφαλαίου, βάσει του συνόλου της χειρότερης βαθμολογίας επιβάρυνσης που μπορεί να συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο και της βαθμολογίας επιβάρυνσης που τελικά συγκέντρωσε. Οι κατηγορίες συμμόρφωσης κεφαλαίου είναι οι εξής:

α) Κρίσιμη μη συμμόρφωση κεφαλαίου: Όταν σε ένα κεφάλαιο διαπιστώνονται μία ή περισσότερες κρίσιμες μη συμμορφώσεις ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας επιβάρυνσης του κεφαλαίου.

β) Χαμηλή συμμόρφωση κεφαλαίου: Όταν σε ένα κεφάλαιο συγκεντρώνεται το 70% και πάνω των βαθμών της συνολικής χειρότερης βαθμολογίας επιβάρυνσης που η επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει στο κεφάλαιο αυτό.

γ) Μεσαία συμμόρφωση κεφαλαίου: Όταν σε ένα κεφάλαιο συγκεντρώνεται το 69,99% έως 40% των βαθμών της συνολικής χειρότερης βαθμολογίας επιβάρυνσης που η επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει στο κεφάλαιο αυτό.

δ) Υψηλή συμμόρφωση κεφαλαίου: Όταν σε ένα κεφάλαιο συγκεντρώνεται το 39,99% έως 0% των βαθμών της συνολικής χειρότερης βαθμολόγησης επιβάρυνσης που η επιχείρηση μπορεί να συγκεντρώσει στο κεφάλαιο αυτό.

5. Η επιχείρηση κατατάσσεται συνολικά σε ένα προφίλ επικινδυνότητας, βάσει του συνδυασμού των κατηγοριών συμμόρφωσης των επί μέρους κεφαλαίων.Τα προφίλ επικινδυνότητας μιας επιχείρησης είναι τα εξής:

α) Υψηλού κινδύνου: Όταν διαπιστώνονται ένα ή περισσότερα κεφάλαια με χαμηλή συμμόρφωση ή ένα ή περισσότερα κεφάλαια με κρίσιμη μη συμμόρφωση.

β) Μεσαίου κινδύνου: Όταν διαπιστώνεται οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός μη συμμόρφωσης που δεν υπάγεται στους συνδυασμούς των σημείων (α) και (γ) της παρούσας παραγράφου.

γ) Χαμηλού κινδύνου: Όταν δεν διαπιστώνεται κανένα κεφάλαιο χαμηλής συμμόρφωσης και μέχρι ένα κεφάλαιο μέσης συμμόρφωσης.

Άρθρο 3
Πρόγραμμα Τακτικών Επίσημων Ελέγχων

1. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρία επίπεδα επικινδυνότητας:

α) χαμηλού,

β) μεσαίου και

γ) υψηλού.

2. Η κατάταξη σε επίπεδα επικινδυνότητας προκύπτει από το σύνολο των σταθμισμένων βαθμών επικινδυνότητας μετά από το άθροισμα των μερικών σταθμισμένων βαθμών επικινδυνότητας των γενικών κριτηρίων του άρθρου 4 και των ειδικών κριτηρίων του άρθρου 5.

3. Το επίπεδο επικινδυνότητας κάθε επιχείρησης καθορίζει τον προγραμματισμό των τακτικών επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με τον πίνακα 1 «Πρόγραμμα Ελέγχου» της παρούσας παραγράφου.

Πίνακας 1 - Πρόγραμμα Ελέγχου

Επίπεδο Επικινδυνότητας επιχειρήσεων Σύνολο σταθμισμένων βαθμών επικινδυνότητας (άθροισμα μερικών συνόλων άρθρων 4 και 5) Πρόγραμμα Ελέγχων επιχειρήσεων
ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 23-30 Κάθε 6-18 μήνες
ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 16-22 Κάθε 12-24 μήνες
ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 6-15 Κάθε 18-36 μήνες

4. Μετά από κάθε επίσημο έλεγχο στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, δύναται να αλλάξει το προφίλ επικινδυνότητας των επιχειρήσεων και ακολούθως να αλλάξει το πρόγραμμα των τακτικών ελέγχων.

Άρθρο 4
Γενικά κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση την επικινδυνότητα και συντελεστές βαρύτητας αυτών

α) Γενικό κριτήριο: Είδος προδιαγραφών εμπορίας των προϊόντων με συντελεστή βαρύτητας 30%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Είδος Προδιαγραφών των προϊόντων Μη σταθμισμένοι βαθμοί επικινδυνότητας Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση) Σταθμισμένο μερικό σύνολο βαθμών επικινδυνότητας
Προϊόντα με Ειδικές προδιαγραφές εμπορίας 30 30% 9
Προϊόντα και με τα δύο είδη προδιαγραφών εμπορίας 20 30% 6
Προϊόντα με Γενικές προδιαγραφές εμπορίας 10 30% 3

β) Γενικό κριτήριο: Αριθμός εργαζομένων στην εγκατάσταση με συντελεστή βαρύτητας 10%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αριθμός εργαζομένων Μη σταθμισμένοι βαθμοί επικινδυνότητας Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση) Σταθμισμένο μερικό σύνολο βαθμών επικινδυνότητας
πάνω από 55 εργαζόμενοι 30 10% 3
από 16 έως 55 εργαζόμενοι 20 10% 2
από 6 έως 15 εργαζόμενοι 10 10% 1
κάτω από 5 εργαζόμενοι 0 10% 0

Άρθρο 5
Ειδικά κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση την επικινδυνότητα και συντελεστές βαρύτητας αυτών

1. Ισχύουν τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

α) Ειδικό κριτήριο: Προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει του τελευταίου φύλλου ελέγχου του τελευταίου επίσημου ελέγχου με συντελεστή βαρύτητας 30%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Προφίλ επικινδυνότητας Μη σταθμισμένοι βαθμοί επικινδυνότητας Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση) Σταθμισμένο μερικό σύνολο βαθμών επικινδυνότητας
Υψηλού Κινδύνου 30 30% 9
Μεσαίου Κινδύνου 20 30% 6
Χαμηλού Κινδύνου 10 30% 3

β) Ειδικό κριτήριο: Συμμόρφωση της επιχείρησης ως προς εκδοθείσες συστάσεις ή λήψεις διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 3-12 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), βάσει των τριών (3) τελευταίων φύλλων ελέγχου των τριών (3) τελευταίων επίσημων ελέγχων ή στην περίπτωση που έχουν διενεργηθεί λιγότεροι έλεγχοι, βάσει των διαθεσίμων φύλλων ελέγχου με συντελεστή βαρύτητας 20%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Συμμόρφωση στις συστάσεις και στα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης Μη σταθμισμένοι βαθμοί επικινδυνότητας Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση) Σταθμισμένο μερικό σύνολο βαθμών επικινδυνότητας
Καμία (0% συμμόρφωση επί του συνόλου) 30 20% 6
Μερική (1% έως 50% συμμόρφωση επί του συνόλου) 20 20% 4
Υψηλή (51% έως 99% συμμόρφωση επί του συνόλου) 10 20% 2
Πλήρης (100 % συμμόρφωση επί του συνόλου) 0 20% 0

γ) Ειδικό κριτήριο: Συμμετοχή επιχείρησης σε διατροφικό περιστατικό ή σε έκδοση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed-RASFF) με συντελεστή βαρύτητας 10%, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 

Συμμετοχή σε διατροφικό περιστατικό ή έκδοση RASFF Μη σταθμισμένοι βαθμοί επικινδυνότητας Συντελεστής βαρύτητας (στάθμιση) Σταθμισμένο μερικό σύνολο βαθμών επικινδυνότητας
NAI 30 10% 3
OXI 0 10% 0

Άρθρο 6

Τα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 και η κατάταξη των επιχειρήσεων στα επίπεδα επικινδυνότητας του άρθρου 3, αναθεωρούνται εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών κατά το μέγιστο.

 

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!