Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 12181/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393).

Αριθμ. 12181

ΦΕΚ B’ 3155/31.07.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 «Κύρωση:

α) της από 13.4.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και

β) της από 1.5.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104).

2. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

3. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

4. Η παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) και ισχύει.

5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

7. To π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192) και ιδίως των άρθρων 51, 52 και 56 αυτού.

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

9. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902). 12. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

13. Την υπ’ αρ. 47/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).

14. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

15. Την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Τουρισμός για όλους», έτους 2020 (Β΄ 2393).

16. Την υπ’ αρ. 9126/17.06.2020 Δημόσια Πρόσκληση προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

17. Την υπ’ αρ. 9416/23.06.2020 (ΑΔΑ: 619Β465ΧΘΟ5ΣΙ) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού περί πρώτης τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

18. Την υπ’ αρ. 10105/02.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΑΦΖ465ΧΘΟΟΨΨ) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού περί δεύτερης τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

19. Την υπ’ αρ. 10424/07.07.2020 (ΑΔΑ: 62Ο4465ΧΘΟ174) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού περί τρίτης τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

20. Την υπ’ αρ. 10424/07.07.2020 (9Ο3Ρ465ΧΘΟ-ΠΒΧ) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού περί τέταρτης τροποποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

21. Την υπ’ αρ. 14235/2020 Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών Π.Δ.Ε 2021 - 2023.

22. Την υπ’ αρ. 7868/27.05.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000.000 ευρώ.

23. Την υπ’ αρ. 12176/30.07.2020 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία προκαλείται, συμπληρωματικά, δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ.

24. Την υπ΄ αρ. 60452/12.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”», έτους 2020, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑ Ε011 με προϋπολογισμό τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00€).

25. Την υπ΄ αρ. 73049/10.07.2020 (ΑΔΑ: 6Φ2Τ46ΜΤΛΡΚΚΞ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση ένταξης του έργου «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”», έτους 2020, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑ Ε011 με προϋπολογισμό τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00€), και για τον καθορισμό των συνολικών οικονομικών στοιχείων.

26. Το υπ’ αρ. 11288/16.7.2020 αίτημα αύξησης ορίου πιστώσεων της ΣΑΕ 011 του Π.Δ.Ε οικ. έτους 2020, και το υπ’ αρ. 12121/22.07.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης του ανωτέρω αιτήματος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Τουρισμού με θέμα: «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους”, έτους 2020» (Β΄ 2393) ως προς τα κάτωθι σημεία:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2020.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα επιλέξουν ως προορισμό το Καστελόριζο, θα επιδοτείται το 100% της διαμονής τους έως το ποσό των 60 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 7, προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:

«γ) από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή του συνδικαιούχου του λογαριασμού.»

4. Η περ. ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του

ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας»

5. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για την κατάρτιση συμπληρωματικών μητρώων παρόχων κατά τη διάρκεια του προγράμματος λόγω αύξησης του συνολικού αριθμού των Δικαιούχων και ωφελουμένων του.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Τουρισμού ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!