Υπουργείο Εργασίας

Δ12α/ ΓΠ. 23962/711/2020 Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2020.

Αριθμ. Δ12α/ ΓΠ. 23962/711

ΦΕΚ Β 3141 - 30.07.2020

Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2020.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 2 εδάφιο γ του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

3.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4.Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική ΔικαιοσύνηΤροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

5.Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

6.Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ 2 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες διατάξεις»(Α΄ 111).

7.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθότι ως πράξη με μικτό χαρακτήρα διαθέτει στοιχεία εν μέρει ατομικά και εν γένει κανονιστικά, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι δυνατός [σχετ. η υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων»].

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 « Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία, και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

13.Την υπ’αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 1138).

14.Την υπ’αρ. Δ14/20158/186/2-6-2020 απόφαση ειδικής πιστοποίησης ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 2341).

15. Την υπ’ αρ. 340/ 18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

16.Την υπ’αρ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

17. Την υπ’αρ. 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

18. Την υπ’ αρ. 12972/2557/23-3-2020 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 650.000,00 € που καταχωρήθηκε με α.α. 30390 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6Ω2346ΜΤΛΚ-Ξ3Ψ).

19. Την υπ’ αρ. Δ11/οικ. 6385/148/10-4-2020 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2020» (Β΄ 1904).

20.Την υπ’αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19» (ΑΔΑ: 6ΑΚΡ46ΜΤΛΚ-ΛΑΥ).

21.Την υπ’αρ. 24739/1348/25-6-2020 εισηγητική έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

22. Την υπ’ αρ. 24738/1347/1-7-2020 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας.

23. Το υπ’ αρ. 326/17-6-2020 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), Απόσπασμα πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2020.

24. Τη λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκητηςκοινωνικήςένταξηςτωνατόμωνμεαναπηρία. 25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας εκτιμάται, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του προηγούμενου έτους και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες, Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19», ότι θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ 2310803899 ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2020 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Άρθρο 2

Στις Παιδικές Εξοχές - Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός αυτού, για το έτος 2020, θα φιλοξενηθούν έως 1200Άτομα με Αναπηρίες, με το αναλογούν συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Στους 1200 φιλοξενούμενους η αναλογία θα είναι 1 προς 1 (ένας συνοδός για ένα φιλοξενούμενο), σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. Δ11 /οικ. 6385/148/ 10-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2020» (Β΄ 1904).

Άρθρο 3

Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:

α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.

γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.

δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.

Άρθρο 4

1. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.

Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2020, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ αναλαμβάνει:

α) Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό – υποστηρικτικό προσωπικό για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.

β) Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά δελτία υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑγιακάθεενδιαφερόμενοσύλλογο,οικογένεια,ίδρυμα.

γ) Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση για κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις για βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους.

Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος 2020 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

δ) Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή να προσλαμβάνει προσωπικό συνοδείας που παρέχει υπηρεσίες το οποίο θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).

ε) Να καταβάλλει τις αμοιβές σε άτομα που θα απασχοληθούν με διάφορες ειδικότητες στους κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος, τη συνοδεία, την ιατρονοσηλευτική φροντίδα, την υποστήριξη, την ψυχαγωγία, την άθληση και την ασφαλή διαμονή των συμμετεχόντων στις κατασκηνώσεις.

στ) Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.

ζ) Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα.

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στην υπ’αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες ,Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19» και για την ομαλή επιτυχή και ασφαλή φιλοξενία τωνΆτομων με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του Προγράμματος 2020, η επιλογή θα γίνεται κατά προτεραιότητα ως ακολούθως :

1. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές δομές περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).

2. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που προέρχονται από Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των αυτών.

3. Ανεξάρτητοι/ες – μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/ τριες με αναπηρία, οι οποίοι/ες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα επιλέγονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους.

η) Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας – πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

θ) Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί κατασκηνωτές ΑμεΑ με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.

ι) Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ και, όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της Εκκλησίας θα φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.

ια) Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη, που θα κριθεί απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή φιλοξενία για Άτομα με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος 2020, καθώς και δαπάνες για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να είναι επί παραδείγματι:

α) Κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος,

β) ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των ειδικοτήτων που απασχολούνται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2020 από ατυχήματα ή ασθένειες,

γ) έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. για την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και έξοδα διαμονής και διατροφής των υπευθύνων -εφόσον κριθεί απαραίτητο,

δ) έξοδα για την προμήθεια απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας και δημιουργικής απασχόλησης κ.ο.κ.),

ε) δαπάνες που θα σχετίζονται με τα μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης του COVID–19 σύμφωνα με την αρ. Δ11/οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες ,Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19».

Των δαπανών αυτών εξαιρούνται όσες βαρύνουν τους οικείους Δήμους, οι οποίοι θα λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις κατά το τρέχουν έτος, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’αρ. Δ11 /οικ. 6385/148/10-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους 2020» (Β΄ 1904).

ιβ) Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό και οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των παραστατικών των ισόποσων δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ιγ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των κατασκηνωτικού Προγράμματος.

ιδ) Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή. ιστ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.

2. α) Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που ανατίθεται στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ με την παρούσα , σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2012/21/ΕΕ.

β) Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ υποχρεούται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητες της που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που ανατίθεται με την παρούσα.

Άρθρο 5

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ 2020 είναι:

α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν την σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.

β) Η κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην υπ’αρ. Δ11/ οικ.23973/811/18-6-2020 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας, παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, Ατόμων με Αναπηρίες ,Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19».

γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ. Κ.Α.μεΑ. από τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος) ή δικαστικού συμπαραστάτη, αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής.

δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει ορισθεί και ενημερωθεί και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ , του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με Αναπηρίες.

ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους. Κατ’εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν για περισσότερες των τριών κατασκηνωτικών περιόδων δύναται στην τελευταία περίοδο, και εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκηνωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών ΑμεΑ στον συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.

Επισημαίνεται ότι, δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα), καθώς και από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 6

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει με εκτάκτους ή τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές εκθέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογεί τα αποτελέσματα και υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του έργου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης –σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τηςσε ειδική συνεδρίασή της θα αξιολογεί συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου λαμβάνοντας υπόψη της και ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. προκειμένου να πιστοποιήσει το σύνολο της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού της χρηματοδότησης.

Άρθρο 7

Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του κατασκηνωτικού προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:

α) 40% για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία και οργάνωση του προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.), με την έκδοση της παρούσης.

β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του οποίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).

Βάσει της διάταξης του άρθρου 8 της απόφασης 2012/21/ΕΕ, όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ως άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Οικονομικών ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!