Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2112/2020 Οδηγίες για τη διεκπεραίωση των επιστροφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
A. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
B. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Δ.Α.Φ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ Γ΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΝΤΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Δ.Α.Τ.Ε.)
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ. Κ. : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Χατζημητάκου,
Σ. Σκιαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 4802241,
2103612060
Fax : 210 480 2119,
2103611752
E-Mail : d16tmimad.esoda@1989.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: 63ΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΖΝΗ

Αθήνα, 23/07/2020 - 12:21
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2112

Προς: 1. Όλες τις Δ.Ο.Υ.
2. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
3. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Υπόψη: Προϊσταμένων

Κοιν: 1. Διεύθυνση Εφαρμογής
Άμεσης Φορολογίας

2. Διεύθυνση Εφαρμογής
Έμμεσης Φορολογίας

3. Διεύθυνση Ελέγχων

4. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

5. Φορολογικές Περιφέρειες

6. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας
Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
(Δ.Ε.Φ.Κ.& Π.)

Θέμα: Οδηγίες για τη διεκπεραίωση των επιστροφών

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Α.Α.Δ.Ε. για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για την διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις Δ.Ο.Υ. τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση:

α) τη χρονολογική ωρίμανση

β) το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Η ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμασης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών.

Αναλυτικότερα για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν οι 3 κάτωθι κατηγορίες :

Ύψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α΄)

 • Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά
 • Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά
 • Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια , οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση την χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες :

Ηλικία αιτήματος (Βαθμίδες) (Κριτήριο Β΄)

 • Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών
 • Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών
 • Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών
 • Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Οπότε η σειρά προτεραιοποίησης των αιτημάτων επιστροφής διαμορφώνεται από το συνδυασμό των παραπάνω δυο κριτηρίων ως ακολούθως :

Πίνακας 1
Βαθμονόμηση προτεραιοποίησης
1) Βαθμός προτεραιοποίησης 1.1: Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεγάλου ύψους
2) Βαθμός προτεραιοποίησης 1.2: Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεγάλου ύψους
3) Βαθμός προτεραιοποίησης 1.3: Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεγάλου ύψους.
4) Βαθμός προτεραιοποίησης 1.4: Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεγάλου ύψους.
5) Βαθμός προτεραιοποίησης 2.1: Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μεσαίου ύψους
6) Βαθμός προτεραιοποίησης 2.2: Tα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μεσαίου ύψους
7) Βαθμός προτεραιοποίησης 2.3: Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μεσαίου ύψους
8) Βαθμός προτεραιοποίησης 2.4: Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μεσαίου ύψους
9) Βαθμός προτεραιοποίησης 3.1: Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών άνω των 180 ημερών, μικρού ύψους
10) Βαθμός προτεραιοποίησης 3.2: Τα ληξιπρόθεσμα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 91-180 ημερών, μικρού ύψους
11) Βαθμός προτεραιοποίησης 3.3: Τα αιτήματα επιστροφών μεταξύ 60-90 ημερών, μικρού ύψους
12) Βαθμός προτεραιοποίησης 3.4: Τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μικρού ύψους

Σε υλοποίηση των ανωτέρω και για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον ELENXIS Discoverer στη διεύθυνση εσωτερικού δικτύου: https://elenxis.ggps.gsis/discoverer/viewer, στο σύνδεσμο «Αναφορές Data Warehouse ΦΕΥ», μία Νέα ενότητα αναφορών: «01 Εκκρεμή Αιτήματα Επιστροφής εκτός Φορ Γεν Κυβερν (NEO)», η οποία αντικαθιστά τις υφιστάμενες αναφορές επιστροφών «01 Εκκρεμείς επιστροφές παλιό stock» και «02 Εκκρεμείς επιστροφές νέο stock», οι οποίες καταργούνται.

Η νέα αναφορά εμπεριέχει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ.
 • Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ.
 • Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ
 • Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση

Αναλυτικότερα, η αναφορά εμπεριέχει:

α) Αιτήματα Επιστροφής με Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε Εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ. που είναι εκκαθαρισμένα ή μη εκκαθαρισμένα. Στις περιπτώσεις των μη εκκαθαρισμένων, εμφανίζονται μόνο Α.Φ.ΕΚ. επιστροφής (όχι μικτά). Περιλαμβάνονται τα επιστρεπτέα ποσά που αντιστοιχούν σε Α.Λ.Ε εντός προϋπολογισμού.

β) Αιτήματα Επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., που αφορά σε αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος και αιτήσεις με την ΠΟΛ 1073/2004 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ., δεν έχει παραγραφεί και δεν έχει απορριφθεί ή ανακληθεί η αίτηση.

γ) Αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές Δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.ΕΚ, που αφορά σε πιστωτικές δηλώσεις εισοδήματος ΝΠ για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.ΕΚ.

δ) Συγκεντρωτική αναφορά ανά Δ.Ο.Υ. εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής άνω των 90 ημερών, χωρίς ειδοποίηση, που εμφανίζει συγκεντρωτικά τα αιτήματα επιστροφής που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Περιλαμβάνονται πλήθη και ποσά εκκρεμοτήτων από αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. χωρίς Α.Φ.ΕΚ., Πιστωτικές δηλώσεις Φ.Ε.Ν.Π. χωρίς Α.Φ.Ε.Κ. και εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ. Τα αιτήματα που περιέχονται στη συγκεντρωτική κατάσταση, είναι άνω των 90 ημερών. Όσον αφορά στα εκκρεμή Α.Φ.ΕΚ., εμφανίζονται μόνο αυτά για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι:

i. Εξαιρούνται τα αιτήματα επιστροφής από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

ii. Η βαθμίδα του επιστρεπτέου των εκκρεμοτήτων ορίζεται μετά από ταξινόμηση βάση του ποσού αυτού και διαιρώντας σε 3 ισάριθμες ομάδες (μια για κάθε βαθμίδα επιστρεπτέου ποσού). Η κατάταξη αυτή, γίνεται εντός του συνόλου των εγγραφών που αφορούν σε κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, ξεχωριστά. Επιπλέον στην αναφορά των εκκρεμών Α.Φ.ΕΚ. η κατάταξη σε βαθμίδες επιστρεπτέου ποσού γίνεται εντός των εγγραφών κάθε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και ανάλογα με την ένδειξη της ύπαρξης ειδοποίησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

iii. Η ηλικία του αιτήματος επιστροφής, για τις περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Φ.Π.Α., μετράται από την έναρξή της, ήτοι την Ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΕΝΠ και την Ημερομηνία αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. αντίστοιχα. Για τα Α.Φ.ΕΚ. που δεν συνδέονται με αίτηση επιστροφής, η ηλικία του αιτήματος μετράται από την Ημερομηνία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Για λόγους κατανόησης παρατίθεται παράδειγμα με δώδεκα (12) επιστροφές, οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν με βάση τα παραπάνω τεθέντα κριτήρια. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) οι επιστροφές κατατάσσονται ανάλογα με το ύψος των προς επιστροφή ποσών (Στήλη 6) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 3 από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ποσά. (Κριτήριο Α΄)

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Κριτήριο Β΄, οπότε και οι επιστροφές κατατάσσονται με βάση τη χρονολογική τους ωρίμανση (Στήλη 7), αφού πρώτα υπολογιστούν οι ημέρες που έχουν παρέλθει από το αίτημα του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση (Στήλη 4) σε φθίνουσα κλίμακα έντασης από 1 έως 4 με το 1 να υποδηλώνει αυξημένη αναγκαιότητα εξόφλησης των τίτλων λόγω μεσολάβησης διαστήματος άνω των 180 ημερών από την ημερομηνία αιτήματος. Η τελική προτεραιοποίηση (Στήλη 8) προκύπτει από το συνδυασμό των στηλών (6) και (7).

Πίνακας 2
Παράδειγμα προτεραιοποίησης με βάση το ποσό προς επιστροφή και τη χρονολογική ωρίμανση
Α/Α/ (1) ΗΜ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (2) ΗΜ.ΣΗΜΕΡΙΝΗ (3) ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (4) ΠΟΣΟ (5) ΠΡΟΤΕΡ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ (6) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (7) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡ. (8)
1 23/7/2018 1/4/2020 618 432.988,09 1 1 1.1
2 5/10/2019 1/4/2020 179 100.000,00 1 2 1.2
3 3/1/2020 1/4/2020 89 85.000,00 1 3 1.3
4 2/2/2020 1/4/2020 59 95.000,00 1 4 1.4
5 25/7/2019 1/4/2020 251 75.000,00 2 1 2.1
6 16/10/2019 1/4/2020 168 65.000,00 2 2 2.2
7 7/1/2020 1/4/2020 85 55.000,00 2 3 2.3
8 18/2/2020 1/4/2020 43 52.000,00 2 4 2.4
9 30/8/2019 1/4/2020 215 35.000,00 3 1 3.1
10 4/12/2019 1/4/2020 119 41.146,71 3 2 3.2
11 17/1/2020 1/4/2020 75 25.000,00 3 3 3.3
12 1/3/2020 1/4/2020 31 29.000,00 3 4 3.4

Οι αναφορές θα επικαιροποιούνται δύο φορές το μήνα και η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των στοιχείων τους θα αναγράφεται στο επάνω μέρος της κάθε αναφοράς ως «Ημερομηνία Εκτέλεσης».

Από την ανάρτηση των αναφορών και στο εξής, οι Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, θα πρέπει να αξιοποιούν τις παραπάνω αναφορές, για την αποτελεσματική διαχείριση των εκκρεμών επιστροφών. Υπενθυμίζεται, ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω αναφορών, μπορούν να εξάγονται σε αρχεία excel.

Επισημαίνεται, ότι εφεξής, δεν θα αποστέλλονται αναλυτικά αρχεία με τις εκκρεμείς επιστροφές με άλλο τρόπο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Πρόσβαση στην αναφορά, θα έχουν οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων και των Φορολογικών Περιφερειών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!