Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1092/23-6-2005 Εντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας

ΥΠΟΙΚ 061888/1463/05/ΔΟΣ/ ΠΟΛ. 1092/23-6-2005

Θέμα: Εντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας.

Σας γνωρίζουμε ότι από 1ης Ιανουαρίου 2005, έχει τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (Νόμος 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τA/9.2.2004).

Για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής στην Ελλάδα, οι δύο φορολογικές διοικήσεις συμφώνησαν η Ελληνική πλευρά να δέχεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι τουρκικές αρχές (ως συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και την αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας η οποία θα είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μόνο από την Τουρκική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ζητά την εφαρμογή της Σύμβασης (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Σημειώνεται, ότι Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μετάφραση στα Ελληνικά.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο το πιστoπoιητικό φορολογικής κατοικίας, όσο και η αίτηση εφαρμογής, θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Εξυπακούεται ότι φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Διευθυντής Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Γ. Κουνάδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENΙC REPUBLIC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚONOMΙΚΩN MΙΝISTRY ΟF FΙNANCE

1o αvτίγραφo για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - 1st copy for the Helleιric Tax Authority

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣYMΦΩNΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔIΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ CLAIM FOR ΤΗΕ APPLICAΤIΟΝ ΟF ΤΗΕ DOUBLE ΤΑΧΑΤIΟΝ AGREEMENT ΒΕTWΕΕΝ GREECE AND TURΚEY

Αυτή η αίτηση ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος - This claim is valid for one calendar year

l. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

BENEFΙCΙAL OWNER OF ΤΗΕ INCOME (block letters)

Πλήρες όνομα / επωvυμία / τίτλος

Full Nane or Name of fum ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Νομική μορφή

Legαl form ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Δρaστηριότητα / επάγγελμα

Activity / profession ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Πλήρης δ/vση (οδός, πόλη, ταχ. Κώδικας, χώρα)

Full αddress (street, city, postαl code, country) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ονομα και δεύθυνση αvτιπρoσώπoυ στηv Ελλάδα

Nαme αnd address of Representatiνe in Greece (if αny) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Ημερομηνία σχετικoύ συμφωvητικού - Date of Power of Attorney (if any) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

ΙΙ. Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΡΑΥΕR ΟF ΤΗΕ INCOME

Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος

Full Nαme οr Nαme o firm ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Νομική μορφή

Legαl form ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Δραστηριότητα / επάγγελμα

Actίνity / profession ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας)

FuΙΙ address (street, city, postαl code) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ΙΙΙ. ΠEPIΓPAΦH ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - DESCRlPTION ΟF ΤΗΕ INCOME ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

IV. ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

YEAR DURING WΗICΗ ΤΗΕ ΙΝCΟΜE BΕCAΜΕ DUE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛHPOΦOPΙΕΣ - FURTHER DETA1LS

Κατά τη διάρκεια του ημερoλογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:

Dutίng αny cαlendar year in which the above specίfied income becαme due:

α) ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης ΝΑΙ-YES, ΟΧΙ-ΝΟ

που βρίσκεται στην Ελλάδα;

were you engαged in trade or business ίn Greece through α permanent establishment

situαted therein?

β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα;

were you α member of α pαrtnershίp creαted or organized wίthin Greece? ΝΑΙ- YES ΟΧΙ-ΝΟ

c) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τους ελληνικούς νόμους; ΝΑΙ-YES

dίd you possess a holding in α compαny creαted under Hellenic law? ΟΧΙ-ΝΟ

Για oποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης V, να δοθούν λεπτομερή στoιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην έvδειξη "Παρατηρήσεις".

If αny answer 10 be given under (V) is "yes", giνe full particulals (e.g. percentage of participαtion e.t.c..) under item "Observαtions".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - OBSERVATIONS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

VΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - DECLARATION OF ΤΗΕ BENEFICIARY

Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αvαφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ΄ αυτή την αίτηση είναι απoλύτως ακριβή.

1 hereby declare thαt Ι am beneficiαlly entitled to the income stated overleαf and that the particulars giνen in this Claim αre true in eνery respect.

Τόπος και ημερομηνία - Plαce αnd date

Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου

Signature and stamp of the beveficiary

ΤΗΕ REPUBLIC OF TURΚEY MINISTRY OF FINANCE

General Directorate of Revenues

Subject: Certification of Residence with Respect to Agreement between Turkey and ... ... ... ... ... ... for Avoidance of Double Taxation With Respect Το Taxes on Income.

Date : ..../......//2005

ΤΟ WHOM IT ΜΑΥ CONCERN

Name:

Address:

Tax Office: ... ... ... ... ... ... Τax Office

Tax Number:

Ι certify that ... ... ... ... ... ... is resident on Turkey and subject to ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tax with resρect ίο its worldwide income.

FOR ΤΗΕ ΜΙΝISTER

NAME/SIGN

Directorate General of Revenues Ministry of Finance

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!