Υπουργείο Εργασίας

Δ1α/ΓΠ.οικ. 44071/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44071

ΦΕΚ B’ 2796/11.07.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’, και θ’ της παρ. 2 και των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β) Των παρ. 1 και 5 του ά ρθρου εικοστού τρί του της από 14.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομέ νου (Α’ 64), ό πως η παρ. 1 τροποποιή θηκε με την παρ. 1, η παρ. 5 προστέ θηκε με την παρ. 2 του ά ρθρου εξηκοστού έ νατου της από 20.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομέ νου (Α’ 68) και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκαν η από 14.3.2020 Πρά ξη Νομοθετικού Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), η από 20.3.2020 Πρά ξη Νομοθετικού Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

γ) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Οικονομικώ ν» (Α’ 181).

ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου Οικονομί ας και Ανά πτυξης» (Α’ 192).

στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύ σταση του Υπουργεί ου Δημό σιας Τά ξης και Προστασί ας του Πολί τη και μετονομασί α του σε Υπουργεί ο Προστασί ας του Πολί τη (Α’ 159).

ζ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Εργασί ας, Κοινωνική ς Ασφά λισης και Κοινωνική ς Αλληλεγγύ ης (Α’ 168).

η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου Υγεί ας» (Α’ 148).

θ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου Διοικητική ς Ανασυγκρό τησης» (Α’ 161).

ι) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν» (Α’ 151).

ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς» (Α’ 26).

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμό ς Αντιπροέ δρου της Κυβέ ρνησης, Υπουργώ ν, Αναπληρωτώ ν Υπουργώ ν και Υφυπουργώ ν» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και Επενδύ σεων, Προστασί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοινωνικώ ν Υποθέ σεων, Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

3. Την εξακολού θηση της συνδρομή ς επιτακτικώ ν λό γων δημοσί ου συμφέ ροντος προστασί ας της δημό σιας υγεί ας, προς περιορισμό της διά δοσης του κορωνοϊ ού COVID-19, λαμβανομέ νων υπό ψη ό μως των σημερινώ ν επιδημιολογικώ ν και λοιπώ ν δεδομέ νων.

4. Την από 10.7.2020 εισή γηση της Εθνική ς Επιτροπή ς Προστασί ας Δημό σιας Υγεί ας έ ναντι του κορωνοϊ ού COVID-19.

5. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 44069/11.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋ πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί ου Υγεί ας, σύ μφωνα με την οποία η έκδοση της παρού σας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού , αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Στο πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/ 28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και Επενδύ σεων, Προστασί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοινωνικώ ν Υποθέ σεων, Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. H παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα».

2. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας».

3. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η παρούσα ισχύει για τα πρό σωπα που εισέ ρχονται στη Χώ ρα κατά το χρονικό διά στημα από την 15η Ιουλίου 2020 και ώρα 00.01 έ ως και τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικώς έως τις 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01, η είσοδος στη Χώρα μέσω των χερσαίων συνόρων είναι δυνατή μόνο για πρόσωπα που έχουν ήδη συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα της παρ. 1 πριν από τη δημοσίευση της παρούσας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!