Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α. 71383/2020 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Αριθμ. 71383

ΦΕΚ Β 2774 - 08.07.2020

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Την υπ’ αρ. 1095Α/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄3180).

4. Την υπ’ αρ. 47/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» ( Β΄ 3100).

5. Την υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄3053).

6. Την υπ΄αρ. Υ6/9.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902)

7. Τον ν. 4605/2019 (Α΄52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

8. Τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει.

9. Τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

10. Την υπ΄αρ. 127860/Δ1/13.08.2019 (Β’ 3233) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (Β΄ 623) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 20192020» και της υπ’ αρ. 100872/Δ1/24-06-2019 (Β΄ 2569) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021».

11. Την υπ’ αρ. 66981/Δ1/27.04.2018 (Β΄ 1586) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019».

12. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ.11828/293/2017 (Β΄1157) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 99/2017 (Α’141) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. 41087/5.12.2017 (Β΄ 4249) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 76835/ΕΥΘΥ739/19.7.2016 (Β’ 2360) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή».

16. Την υπ΄αρ. 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015 (Β’ 1467) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15 παρ. 6 του ν.4314/2014 και αντικατάσταση της υπ΄αρ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’986), όπως ισχύει.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

18. Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»

19. Τον ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθ. 58 καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 4403/ 2016 (Α΄125).

20. Τον ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

21. Τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». 22. Την υπ’ αρ. C(2014)10128 - 17/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (Κωδικός CCI 2014GR05Μ9OP001).

23. Την υπ’ αρ. C(2014)10174 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Κωδικός 2014GR16M2OP014).

24. Την υπ’ αρ. C(2014)10167 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP002).

25. Την υπ’ αρ. C(2014)10180 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός 2014GR16M2OP006).

26. Την υπ’ αρ. C(2014)10183 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας (Κωδικός 2014GR16M2OP003).

27. Την υπ’ αρ. C(2014)10173 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP007).

28. Την υπ’ αρ. C(2014)10172 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ηπείρου (Κωδικός 2014GR16M2OP004).

29. Την υπ’ αρ. C(2014)10165 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (Κωδικός 2014GR16M2OP009).

30. Την υπ’ αρ. C(2014)10161 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Κωδικός 2014GR16M2OP005).

31. Την υπ’ αρ. C(2014)10166 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου (Κωδικός 2014GR16M2OP008).

32. Την υπ’ αρ. C(2014)10170 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττικής (Κωδικός 2014GR16M2OP012).

33. Την υπ’ αρ. C(2014)10164 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP010).

34. Την υπ’ αρ. C(2014)10179 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (Κωδικός 2014GR16M2OP013).

35. Την υπ’ αρ. C(2014)10175 - 18/12/2014 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης (Κωδικός 2014GR16M2OP011).

36. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύει.

37. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

38. Τον ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότησή του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους.

39. Το άρθρο 41 του ν. 3801/2009 (Α΄163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.

40. Την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (Α΄263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

41. Τον ν. 3604/2007 (Α’ΦΕΚ 189) «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ”Περί ανωνύμων εταιρειών” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

42. Τον ν. 3536/2007 (Α΄42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.

43. Την υπ’αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

44. Την υπ’ αρ. 3981ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

45. Την υπ’ αρ. Π1β/Γ.Π. οικ. 109707/12.8.2007 (Β΄ 1849) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αρ. Π2β/οικ.14951/9.10.2001 απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β΄ 1397)», όπως ισχύει.

46. Τον ν. 3463/2006 (Α΄114 ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

47. Τον ν. 3386/2005 (Α΄212) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.

48. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

49. Την υπ’ αρ. Π1β/Γ.Π. οικ.116847/26.11.2002 (Β΄ 1519) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

50. Την υπ’ αρ. Π1β/οικ.14951/9.10.2001 (Β΄1397) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει.

51. Την υπ’ αρ. Π2β/οικ.14957/9.10.2001 (Β΄1397) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος της σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠοικ. 10800/526/11.4.2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 965/19.04.2013) και όπως αυτή ισχύει.

52. Τον ν. 2646/1998 (Α΄236) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

53. Την υπ’ αρ. Π2β/οικ.2808/1997 (Β΄645) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει. 54. Το άρθρο 16 του ν. 1518/1985 (Α΄ 30) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις».

55. Το Κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1241/1985.

56. Το άρθρο 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

57. Την υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 (Β΄ 4898) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π46846/19-6-2019 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)"».

58. Το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

59. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πράξης που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα, θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

60. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επιπλέον των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», εντάσσεται:

(α) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», Επενδυτική Προτεραιότητα 8iv «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην απασχόληση, της εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της συμφιλίωσης του επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου και της προώθησης της ίσης αμοιβής για ίση εργασία» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

(β) Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 και εμπίπτει στον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας» και 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών», του καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

2. Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της δράσης αυτής είναι: (α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει σε αυτά.

3. Ως Δικαιούχος, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.4314/2014 (Α’ 265) όπως ισχύει, των εντασσόμενων στο ανωτέρω πλαίσιο πράξεων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

4. Σημειώνεται ότι, εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «αιτούσα/σες», «μητέρα/ες», «ωφελούμενη/ ες», «ενδιαφερόμενη/ες», νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες - πατέρες που βρίσκονται σε χηρεία και οι γυναίκες και άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια /συμπαράσταση παιδιού ή ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).

5. Ως ωφελούμενες της δράσης ορίζονται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και λαμβάνουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) στις κατηγορίες Δομών του άρθρου 5 της παρούσας.

6. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης παιδιών, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

7. «Αξία τοποθέτησης» (voucher) ορίζεται το αντίτιμο το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελουμένων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησής τους προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στους Φορείς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων στη δομή/δομές τους, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.

8. Ως «Εκτελών την Επεξεργασία», όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου, υπέχουν θέση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014, «Εκτελούντων την Επεξεργασία» για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 2

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει:

(α) στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,

(β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, (γ) στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Άρθρο 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher). Η διαδικασία τοποθέτησης ωφελούμενων σε δομή, περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Ειδικότερα:

Επιλέξιμες ενέργειες είναι:

α) η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,

β) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,

γ) η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),

δ) η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική υστέρηση ή/ και κινητική αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ).

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που οι Δομές των ανωτέρω σημείων (α) έως (δ) είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κατ’ ελάχιστο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, ήτοι το εκάστοτε ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.), λαμβάνοντας υπόψη και την υπ. αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157 (Β΄4898/1.11.2018).

3. Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου του 2021, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τις ωφελούμενες που θα επιλεγούν.

Άρθρο 4

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

1. Ωφελούμενες της δράσης είναι: - Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθ.

3.1, σημεία α έως δ, της παρούσας. - Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία. - Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

2. Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι - εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή - άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Τα έγγραφα, δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η εργασία ή η ανεργία, προσδιορίζονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες.

3. Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

5. Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης Αορίστου Χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή Ορισμένου Χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες θέσης Α1 ή Α2 (βρεφικός ή παιδικός σταθμός), τότε απαιτείται αφενός η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού. Για την αιτούσα, ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, που ισχύουν για τις μητέρες της αντίστοιχης κατηγορίας θέσης Α1ή Α2.

6. Τα ανωτέρω ωφελούμενα άτομα των παραγράφων 1 και 2, κατανέμονται στις θέσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αναφέρεται στην πρόσκληση/προσκλήσεις που θα εκδώσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενο άτομο κατανέμεται: (α) στο ΕΠΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, (β) στο οικείο ΠΕΠ όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Άρθρο 5

ΔΟΜΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

 • Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας - Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ)

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορίες Δομών Κατηγορίες Θέσεων
Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Α1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Β1 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Β2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Β3 Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Γ Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Δ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ)  Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.

Στο πλαίσιο της δράσης οι δομές παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στους Δήμους οι οποίοι τυχόν εξαιρεθούν από τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Οι όροι και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες θα περιληφθούν στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

2. Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Φύλαξης Παιδιών και από κέντρα μελέτης, φροντιστήρια, κέντρα κατάρτισης, από αθλητικούς συλλόγους, σωματεία, δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης.

3. Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Επίσης, δεν δύνανται να εξαργυρώνουν vouchers σε τρίτους ή να συνεργάζονται, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους που καλύπτουν τα vouchers, με οποιαδήποτε μορφή με ιδιώτες ή σωματεία που υλοποιούν και αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεών τους (ξένες γλώσσες, αθλήματα κ.λπ.) για τα παιδιά των ωφελούμενων που φιλοξενούνται.

Για όλα τα ανωτέρω οι Φορείς/Δομές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησής τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης.

4. Οι Δομές της παρ.1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς: - Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών - Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα - Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

5. Οι ιδιωτικές Δομές κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα οφείλουν, σύμφωνα με το πλαίσιο που τους διέπει, να πληρούν τους όρους πυροπροστασίας το αργότερο από την 31η Αυγούστου 2020 ενώ οι δημοτικές δομές το αργότερο από την 31η Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 6

ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Τα ετήσια όρια δαπάνης σε Ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμφώνως προς το άρθρο 3 παρ.2 της παρούσας, είναι:

Κατηγορίες Δομών Ετήσια όρια δαπάνης ανά κατηγορία θέσης
Κατηγορίες Θέσεων Χωρίς σίτιση Με σίτιση
Α. Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Α1 2.38 € 2.95 €
Α2 1.81 € 2.38 €
Β. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας Β1 2.38 € 2.95 €
Β2 1.81 € 2.38 €
Β3 5.00 €
Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  Γ 1.33 €
Δ.  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ) Δ 5.00 €

2. Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω ποσά αφορούν:

α. Στις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, πλην της μετακίνησης.

β. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Β3 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης.

γ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της και όπως αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτής, καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάθε βάρδια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών.

δ. Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Δ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ’ ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης.

Ως εκ τούτου, ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

3. Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας) και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή του φορέα/δομής.

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα) καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά την 1η ημέρα του μήνα ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω:

 • οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων
 • η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων - ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.

2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ από τις ενδιαφερόμενες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση. Η υποβολή των αιτήσεων και των αντίστοιχων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο μέσω της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων», με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείων pdf. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά της αιτούσας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή /και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία πρόσκληση.

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κλπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 8

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 - 31/12/2019).

β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.

γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.

2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων βάσει του συστήματος μοριοδότησης.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι και η Α.Α.Δ.Ε./taxisnet, δεν έχει πραγματοποιήσει την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης των αιτούντων, τότε θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2018, με την υποχρέωση των αιτούντων να στείλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση, τότε οι εν δυνάμει ωφελούμενοι δεν θα μπορούν να κάνει χρήση των υπηρεσιών και η «αξία τοποθέτησης» θα ακυρώνεται.

5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 - (Ε - Π)/300

Όπου:

Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.) και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
α. Ετήσιο συνολικό εισόδημα 90 - (Ε - Π)/300
β. Κατάσταση, είδος απασχόλησης και εργασιακή σχέση Κατάσταση απασχόλησης Μόρια
Εργαζόμενες/οι με
 • σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,
 • σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
 • εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης
90
Άνεργες/οι με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση της ανεργίας.
 • Μισθωτές/οί πλήρους απασχόλησης - Αορίστου χρόνου
 • Αυτοαπασχολούμενες/οι
γ. Οικογενειακή κατάσταση Αιτούσες/ντες που
 • ανήκουν στην Ομάδα των ΑμΕΑ (αναπηρία 35% και άνω)
 •  
 • έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα ΑμΕΑ (αναπηρία 35% και άνω)
50
Αιτούσες/ντες που είναι
 • Χήρες/οι,
 •  
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες
 •  
 • Διαζευγμένες/νοι ή σε διάσταση
 •  
 • Τρίτεκνες/οι - Πολύτεκνες/οι
40
Αιτούσες με
 • σύζυγο ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω
 •  
 • σύζυγο άνεργο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας
30

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή του ν. 4356/2015.

6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

 • Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση και έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, όπου είναι δυνατόν, - γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.5 και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων υποψηφιοτήτων.
 • Δημιουργία πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα με βάση τη μοριοδότησή τους. - Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.
 • Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

7. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί «αξία τοποθέτησης» (voucher) σε κάθε ωφελούμενο. Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική και δεν εξαργυρώνεται, δε μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται.

Άρθρο 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Ενέργειες ωφελούμενων:

α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher), οι ωφελούμενες απευθύνονται για την εγγραφή του τέκνου τους σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους

β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ της ωφελούμενης με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

 • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η του μήνα ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε κατά την ημερομηνία αυτή.
 • Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
 • Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως

(i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και

(ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως, τυχόν μετακίνηση).

γ. Η ωφελούμενη υπογράφει και το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της.

2. Ενέργειες Δομών/ Φορέων:

α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται στην/στις πρόσκληση/εις, οι Δομές ή οι Φορείς, στους οποίους αυτές ανήκουν, έχουν πρόσβαση και υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή» της ΕΕΤΑΑ όλα τα ακόλουθα έγγραφα:

 • σύμβαση της παρ.1β με το κάθε ωφελούμενο άτομο,
 • εξουσιοδότηση της παρ.1γ,
 • την κατάσταση ωφελούμενων ανά δομή /κατηγορία
 • Υπεύθυνη Δήλωση του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων περί αποδοχής των όρων του προγράμματος και δήλωσης αριθμού λογαριασμού Τραπέζης, στον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές,
 • τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας και εκπροσώπησης της Δομής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

β. Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 70% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους.

3. Ενέργειες Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. συντάσσει σχετικό πίνακα έντυπο διοικητικού ελέγχου ανά Δομή/Φορέα και ενημερώνει τη Δομή/ Φορέα.

Άρθρο 10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Υποχρεώσεις Φορέων λειτουργίας - Δομών Οι Φορείς/Δομές υποχρεούνται:

α) Να εξασφαλίσουν τη συλλογή και ηλεκτρονική υπο- 27765 βολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Εισόδου από την πρώτη ημέρα παροχής των υπηρεσιών και των ερωτηματολογίων Εξόδου από την τελευταία ημέρα παροχής υπηρεσιών από όλους τους ωφελούμενους, τόσο κατά την έναρξη παροχής υπηρεσιών όσο και κατά την αποχώρησή τους, όποτε και αν αυτή συμβεί. Τα ερωτηματολόγια θα αφορούν όλες τις ωφελούμενες για κάθε δομή τους, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata).

β) Να αποστείλουν, αμέσως μετά τη σύναψη των συμβάσεων και την καταχώρηση των στοιχείων των ωφελούμενων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τις καταστάσεις των ωφελούμενων ανά δομή, τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις των ωφελούμενων, σε ηλεκτρονική μορφή, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την πρόσκληση και κάθε νέα σύμβαση το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της

γ) Να εκτυπώνουν κάθε μήνα, μέσα από την ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα απαιτούμενα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης και τα οποία, αφού υπογραφούν από τις ωφελούμενες, να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., ψηφιακά υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, προκειμένου να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο.

δ) Να συντάσσουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε μηνιαία βάση τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών που αναρτάται στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα και αφορά στον προηγούμενο μήνα, προκειμένου να θεμελιωθεί η δαπάνη.

ε) Να δηλώνουν υπευθύνως και να καταχωρούν ορθά, τη συνολική δυναμικότητα της κάθε δομής τους, όπως αυτή ορίζεται από το αντίστοιχο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, με τον ακριβή αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, ανά κατηγορία θέσης, όπως τους ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

στ) Να μεριμνούν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών απουσίας των παιδιών/ατόμων ωφελούμενων του Προγράμματος.

ζ) Να τηρούν στο αρχείο τους πλήρη φάκελο του Προγράμματος με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της υλοποίησης της δράσης, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

η) Να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα, που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι:

α. Ένας Φορέας/Δομή θα πρέπει να αποστείλει τις καταστάσεις των ωφελούμενων ανά δομή και τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και εξουσιοδοτήσεις των ωφελούμενων, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υπογραφή τους.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή του από το Πρόγραμμα, αναδρομικά από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων των ωφελουμένων αλλά από την ημερομηνία αποστολής αυτών.

β. Ένας Φορέας/Δομή θα πρέπει να αποστείλει τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας δεν θα μπορεί να αιτηθεί πληρωμή για το συγκεκριμένο μήνα. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Εξαιρούνται οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος.

2. Υποχρεώσεις ωφελούμενων

α) Οι ωφελούμενες/οι οφείλουν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εισόδου από την 1η ημέρα παροχής υπηρεσιών και κατά την αποχώρησή τους από το πρόγραμμα (Ερωτηματολόγιο Εξόδου από την τελευταία ημέρα παροχής υπηρεσιών), όποτε και αν αυτή συμβεί, και να προσκομίσουν στη δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από την εφαρμογή, με σκοπό τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων (microdata). Η συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνον με τη συμπλήρωση των Ερωτηματολογίων Εισόδου και Εξόδου.

β) Οι ωφελούμενες/οι υποχρεούνται στο τέλος κάθε μήνα, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το μηνιαίο δελτίο παρουσίας, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά το μήνα αυτό.

γ) Οι ωφελούμενες δεν δύνανται να αλλάζουν δομή/ φορέα, με τον οποίο είχαν υπογράψει σύμβαση για τη φιλοξενία/ απασχόληση του παιδιού τους χωρίς σπουδαίο λόγο (μετακόμιση, ασθένεια κ.ά). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή της ωφελούμενης προς το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Άρθρο 11

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ

1. Επιλέξιμες δαπάνες Ε.Κ.Τ.:

Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση ορίζονται οι πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους φορείς οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο της παρ. 6.

2. Η περίοδος επιλεξιμότητας των ανωτέρω δαπανών αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της ωφελούμενης με το Φορέα/ Δομή.

3. Δικαιολογητικά δαπανών:

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Δομές προς την/τον ωφελούμενη/ο σε μηνιαία βάση, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Δομή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 γ) και δ). Οι ανωτέρω πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει τα εν λόγω αρχεία για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή.

5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ ή ΠΕΠ) στο οποίο κατανέμεται η πληρωμή.

6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης του άρθρου 10 παρ.2.β, τα οποία φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή των ωφελούμενων.

7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται μετά την 5η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.

8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ανά Δομή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του Φορέα/Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ’ ελάχιστον τα:

α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς τις ωφελούμενες),

β) ημερομηνία έκδοσης,

γ) ονοματεπώνυμο ωφελούμενης, και

δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.

9. Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αποστέλλονται στο δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην/στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών και τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιβεβαιώνει τη συμφωνία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε φορέα. 11. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός δεκαπενθημέρου από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, με την προϋπόθεση να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς της Ε.Ε.Τ.Α.Α. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών ενός φορέα.

12. Κατ’ εξαίρεση, οι πληρωμές της πρώτης και της δεύτερης δόσης καταβάλλονται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Α’ Κατανομής χρηματοδότησης. 13. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δομής, αποδίδεται στο Φορέα/ Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.

Άρθρο 12

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Οι κατανομές - χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διενεργούνται τμηματικά, βάσει των προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε πράξη, με διαχειριστή την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της πράξης, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει το πρώτο αίτημα κατανομής της χρηματοδότησης, ίσο με το 40% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, αμέσως μετά τις αποφάσεις ένταξης των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

4. Τα επόμενα αιτήματα κατανομής της χρηματοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλλονται ανά τρίμηνο, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και ειδικότερα: (α) έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα έως το 30% του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης, (β) έως την 1η Απριλίου 2021 η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποβάλει αίτημα ίσο με το υπόλοιπο του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης πράξης.

Άρθρο 13

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 20202021 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το 65% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για τις δομές κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, ενώ το 35% (κατ΄ ανώτατο) για τις δομές κατηγορίας Γ και Δ, με προτεραιότητα στην κατηγορία Δομής Δ. Με βάση αυτή την αρχική κατανομή, τα ποσά είναι ενδεικτικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της δράσης:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΠ (1) ΠΕΠ ΑΜΕΑ (2) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (3) ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ) (4)
1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4.800.000 € 0 € 40.954.441 €  
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15.000.000 € 800.00 €    
3 ΗΠΕΙΡΟΣ 4.900.000 € 170.00 €    
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5.000.000 € 250.00 €    
5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 5.000.000 € 530.00 €    
6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2.700.000 € 220.00 € 4.788.335 €  
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4.900.000 € 200.00 €   160.994.363 €
8 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.300.000 € 200.00 €  
9 ΙΟΝΙΑ 2.400.000 € 143.00 €    
10 ΚΡΗΤΗ 4.000.000 € 105.00 €    
11 ΑΤΤΙΚΗ 14.000.000 € 155.00 € 0 €  
12 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.400.000 € 58.00 € 1.511.861 €  
13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1.400.000 € 120.00 € 0 €  
ΣΥΝΟΛΟ 67.800.000 € 2.951.000 € 47.254.637 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΧΡΗΜ/ΝΟΥ ΠΔΕ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ) 118.005.637 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 279.000.000 €

2. Το κόστος υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τη διαχείριση του έργου επιβαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο μη επιλέξιμο σκέλος του Ε.Π «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

3. Το ποσό της στήλης 4 του πίνακα της παρ. 1 του παρόντος, χρησιμοποιείται προκειμένου να καλυφθεί κατά προτεραιότητα το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο και με εισοδήματα κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, και το σύνολο των αιτούντων με πλήρη φάκελο που υποβάλλουν αιτήσεις για τις δομές κατηγορίας Β3 και Δ. Το ενδεχόμενο υπόλοιπο χρησιμοποιείται για να καλύψει τι αιτούσες με πλήρη φάκελο, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της πράξης.

Την κατανομή του συγχρηματοδοτούμενου μη επιλέξιμου ποσού, πραγματοποιεί η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ως δικαιούχος των Πράξεων.

Άρθρο 14

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμη στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της. Κατ’ ελάχιστο, θα συσταθούν/συγκροτηθούν:

α) η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων και

β) η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών εξειδικεύεται στις αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 15

ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως του/της ωφελούμενου/ης είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις πρόσκληση/προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.

2. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρεί την ισχύ της σε περίπτωση αλλαγής της Δομής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021. Κάθε αλλαγή σε Δομή/Φορέα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Άρθρο 16

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων.

β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή του.

δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

ε) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Επίπεδο-είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα. Προς τις Δομές:

α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δειγματοληπτικά. Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε Δομή φιλοξενεί τέκνο/α ωφελούμενης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

γ) Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ. και τις Ε.Υ.Δ. των Π.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

δ) Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.

ε) Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη.

στ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης.

4. Διαδρομή του Ελέγχου

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την αρχή πιστοποίησης, την Ε.Υ.Δ. του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, τις ΕΥΔ των ΠΕΠ και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στο Δικαιούχο.

γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ.

δ) Η ύπαρξη για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

5. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Εάν μετά από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διαπιστωθεί η μη τήρηση των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ δομών και ωφελουμένων συμβάσεις ή παρατυπία κατά την υλοποίηση δράσεων ή πράξεων που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, αναζητά από το φορέα την επιστροφή του και σε περίπτωση μη επιστροφής συντάσσεται από την ΕΕΤΑΑ έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και εισήγηση για δημοσιονομική διόρθωση, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως προκειμένου να καταλογισθεί εις βάρος της Δομής/Φορέα που έλαβε την αντίστοιχη χρηματοδότηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 και την κοινή υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 [Β΄2784/21.12.2015], ως εκάστοτε ισχύει.

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων.

3. Ο δικαιούχος Ε.Ε.Τ.Α.Α., μεριμνά για την αποστολή στους Φορείς /Δομές του προγράμματος υλικού προβολής (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.) για την προβολή του Προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Άρθρο 17

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών. Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής

Άρθρο 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στην/στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύονται οι όροι υλοποίησης της δράσης, οι επί μέρους υποχρεώσεις των συμμετεχόντων σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή λεπτομέρεια που είναι αναγκαία σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εγχειρίδια, οδηγούς που διέπουν την (συγ)χρηματοδότησή της, κλπ.

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται για τον ετήσιο κύκλο της δράσης 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!