Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αριθμ. 1683/174338/2020 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων.

Αριθμ. 1683/174338/2020
(ΦΕΚ B’ 2762/07.07.2020)

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αρ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98)

γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223 ) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (Α’ 135).

2. Τους Κανονισμούς:

α) (EΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (EΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (L 347/20.12.2013) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) (EΕ) υπ’ αρ. 1370/2013 του Συμβουλίου, (ΕΕ L 346/20.12.2013) «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων».

δ) (EΕ) υπ’ αρ. 907/2014 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 255/28-8-2014) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ.

ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 908/2014 εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 255/28.8.2014) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.

ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1238 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 206/30.07.2016), για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση).

η) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1240 εκτελεστικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206/30.07.2016) όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπ’ αρ. 243/14.01.2020 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄36).

5. Την υπ’ αρ. 6354/210153/23.08.2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 623).

6. Το υπ’ αρ. 32955/28-5-2020 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις απόψεις του.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Τμημάτων 3 και 4 του Μέρους ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κεφαλαίων Ι, ΙΙ, ΙV και V του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των τίτλων Ι, ΙΙΙ, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές

1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως ο αρμόδιος Οργανισμός Πληρωμών της χώρας, όπως ορίζουν οι σχετικοί ενωσιακοί κανονισμοί είναι η αρμόδια αρχή για την διαχείριση του μέτρου και συγκεκριμένα για την παραλαβή, εξέταση και αποστολή των παραδεκτών αιτήσεων/προσφορών στην Ε.Ε., τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την πραγματοποίηση ελέγχων, την πληρωμή και τις κυρώσεις που αφορούν στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκχωρεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων διοικητικών ελέγχων σε εφαρμογή της παρούσας.

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥπΑΑΤ μεριμνά για την ευρεία ανακοίνωση της έναρξης του μέτρου ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ενημερώνοντας παράλληλα τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να προβούν και αυτοί σε ενέργειες σχετικά με την ευρεία δημοσιοποίηση του μέτρου ενίσχυσης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν προσφορά ή αίτηση (υποδείγματα 1Α και 1Β ), κατά περίπτωση, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, 10445 Αθήνα) για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, η οποία συνοδεύεται από εγγύηση σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 και τον σχετικό κάθε φορά εφαρμοστικό κανονισμό της ΕΕ.

Άρθρο 3
Επιλεξιμότητα προϊόντων

1. Βούτυρο (παραγόμενο από κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα): Ενίσχυση χορηγείται μόνο για βούτυρο:

α) ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος 80 % κατά βάρος, μέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος χωρίς λιπαρές ουσίες 2 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού. Στη συσκευασία του βουτύρου αναγράφεται το καθαρό βάρος. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για τη συσκευασία του βουτύρου οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «γλυκιά κρέμα» στην περίπτωση που το pH του βουτύρου είναι 6,2 ή υψηλότερο.

2. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα):

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το οποίο:

α) περιέχει κατ' ανώτατο όριο 1,5 % λιπαρές ουσίες και 5 % νερό και έχει περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείμματος τουλάχιστον 34 %·

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού·

γ) έχει αποθηκευθεί σε σάκους καθαρού βάρους 25 kg ή σε «μεγάλους σάκους» με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 500

kg. Το καθαρό βάρος αναγράφεται στους σάκους. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για την παράδοση και τη συσκευασία του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα V μέρος II σημεία 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που έχει παρασκευασθεί με τη μέθοδο της καταιώνισης» στους σάκους.

3. Τυριά:

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται κατ’ αρχήν μόνο στα τυριά που απολαύουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012, τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο πλήρους ωρίμανσης του τυριού όπως προβλέπεται βάσει των ειδικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος ωρίμανσης στις εν λόγω προδιαγραφές, στην περίοδο ωρίμανσης η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του τυριού. Επιπλέον, τα τυριά θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (α) έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, (β) φέρουν ανεξίτηλη σήμανση με ένδειξη, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή, της επιχείρησης στην οποία έχει παρασκευασθεί και με την ημερομηνία παρασκευής, (γ) έχουν αποθεματοποιηθεί κατά περίπτωση σε ολόκληρα κεφάλια/μπαστούνια ή κλειστούς περιέκτες (πχ τενεκέδες, βαρέλια κτλ) 4 kg τουλάχιστον, (δ) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης κατά το παρελθόν και (ε) πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1151/2012.

Κατ’ εξαίρεση, χορηγείται εκτάκτως ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης και στα λοιπά τυριά, τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο ωρίμανσης που ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Επιπλέον, τα εν λόγω τυριά πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες στα στοιχεία α, β, γ και δ απαιτήσεις.

4. Κρέας:

Ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης χορηγείται στα επιλέξιμα προϊόντα που περιγράφονται στον εκάστοτε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν τα παρακάτω: Ενίσχυση χορηγείται μόνο για:

α) βόειο κρέας που έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων που ορίζεται στον Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 1249/2008 της Επιτροπής και αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού,

β) σφάγια αμνών και εριφίων ηλικίας κάτω των 12 μηνών και τεμάχια αυτών

γ) κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση τουλάχιστον για τους τρεις τελευταίους μήνες στην περίπτωση του βοείου κρέατος, δύο μήνες στην περίπτωση του χοιρείου και αιγοπρόβειου κρέατος, και έχουν σφαγεί το πολύ 10 ημέρες πριν από την αποθεματοποίησή τους. Όσον αφορά στους χοίρους που σφάζονται σε ηλικία κάτω των δύο μηνών, το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση από τη γέννησή τους. Κατά τους ελέγχους για την διαπίστωση της ηλικίας σφαγής των ζώων μπορούν να ληφθούν υπόψη πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη ψηφιακή υπηρεσία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής», που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από τα διαβατήρια των ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 911/2004 της Επιτροπής,

δ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αρ. 853/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

ε) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν ακατάλληλα για αποθεματοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση (συνοδεύονται από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά),

στ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν σφαγεί στο πλαίσιο μέτρων έκτακτης ανάγκης,

ζ) κρέας σε νωπή μορφή το οποίο διατηρείται στο απόθεμα σε κατεψυγμένη μορφή.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι

Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Συλλογικοί Φορείς Κτηνοτρόφων (όπως Συνεταιρισμοί, Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, νόμιμοι κάτοχοι των προς αποθεματοποίηση προϊόντων. 27565

Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι/καταχωρημένοι από τον ΕΦΕΤ για τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004. Επίσης, θα πρέπει να έχουν λάβει κωδικό έγκρισης από τον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 838/51008/2019 (Β΄ 964).

Κρέας

Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Συλλογικοί Φορείς Κτηνοτρόφων (όπως Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον τομέα του κρέατος και των προϊόντων του, νόμιμοι κάτοχοι των προς αποθεματοποίηση προϊόντων.

Οι παραπάνω θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι/καταχωρημένοι από τον ΕΦΕΤ για τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» όπως ορίζεται στην 1384/41923/2018 (Β’ 1127).

Άρθρο 5
Πρωτογενείς απαιτήσεις και εγγυήσεις Οι πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο

β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238. Η Εγγυητική Επιστολή, αορίστου χρόνου, (Υπόδειγμα 12) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται βάσει των σχετικών εφαρμοστικών κοινοτικών κανονισμών, κατατίθεται με την αίτηση συμμετοχής στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Άρθρο 6
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών μέσω διαγωνισμού και αιτήσεων ενίσχυσης με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων

1. Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να συμμετάσχουν στην ιδιωτική αποθεματοποίηση με διαγωνισμό, υποβάλλουν γραπτές προσφορές σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Προσφορά για την …(1η, 2η, 3η, κτλ) υποπερίοδο ιδιωτικής αποθεματοποίησης…(είδος προϊόντος)» με απόδειξη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5, 104 45, Αθήνα (Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων) κατά τις υποπεριόδους/περίοδο που ορίζονται κάθε φορά στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για την προκήρυξη διαγωνισμού για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

2. Στην ιδιωτική αποθεματοποίηση με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων (Δομοκού 5, 10445 Αθήνα) για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, η οποία συνοδεύεται από την εγγύηση (όπου απαιτείται) που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

3. Μια προσφορά ή αίτηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση αξιολογείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το εάν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 40 του Καν. (ΕΕ) 2016/1240, προκειμένου να κριθεί παραδεκτή ή μη, εκτός τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων της ενωσιακής νομοθεσίας κατά την έναρξη του μέτρου της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των προσφορών ή των αιτήσεων προσκομίζουν και τις αποφάσεις ή τα αποδεικτικά των απαιτούμενων εγκρίσεων/καταχωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο

4. Σε περίπτωση που ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποφασίσει ότι μια προσφορά μέσω διαγωνισμού ή αίτηση είναι απαράδεκτη, ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της προσφοράς μέσω διαγωνισμού ή της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καν.(ΕΕ) 2016/1240.

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει για την επιλεξιμότητα μίας προσφοράς ή αίτησης την ενδιαφερόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 42 κοινοποιεί τις παραδεκτές προσφορές ή τις αιτήσεις στην ΕΕ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών γνωστοποιώντας αυτές αμελλητί και στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

5. Μετά την έκδοση των αποφάσεων της ΕΕ για το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση μέσω διαγωνισμού, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 για την αποδοχή ή μη των προσφορών και ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σχετικά με την έκβαση της συμμετοχής τους.

6. Για το παραδεκτό των αιτήσεων ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ισχύει το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

Άρθρο 7
Είσοδος στην αποθεματοποίηση και συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης

1. Για τα προϊόντα που είναι ήδη αποθεματοποιημένα η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 44 παρ. 3 ή της ημερομηνίας παραλαβής μιας παραδεκτής αίτησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 45 παρ. 1.

2. Για προϊόντα που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί εφαρμόζονται τα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής για την αποθεματοποίηση αυτών εντός 28 ημερών, ενώ η συμβατική περίοδος αποθεματοποίησης αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία η αποθεματοποίηση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, ήτοι από την ημέρα κατά την οποία αποθεματοποιείται η τελευταία μεμονωμένη παρτίδα της ποσότητας που καλύπτεται από την προσφορά ή την αίτηση.

3. Η επιχείρηση ειδοποιεί εγγράφως τη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την αρμόδια Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. του-

Τεύχος B’ 2762/07.07.2020 λάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη αποθεματοποίησης των παρτίδων που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποθεματοποίησης, το όνομα και τη διεύθυνση κάθε αποθήκης/ψυγείου/κατάψυξης ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2.

4. Κατά την είσοδο στην αποθεματοποίηση, όποτε αυτή και αν λαμβάνει χώρα, η επιχείρηση τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής και ειδικά τα έγγραφα της ζύγισης που υποχρεωτικά καταρτίζει πριν την είσοδο των προϊόντων στο χώρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

5. Κατά τη στιγμή της θέσης σε ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα κρέατα και πριν τη σύναψη της σύμβασης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πραγματοποιείται

α) επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των προϊόντων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 60 και 60α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 και

β) αμελλητί παράδοση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 61 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 8
Συμβάσεις Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης

1. Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της εγκεκριμένης επιχείρησης.

2. Η σύμβαση συνάπτεται κατά κατηγορία προϊόντος σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50 και 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 και υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης εις τριπλούν (Υπόδειγμα

3). Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στην επιχείρηση, ένα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ψύξης/κατάψυξης και ένα παραμένει στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ένα φωτοαντίγραφο της σύμβασης διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις της επιχείρησης

1. Στο πλαίσιο της κάθε σύμβασης, και βάσει του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, η επιχείρηση έχει την υποχρέωση:

α) να αποθεματοποιήσει και να διατηρεί τη συμβατική ποσότητα στο χώρο αποθήκευσης/εγκαταστάσεων ψύξης-κατάψυξης, κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, υπ' ευθύνη της και με δικά της έξοδα, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238, χωρίς:

i) να υποκαθιστά τα αποθεματοποιημένα προϊόντα,

ii) ή να τα μεταφέρει σε άλλο χώρο ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Κατά παρέκκλιση, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιτρέψει μετακίνηση των αποθηκευμένων προϊόντων υπό τους ακόλουθους όρους:

i) για τα τυριά που απολαύουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), εφόσον η επιχείρηση υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση·

ii) για άλλα προϊόντα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η επιχείρηση υποβάλει σε αυτόν αιτιολογημένη αίτηση.

β) να διατηρήσει τα έγγραφα της ζύγισης που καταρτίστηκαν κατά τη στιγμή εισόδου στον χώρο ιδιωτικής αποθεματοποίησης,

γ) να αποστέλλει τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εργασίες αποθεματοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της θέσης των εγκαταστάσεων ψύξης /κατάψυξης με τις αντίστοιχες ποσότητες, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της αποθεματοποίησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 3 του Καν (ΕΕ) 2016/1240,

δ) να επιτρέπει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την τήρηση όλων των προβλεπομένων στη σύμβαση υποχρεώσεων,

ε) να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα και να τα καθιστά αναγνωρίσιμα το καθένα ξεχωριστά ανά εγκατάσταση ψύξης/κατάψυξης,

στ) να τηρεί μητρώο στην αποθήκη που αναφέρει, ανά αριθμό σύμβασης:

  • τα στοιχεία ταυτοποίησης των προϊόντων που τίθενται σε αποθεματοποίηση ανά παρτίδα / ανά εγκατάσταση ψύξης/κατάψυξης.
  • τις ημερομηνίες αποθεματοποίησης και εξόδου από την αποθεματοποίηση·
  • την ποσότητα των προϊόντων σε αποθεματοποίηση ανά παρτίδα / εγκατάσταση ψύξης/κατάψυξης
  • τη θέση των προϊόντων ανά παρτίδα / εγκατάσταση ψύξης/κατάψυξης

2. Η επιχείρηση καθιστά, κατόπιν αιτήματος, διαθέσιμο για τον έλεγχο το σύνολο της τεκμηρίωσης, για κάθε σύμβαση, μέσω της οποίας είναι δυνατόν, ειδικότερα, να επαληθευτούν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αποθεματοποιημένα προϊόντα:

α) ο αριθμός ο οποίος προσδιορίζει την εγκεκριμένη επιχείρηση και το κράτος μέλος παραγωγής, εάν χρειάζεται,

β) η καταγωγή και η ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων ή για το κρέας η ημερομηνία σφαγής·

γ) η ημερομηνία αποθεματοποίησης,

δ) το βάρος και, στην περίπτωση του κρέατος, ο αριθμός των συσκευασμένων τεμαχίων,

ε) η διεύθυνση του τόπου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και των μέσων που επιτρέπουν την εύκολη ταυτοποίηση του προϊόντος εντός του χώρου ιδιωτικής αποθεματοποίησης,

στ) η ημερομηνία λήξης της περιόδου συμβατικής αποθεματοποίησης και η ημερομηνία της πραγματικής εξόδου από τη συμβατική αποθεματοποίηση.

Άρθρο 10
Έξοδος από την αποθεματοποίηση

1. Η έξοδος από την αποθεματοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής.

2. Η αίτηση εξόδου (Υπόδειγμα

4) από την αποθεματοποίηση διαβιβάζεται στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά, του- 27567 λάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών εξόδου.

3. Πριν από την έξοδο από την αποθεματοποίηση, η επιχείρηση δεν μπορεί να θέσει προς πώληση ή να εκχωρήσει ή να αντικαταστήσει μέρος ή το σύνολο της αποθεματοποιημένης ποσότητας προϊόντος.

4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ακυρώσει την έξοδο από την αποθεματοποίηση, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως και έγκαιρα τη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 11
Έλεγχοι

Α) ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΟΚ

1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι του άρθρου 60 του Καν. (ΕΕ) 2016/1240 διεξάγονται από μεικτές τριμελείς επιτροπές ελέγχου, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από δύο υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών των κατά τόπους ΔΑΟΚ και έναν υπάλληλο της αρμόδιας περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Έργο της επιτροπής ελέγχου αποτελούν οι επιτόπιοι έλεγχοι κατά την είσοδο στην αποθεματοποίηση (αρχικοί έλεγχοι- Υπόδειγμα

5), σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της αποθεματοποίησης (αιφνίδιοι έλεγχοι- Υπόδειγμα

6), καθώς και η επίβλεψη των εργασιών εξόδου των προϊόντων (τελικοί έλεγχοι- - Υπόδειγμα 7), όπως προβλέπονται στο άρθρο 60 και 60α του Καν. (ΕΕ) 2016/1240 και τον εκάστοτε εφαρμοστικό κανονισμό.

3. Η επιτροπή ελέγχου εκδίδει πρακτικό ελέγχου για κάθε είδος ελέγχου και είδος προϊόντος που διενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν. (ΕΕ) 2016/1240, το οποίο υπογράφεται από τους υπεύθυνους υπαλλήλους και προσυπογράφεται από το συμβαλλόμενο μέρος και περιλαμβάνεται στο φάκελο πληρωμής. Επιπλέον, σφραγίζει ή μονογράφει όλα τα αρχεία και έγγραφα αποθεμάτων και οικονομικών στοιχείων που ελέγχει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ελέγχου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αρχείων, εκτυπώνεται αντίτυπο και διατηρείται στο φάκελο ελέγχου.

4. Κατά τη στιγμή της εισόδου στην αποθεματοποίηση για το κρέας και εντός 30 ημερών από την έναρξη της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε (α) έλεγχο εγγράφων ο οποίος περιλαμβάνει την εξέταση του μητρώου αποθήκης και των δικαιολογητικών εγγράφων, όπως ζυγολογίων και δελτίων παράδοσης, καθώς και τη φυσική επαλήθευση της παρουσίας των παρτίδων και της ταυτότητας των προϊόντων στον χώρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης και (β) φυσικό έλεγχο, σε ένα αντιπροσωπευτικό στατιστικό δείγμα, για να εξασφαλιστεί ότι η ποσότητα, η φύση και η σύνθεση, η συσκευασία και η σήμανση των προϊόντων και των παρτίδων αποθεματοποίησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση και με τα στοιχεία που καθορίζονται από την επιχείρηση στην προσφορά ή την αίτησή της. Στην περίπτωση των τυριών, οι φυσικοί έλεγχοι ως προς την εξακρίβωση της συμβατικής ποσότητας διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες.

5. Στην περίπτωση των τυριών, στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης, οι φυσικοί επανέλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες για τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των συναφθέντων συμβάσεων, επαληθεύοντας το βάρος και ταυτοποιώντας τα αποθεματοποιημένα τυριά.

6. Τόσο πριν τη σύναψη της σύμβασης όσο και κατά τη διάρκεια και την έξοδο από την αποθεματοποίηση, η επιχείρηση όσο και ο κάτοχος των αποθηκευτικών χώρων/ψυκτικών εγκαταστάσεων/εγκαταστάσεων κατάψυξης οφείλουν να επιτρέπουν τη διεξαγωγή ελέγχων και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή εκτέλεση αυτών.

7. Κατά τους ελέγχους στα σημεία αποθεματοποίησης λαμβάνονται δείγματα και ισάριθμα αντιδείγματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δείγματα αποστέλλονται αυθημερόν προς εξέταση εντός κατάλληλης συσκευασίας, με δαπάνη του αναδόχου και ευθύνη της επιτροπής ελέγχου για:

α) τους υγειονομικούς ελέγχους, στα περιφερειακά κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) την ποιοτική σύνθεση και χημική ανάλυση του προϊόντος (όπως προδιαγραφές προϊόντος ΠΟΠ) σε χημική υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Τα έξοδα δειγματοληψίας, αποστολής και διενέργειας των αναλύσεων στο Γενικό Χημείο του Κράτους και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Επί των δειγμάτων αναγράφεται με σαφήνεια η δειγματισθείσα ποσότητα, παρτίδα, η επωνυμία της επιχείρησης, η ημερομηνία, καθώς και η εντολή για εξέταση του δείγματος σχετική με όλα τα στοιχεία του τυριού (είδος γάλακτος, υγρασία, λιποπεριεκτικότητα). Τα αντιδείγματα φυλάσσονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ για πέντε (5) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αποθεματοποίησης. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες εξέτασης των δειγμάτων οφείλουν να αναγράφουν ρητά στα αποτελέσματα επί των δελτίων εξέτασης, εάν το δείγμα είναι εντός ή εκτός προδιαγραφών.

Κατά τη δειγματοληψία ομαδοποιούνται οι παρτίδες τυριού στις οποίες αντιστοιχεί το προς εξέταση δείγμα και σημαίνονται με χαρακτηριστικό και ευδιάκριτο τρόπο (χρώμα, σύμβολο, σφραγίδα, ταινία κλπ), ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μετά την εξέταση του δείγματος.

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

1. Με απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές ελέγχου, οι οποίες διεξάγουν δευτεροβάθμιους ελέγχους, πέραν των πρωτοβάθμιων ελέγχων των ΔΑΟΚ, βάσει του σημείου (Α) του παρόντος άρθρου.

2. Έργο της επιτροπής ελέγχου είναι η διενέργεια δευτεροβάθμιων επιτόπιων ελέγχων στην έδρα των δικαιούχων σε ποσοστό 5% των πρωτοβάθμιων ελέγχων και σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης αποθεματοποιηθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση που κατά την εξαγωγή του δείγματος προκύψουν δεκαδικοί αριθμοί τότε ο αριθμός

Τεύχος B’ 2762/07.07.2020 των ελεγχθέντων δικαιούχων και των αντίστοιχων ποσοτήτων στρογγυλοποιείται στην πρώτη ψηλότερη ακέραια μονάδα μέτρησης. Η επιτροπή ελέγχου συντάσσει πρακτικό ελέγχου (Υπόδειγμα

8) το οποίο αποστέλλεται στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εποπτείας στην έδρα των ΔΑΟΚ σε ποσοστό 1% επί των πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Το δείγμα των ελέγχων εξάγεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Για την εξαγωγή του δείγματος η Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς ενημερώνει τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με τα στοιχεία των συναφθέντων συμβάσεων.

3. Αιφνιδιαστικούς ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βάσει δείγματος ελέγχου το οποίο εξάγεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων), σχετικά με:

αα) την είσοδο στην αποθεματοποίηση και τη διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων,

ββ) την έξοδο από την αποθεματοποίηση και τη διαπίστωση της καλής κατάστασης των προϊόντων, και

γγ) την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης/ψύξης-κατάψυξης και την άδεια νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και τον σαφή διαχωρισμό εντός αυτών των επιδοτούμενων και μη προϊόντων. Η επιτροπή ελέγχου συντάσσει πρακτικό ελέγχου (Υπόδειγμα

9) το οποίο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων με κοινοποίηση στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 12
Καταβολής Ενίσχυσης

1. Η αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία τη διαβιβάζει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός 20 ημερών από την παραλαβή του φακέλου με τα δικαιολογητικά.

2. Η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου θεωρημένη και υπογεγραμμένη από την ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Υπόδειγμα 10).

β. Κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τις επιμέρους βεβαιώσεις εισόδου (Υπόδειγμα

5) και εξόδου (Υπόδειγμα 7) στην αποθεματοποίηση από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου και από το βιβλίο λογιστικής αποθήκης της επιχείρησης.

γ. Αντίγραφο της σύμβασης (Υπόδειγμα 3)

δ. Πρακτικά ελέγχου της επιτροπής ελέγχου για τους διενεργηθέντες ελέγχους.

ε. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού.

στ. Φορολογική ενημερότητα.

ζ. Φύλλο ελέγχου (Υπόδειγμα 11)

η. Παραστατικά έγγραφα της νόμιμης εκπροσώπησης του συμβαλλομένου.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και ΑγοράςΤμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει τη δικαιούμενη ενίσχυση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 και του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

Άρθρο 13
Διοικητικές κυρώσεις και ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται μόνον εφόσον η περίοδος συμβατικής αποθεματοποίησης συνάδει με την περίοδο αποθεματοποίησης που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού ενίσχυσης.

2. Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ισχύουν τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1238 της Επιτροπής, η ενίσχυση καταβάλλεται για την ποσότητα που πραγματικά αποθεματοποιήθηκε εφόσον η αποθεματοποιημένη ποσότητα κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 97 % ή 99%, κατά περίπτωση, της συμβατικής ποσότητας.

β) Εάν η ποσότητα που έχει πράγματι αποθεματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης είναι μικρότερη από το 97% ή 99%, κατά περίπτωση, της συμβατικής ποσότητας, δεν καταβάλλεται ενίσχυση. Ωστόσο, στην περίπτωση του τυριού, αν το αρμόδιο κλιμάκιο διαπίστωσε ότι το εν λόγω τυρί υπέστη φυσική απώλεια βάρους κατά την περίοδο αποθεματοποίησης, η απώλεια βάρους δεν επιφέρει μείωση της ενίσχυσης ή κατάπτωση της εγγύησης.

γ) Εάν στο πλαίσιο ελέγχων κατά τη διάρκεια της αποθεματοποίησης ή κατά την έξοδο από το απόθεμα διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για τις εν λόγω ποσότητες. Το υπόλοιπο της παρτίδας αποθεματοποίησης που είναι επιλέξιμο για ενίσχυση αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη ποσότητα που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που μέρος μιας παρτίδας αποθεματοποίησης αποσύρεται ως ελαττωματικό πριν από τη λήξη της ελάχιστης περιόδου αποθεματοποίησης ή πριν από την πρώτη επιτρεπόμενη ημερομηνία για εργασίες εξόδου από την αποθεματοποίηση, όταν αυτή η ημερομηνία προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού ενίσχυσης. Τα ελαττωματικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της ποσότητας που αποθεματοποιήθηκε. 27569

δ) Όταν η επιχείρηση δεν τηρήσει τα σχετικά με τη λήξη της περιόδου συμβατικής αποθεματοποίησης, η ενίσχυση για την εν λόγω σύμβαση μειώνεται κατά 10% για κάθε ημερολογιακή ημέρα μη συμμόρφωσης. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 100% της ενίσχυσης.

ε) Εάν η επιχείρηση δεν ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πρόθεση να αρχίσει την έξοδο των προϊόντων από την αποθεματοποίηση, αναφέροντας τις επηρεαζόμενες παρτίδες / ψυκτική εγκατάσταση, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών εξόδου στην περίπτωση που η διάρκεια αποθεματοποίησης από τους εφαρμοστικούς κανονισμούς δεν είναι προκαθορισμένη, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης.

3) Σε περίπτωση που ο οργανισμός πληρωμών διαπιστώσει ότι έγγραφο το οποίο έχει προσκομίσει επιχείρηση, το οποίο απαιτείται βάσει της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες και οι εν λόγω εσφαλμένες πληροφορίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση (όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος, οι εγκρίσεις των εγκαταστάσεων), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποκλείει την επιχείρηση από τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης για το προϊόν για το οποίο παρασχέθηκαν οι ανακριβείς πληροφορίες για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής διοικητικής απόφασης που διαπιστώνει την παρατυπία. Ο αποκλεισμός αυτός δεν εφαρμόζεται, εάν η επιχείρηση αποδείξει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ότι η κατάσταση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε πρόδηλο σφάλμα.

4) Η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση ανακτάται από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, προσαυξημένη με τόκους. Οι κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 27 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 908/2014 εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. 187062/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2504) και η υπ’ αρ. 1708/115158/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2337), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 15
Παράρτημα

Το Παράρτημα των Υποδειγμάτων που παρατίθεται παρακάτω αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

[Δείτε τα υποδείγματα εδώ]

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!