Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

E.2105/2020 Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα
Τ.Κ. : 105 62
ΠΡΟΣ : Π.Δ. e-mail : d19diadi@otenet.gr
URL : www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 01.07.2020

Αρ. Πρωτ.: E.2105

ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών

ΣΧΕΤ. : Η με αρ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την αριθμ. πρωτ. Ε.2050/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) εγκύκλιο, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας γνωρίζουμε ότι στην ενότητα 3 με τίτλο «Διακίνηση εμπορευμάτων με χρήση δελτίων TIR», προστίθεται παράγραφος σχετικά με την ισχύ των Πιστοποιητικών Καταλληλότητας (έγκρισης) για Τελωνειακή Σφράγιση (ΤΕΚΑ), ως ακολούθως:

«Οι τελωνειακές αρχές στην είσοδο, στην έξοδο ή στον προορισμό δύνανται να επιτρέψουν τη συνέχιση της μεταφοράς TIR, ακόμη και αν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (έγκρισης) για το οδικό όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων με τελωνειακή σφράγιση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει υποβάλλει αίτημα ανανέωσης του πιστοποιητικού προς την αρμόδια αρχή της χώρας του (π.χ. μέσω e-mail, επιστολής, επίσημης μνείας στο πιστοποιητικό ή στο δελτίο TIR, κ.λπ.).»

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Καταλληλότητας για Τελωνειακή Σφράγιση, του οποίου η ισχύς έχει λήξει αλλά ο κάτοχος παρέχει επαρκείς αποδείξεις ότι ζήτησε την ανανέωση αυτού από την αρμόδια αρχή της χώρας του, παρακαλούμε να γίνεται αποδεκτό.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!