Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 2252.1.1/41958/2020 Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων.

Αριθμ. 2252.1.1/41958/2020

ΦΕΚ Β 2735/04.07.2020

Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 «Κύρωση:

α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),

β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και

γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4.

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

στ) Των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

η) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

θ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει.

ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ια) Της υπ’ αρ. 47/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

ιβ) Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).

ιγ) Της υπ’ αρ. 2252.1.1/23305/2020/15-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Π.Ν.Π. της 30/03/2020 (Α’ 75)» (Β΄ 1426).

ιδ) Της υπ’ αρ. 2252.1.3.6/37959/20/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄ 2492).

ιε) Του άρθρου 11 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/ 27.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601).

2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.

3. Το υπ’ αρ. 2812.7/40965/30-06-2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, σύμφωνα με το οποίο προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 15.000.000 ευρώ σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί εντός των υφιστάμενων ορίων του Π.Δ.Ε. 2020 από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ15000001

«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Π.Ν.Π. 30.03.2020 (Α΄75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σε 29.601.898,00€, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2601), συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).

2. Η χρηματοδότηση της παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

Άρθρο 2

Ύψος χρηματοδότησης

Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ορίζεται έως του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣΥφυπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!