Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 60941 ΕΞ 2020 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμ. 60941 ΕΞ 2020

ΦΕΚ Β 2714/03.07.2020

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) Των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄210),

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).

3. Το ν. 2292/1995 (Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051)

6. Την υπ’ αρ. 247153α /9-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181)

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας - Γενικό Επιτελείο Στρατού - Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

ΙΙ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ταμείο Εθνικού Στόλου.

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ειδικός Λογαριασμός για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ. IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

α. Πολεμικό Μουσείο

β. Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (Σ.Ε.Α.Ν.)

β.1. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΑΘΗΝΩΝ

β.2. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β.3. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

β.4. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

β.5. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

β.6. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΚΑΔΙΑΣ

β.7. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΡΤΑΣ

β.8. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΑΧΑΪΑΣ

β.9. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ

β.10. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΓΡΕΒΕΝΩΝ

β.11. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΔΡΑΜΑΣ

β.12. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

β.13. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΕΒΡΟΥ

β.14. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ

β.15. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

β.16. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ

β.17. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΗΛΕΙΑΣ 27020

β.18. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΗΜΑΘΙΑΣ

β.19. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

β.20. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

β.21. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

β.22. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

β.23. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΑΒΑΛΑΣ

β.24. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

β.25. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

β.26. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΕΡΚΥΡΑΣ

β.27. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

β.28. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΙΛΚΙΣ

β.29. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ

β.30. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

β.31. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ

β.32. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΛΑΚΩΝΙΑΣ

β.33. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ

β.34. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΛΑΣΙΘΙΟΥ

β.35. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΛΕΣΒΟΥ

β.36. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΛΕΥΚΑΔΑΣ

β.37. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

β.38. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

β.39. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΞΑΝΘΗΣ

β.40. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΠΕΙΡΑΙΩΣ

β.41. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΠΕΛΛΑΣ

β.42. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΠΙΕΡΙΑΣ

β.43. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΠΡΕΒΕΖΑΣ

β.44. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΡΕΘΥΜΝΗΣ

β.45. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΡΟΔΟΠΗΣ

β.46. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΣΑΜΟΥ

β.47. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΣΕΡΡΩΝ

β.48. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΤΡΙΚΑΛΩΝ

β.49. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

β.50. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΦΛΩΡΙΝΑΣ

β.51. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΦΩΚΙΔΑΣ

β.52. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

β.53. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΧΑΝΙΩΝ

β.54. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού ΧΙΟΥ

γ. Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.)

δ. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)

δ.1. Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.ΟΕ.Μ.Σ.)

δ.2. Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού (Ε.Λ.Ο.Α.Σ)

δ.2.1. Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.)

δ.2.2. Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπτάμενων Αξιωματικών (ΕΛ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)

ε. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α)

στ. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ)

ζ. Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (Τ.Α.Α.Θ.Π.)

η. Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.Ε.Θ.Α.)

θ. Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.)

ι. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.)

ια. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/ΜΤΣ)

ιβ. Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ΓΕΣ (ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ)

ιγ. Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.)

ιγ.1. Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.ΟΕ.Μ.Ν.)

ιγ.2. Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν)

ιγ.2.1. Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.)

ιγ.2.2. Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπτάμενων Αξιωματικών (ΕΛ.Χ.Α.Ο.Ι.Α)

ιγ.3. Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Ναυτικού (Ε.Λ.Π.Ν)

ιδ. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.)

ιε. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.)

ιε.1. Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.ΟΕ.Μ.Α.)

ιε.2. Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.Λ.Ο.Α.Α)

ιε.2.1. Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ.)

ιε.2.2.Ειδικός Λογαριασμός Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Ιπτάμενων Αξιωματικών (ΕΛ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) ιστ. Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.)

ιζ. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Ε.Α.Α.Α.)».

V. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.).

VI. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

α. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ (ΕΒΟΠΥΡΚΑΛ)

β. Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ

β.1. Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου (ΜΒΗ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.

β.2. Ηλεκτρομηχανική Κύμης (ΗΜΚ ΕΠΕ).

Από την ημερομηνία δημοσίευση της παρούσας, καταργούνται οι υπ’ αρ. 2/71348/ΔΥΕΠ/24-7-2013 (Β΄1911) 27021 και 2/57214/ΔΥΕΠ/16-7-2014 (Β΄2012) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!