Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. 94/165904/2020 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

Αριθμ. 94/165904

ΦΕΚ B’ 2648/30.06.2020

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199).

2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (Α΄ 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων».

3. Το άρθρο 62 παραγρ. 2 του ν. 4235/2014 (Α' 32).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

6. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (Α΄ 113), που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τον ν. 4384/2016, άρθρα 18, 19 και 20 (Α' 78).

8. Το β.δ. 666/1966 (Α΄ 160) «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

10. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α' 200) περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α' 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α' 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (Α΄135).

11. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002 » (Β’ 1042).

12. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α΄ 1205).

13. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 132537/28-04-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β΄ 684).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 717/2014 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).

15. Την υπ’ αρ. 2015/C217/01 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

16. Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν σοβαρότατη μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020.

17. Τα με Α.Π. 276/96946/ της 06/04/2020 και Α.Π 280/ 100012 της 09/04/2020 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

18. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.

19. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 130.000 ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

20. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ' ανώτατο όριο 15.249.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. και T., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

21. Την υπ’ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ. 1029501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.

22. Την υπ’ αρ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β' 3051).

23. Την υπ’ αρ. 10530/149573/09.06.2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 15.249.000 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και T., η οποία καταχωρίστηκε με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. ΑΔΑ ΨΧΗΤ4653ΠΓ-ΤΘΞ.

24. Την υπ’ αρ. ΓΝ.024/2020 Κ.Ε.Μ.Κ.Ε (Α.Π 47986 ΕΞ2020) γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την υπ’ αρ. 766/150651/10.06.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. του άρθρου 24, παρ. 5, περιπτ. ε' του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 με σκοπό την στήριξή τους κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020.

2. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς πλοιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών τα σκάφη των οποίων φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή/και «γρι-γρι».

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν. (ΕΕ) 717/2014. Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 2 και 3 του Καν. 717/2014, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε ένα ή περισσότερους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 ή/και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1408/2013, ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διασφαλίζει με το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση του κόστους ότι για τις άλλες δραστηριότητες δεν χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού (Καν.717/2014).

Άρθρο 4

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει.

2. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), ανά κατηγορία ολικού μήκους ανά κατηγορία ολικού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ορίζεται ως ακολούθως:

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 800 ευρώ ανά σκάφος.

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 1.200 ευρώ ανά σκάφος.

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 3.500 ευρώ ανά σκάφος.

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων συμπεριλαμβανομένων και όσων φέρουν το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα) σε 4.000 ευρώ ανά σκάφος.

3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 και 5 του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 και 5, να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).

5. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Καν.717/2014.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 239090/002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» (Ε.Φ 1029- 501/0000000) του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 15.248.700 ευρώ, υπό τον όρο μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6

Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων και την διαμόρφωση του τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιεί- 26475 ας του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του Καν. 717/2014 τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 717/2014 καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό και τα στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εκδίδει απόφαση στην οποία περιλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μέσω του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την πληρωμή των δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού της ελέγχου με τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημα τους για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας του Καν 717/2014 στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπόδειγμα της αίτησης/δήλωσης η οποία ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων αλιέων προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.

Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ μεριμνά για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής Αίτησης/ Υπεύθυνης Δήλωσης των δικαιούχων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας της παρούσας απόφασης με τα απαιτούμενα στοιχεία του Παραρτήματος Ι και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

5. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ διασφαλίζει ότι οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την διαμόρφωση της κατάστασης των δικαιούχων προς πληρωμή διενεργούνται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία διασυνδέεται με τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του στόλου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας (ΟΣΠΑ), ως ακολούθως:

- Η είσοδος των δικαιούχων στην πλατφόρμα υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης/Αίτησης, πραγματοποιείται με τους κωδικούς εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΟΣΠΑ, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη και των στοιχείων του.

- Τα απαιτούμενα στοιχεία του πλοιοκτήτη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, ποσοστό ιδιοκτησίας), του σκάφους (ΑΜΑΣ, όνομα σκάφους, ολικό μήκος, ημερομηνία λήξης αλιευτικής άδειας, εργαλεία) και ποσό ενίσχυσης δικαιούχου, προσυμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου σκαφών, με διασύνδεση με την εφαρμογή του Μητρώου του ΟΣΠΑ και επιβεβαιώνονται από τον δικαιούχο προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή τους.

- Δεν είναι εφικτή η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης/Αίτησης ενίσχυσης (Παράρτημα Ι), εάν τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι πλήρη, εάν το σκάφος δε διαθέτει αλιευτική άδεια σε ισχύ, αν διαθέτει αλιευτικά εργαλεία ΟΤΒ ή/και PS, αν δε γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων από τον δικαιούχο, και αν δε γίνει αποδοχή των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

- Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ ενημερώνει τους αιτούντες με αυτοματοποιημένο μήνυμα μέσω του ΟΣΠΑ για την επιτυχή υποβολή της Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσής τους.

6. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, σημείο 2.4 της υπ’ αρ. 132537/28-04-2011 κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 5 που αποστέλλεται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

7. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ του άρθρου 6, παρ. 5. που περιλαμβάνουν:

α) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ του άρθρου 6, παρ. 2.

β) Το ηλεκτρονικό αρχείο των δικαιούχων με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία πλοιοκτήτη, ΑΦΜ, ποσό πληρωμής και ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού που υποβάλλεται από την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

8. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

- στην έκδοση εντολής πληρωμής και

- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσας.

10. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του Κανονισμού 717/2014) συνεπεία υπέρβασης του ποσού, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φροντίζει για έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ.7 του Κανονισμού 717/2014.

11. Τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Καν (ΕΕ) 717/2014 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Γενική Διεύθυνση Αλιείας για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!