Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 21462/7289/2020 Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Αριθμ. 21462/7289

ΦΕΚ Β 2644-30.06.2020

Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

β. του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

γ. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8), όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 29Γ αυτού,

ε. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 101967/29-5-2020 πρόταση του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως ισχύει. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26450

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 29Γ του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ), των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ), του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT), του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος(ΛΕΠ ETE) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού ETE - π.π. ΕΘΝΑΚ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.».

2. Η περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 29Γ του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Β’ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ETAT), του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠ ETE) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού ETE - π.π. ΕΘΝΑΚ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ως ακολούθως:».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!