Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 137516/2020 Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-EΦKA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεν.Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Ασφάλισης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.Λέκκα
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Σατωβριάνδου 18,
10461 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 -5284556
EMAIL:d.asfalisis @efka.gov.gr

ΑΔΑ:ΩΞ0Τ465ΧΠΙ-3Ψ6

Αθήνα, 30/06/2020

Αρ.Πρωτ.: 137516

Γενικό Έγγραφο

Προς:Αποδέκτες Πίνακα Α’

Θέμα:«Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-EΦKA.»

Σχετ.: α. Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/3-2-2020) περί ηλεκτρικών συναλλαγών ασφαλισμένων του eΕΦΚΑ.

β. Οι διατάξεις της αρ.οι.17535/Δ1.6002/5-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1754/τ.Β’/7-5-2020)

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ.Α’), προβλέπεται ότι «Οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α..»

Στα πλαίσια των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του eΕΦΚΑ και στην προσπάθεια επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, επανασχεδιάστηκε η βεβαίωση για χρήση στο ΑΣΕΠ και παρέχεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης της μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ.

Πεδίο Εφαρμογής – Περιεχόμενο Βεβαίωσης

Η νέα βεβαίωση απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης για χρήση στο ΑΣΕΠ.

Στη βεβαίωση αποτυπώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Προσωπικά στοιχεία του αιτούντος
  • ΑΜΚΑ
  • Α.Δ.Τ
  • Αριθμό Πρωτοκόλλου με τη σχετική χρονοσήμανση  Αριθμός Εγκυρότητας.
  • Αποτύπωση των συνολικών ημερών και της συνολικής χρονικής περιόδου ασφάλισης από 01/01/2002 και έπειτα.
  • Τη χρονική περίοδο απασχόλησης ανά εργοδότη, τις ημέρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο εργοδότη και το είδος δραστηριότητας αυτού.
  • Μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής εξουσιοδοτημένου οργάνου

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία - διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται οι πιο κάτω ενέργειες:

1. Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) και επιλέγει «Ασφαλισμένος» «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους» «Βεβαίωση ΑΣΕΠ».

2. Αυθεντικοποιείται με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) και στην συνέχεια καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του στο αντίστοιχο πεδίο.

3. Επιλέγει Είσοδος και «Πατήστε Εδώ για την εμφάνιση της βεβαίωσης».

4. Τέλος αποθηκεύει και εκτυπώνει τη Βεβαίωση.

Για την επαλήθευση εγκυρότητας της συγκεκριμένης βεβαίωσης, που εκδίδεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί σχετικό link https://apps.ika.gr/eCheckCerts με τίτλο «Έλεγχος εγκυρότητας Βεβαιώσεων».

Σχετική υποσημείωση περιλαμβάνεται στη βεβαίωση ώστε να πληροφορούνται τρίτοι παραλήπτες για την δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας και να αποφεύγονται γραπτά αιτήματα, για τον σκοπό αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν απεικονίζεται στη βεβαίωση –γιατί δεν απεικονίζεται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματοςυπάρχει η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, ως ίσχυε, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα γνωστά.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων το προσωπικό της Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!