Οικονομικές Ειδήσεις

Paperpack Μειωμένες κατά 9,85% οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2020

Σε 4,698 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας PAPERPACK ΑΒΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 5,211 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,85%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,181 εκατ. ευρώ έναντι 1,417 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 744.000 ευρώ έναντι 980.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 560.000 ευρώ έναντι 670.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 31/03/2020 ανέρχεται σε 161 άτομα ενώ ήταν ο ίδιος και την 31/03/2019.

Η εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 1,068 εκατ. ευρώ έναντι 262.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα ταμιακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,679 εκατ. ευρώ έναντι 1,799 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1416 ευρώ έναντι 0,1695 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 183.000 ευρώ σε σχέση με την 31/12/2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!