Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ Nέα δράση - "Κέντρα Ικανοτήτων"

Η νέα δράση του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ: «Κέντρα Ικανοτήτων» αφορά σε δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Βασικός στόχος της δράσης, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.
 • Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
 • Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
 • Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων στον κλάδο της βιομηχανίας (με έμφαση στη βιομηχανία 4.0) αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line ή στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες παραγωγής. Συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
 • Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων.

 Προϋπολογισμός Δράσης 30.000.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα - Κέντρο Ικανοτήτων, που θα δημιουργηθεί και η οποία φέρει την ευθύνη έναντι της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την καλή εκτέλεση του έργου, που έχει αναλάβει.

Το Κέντρο Ικανοτήτων, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε επιχειρήσεις. Επιπλέον, ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μια (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς.

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους στο υπό σύσταση Κέντρα δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες.

 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
 • Λοιποί φορείς

Ως λοιποί φορείς νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια).

Το υπό ίδρυση Κέντρο Ικανοτήτων να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επενδυτικά Σχέδια και Επιδότηση

Για επενδυτικά σχέδια από 1.000.000 ευρώ-3.000.000 ευρώ η επιδότηση είναι από 25-80%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης και την περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι:

 1. Υλικά-Κατασκευές
 2. Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφή
 4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 5. Υγεία & Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 7. Ενέργεια
 8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 Επιλέξιμες δαπάνες

Α. Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων  

Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου Ικανοτήτων.

Β. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 

 Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

Ηλεκτρονική Υποβολή

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 29/09/2020 και ώρα 16:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis ) με την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής

Αίτησης Χρηματοδότησης  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Μεσογείων 14-18.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων της Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!