ΦΠΑ

ΔΔΕΚΑ Α 1064400 ΕΞ 2020 Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο: 210-6987495
Fax: 210 -6987506
E-Mail: e.mparkampa@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΕΧ346ΜΠ3Ζ-ΑΜΦ
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΕΚΑ Α 1064400 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. Ε.2080/05-06-2020, ΑΔΑ: ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΙ εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στις δασμολογικές κλάσεις 2201 και 2202, ενσωματώθηκε στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου ως εξής:

  • πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2201 με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
  • πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2202 με τον νέο εθνικό πρόσθετο κωδικό 1142 με περιγραφή «Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία» με 13% ΦΠΑ. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 13% των παραπάνω αγαθών ισχύει από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!