Υπουργείο Εργασίας

Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση για το επίδομα δώρου Πάσχα και την ορθή απεικόνιση στην ΑΠΔ

Με το ΦΕΚ Β' 2196/2020, στην υπ’ αρ. 21036/1737/2.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο Β ́ 2141 ορίζεται ότι:

στη σελίδα 22184 στην Α ́ στήλη, στον 21 στίχο εκ των άνω (άρθρο 2, παρ. 1) διορθώνεται το εσφαλμένο: «03» και αντικαθίσταται στο ορθό ο κωδικός τύπου αποδοχών ως ακολούθως: «04».

Ως εκ τούτου το υπόψη εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

"Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται στον κωδικό τύπου αποδοχών 04 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό."

Διαβάστε την ΚΥΑ 21036/1737/2020, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει, εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!