Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Α 1061165 ΕΞ2020 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1111/11-5-2020 (ΦΕΚ 1976/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ’ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.(ΦΕΚ 750/Β΄)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210-6987410
Fax: 210-6987408
E-Mail: finexcis@otenet.gr
Url: www.aade.gr

Α.Δ.Α.: Ω9ΞΔ46ΜΠ3Ζ-0ΘΞ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1061165 ΕΞ2020

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1111/11-5-2020 (ΦΕΚ 1976/Β΄) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις τελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ’ εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.(ΦΕΚ 750/Β΄)»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. πρωτ. Α.1111/11-5-2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1976 Τεύχος Β΄ με ΑΔΑ Ψ4ΛΑ46ΜΠ3Ζ-15Ω και ισχύει από την 22-05-2020. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, η προθεσμία των δύο (2) μηνών που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων των δικαιούχων επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2020 έως 28/02/2020, παρατείνεται έως και 30-06-2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!