Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΤτΕ 2684/18.5.2020 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξέλιξη των καταθέσεων, επιλεγμένων παραγόντων χρηματοδοτικής διάρθρωσης και ενεχύρων για στατιστικούς λόγους.

Αριθμ. πράξης 2684/18.5.2020

ΦΕΚ B’ 2066/30.05.2020

Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξέλιξη των καταθέσεων, επιλεγμένων παραγόντων χρηματοδοτικής διάρθρωσης και ενεχύρων για στατιστικούς λόγους.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107) και ιδίως τα άρθρα 4, 36, 38 και 44 αυτού,

γ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικευμένη στατιστική πληροφόρηση για την εξέλιξη των καταθέσεων, επιλεγμένων παραγόντων χρηματοδοτικής διάρθρωσης και ενεχύρων με σκοπό την πληρέστερη ανάλυση των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων,

δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: να καθορίσει τα κατωτέρω αναφορικά με την υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής ΠΙ) στοιχείων για την εξέλιξη των καταθέσεων, επιλεγμένων παραγόντων χρηματοδοτικής διάρθρωσης και ενεχύρων:

Α. Οι διατάξεις της παρούσας πράξης εφαρμόζονται από:

1. τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,

2. τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν

α) σε άλλα κράτη μέλη και

β) σε τρίτες χώρες.

Β. Τα στοιχεία που ορίζονται στα Υποδείγματα του Παραρτήματος II της παρούσας πράξης υποβάλλονται από τους ανωτέρω υπόχρεους σε ατομική βάση.

Γ. Τα στοιχεία που ορίζονται στα Υποδείγματα του Παραρτήματος II της παρούσας πράξης υποβάλλονται σε ημερήσια βάση ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι της παρούσας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αξίας της συναλλαγής. Οι ημέρες για τις οποίες τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για την εξέλιξη των καταθέσεων, επιλεγμένων παραγόντων χρηματοδοτικής διάρθρωσης και ενεχύρων (ημερομηνίες στοιχείων) καθορίζονται με βάση τις εργάσιμες ημέρες του Ευρωσυστήματος. Τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό της επόμενης εργάσιμης ημέρας λαμβάνονται υπόψη και οι επίσημες αργίες της Ελλάδος, εφόσον δεν αποτελούν αργίες του Ευρωσυστήματος. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν τα υπόλοιπα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και αποστέλλονται στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι τις 12:00 την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή, σε περίπτωση αργίας τα στοιχεία αποστέλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δ. Τελικές διατάξεις

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και των παραρτημάτων της.

2. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πράξης.

Παραρτήματα

3. Η παρούσα πράξη τίθεται σε ισχύ δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!