Υπουργείο Εργασίας

Φ.ΕΦΚΑ/10681/252/2020 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/10681/252

ΦΕΚ B’ 2023/26.05.2020

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 51Α του ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Tις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Τις διατάξεις της 340/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

11. Την 61188/Δ1/19649/31-12-2019 υπουργική απόφαση «Σύσταση Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Β΄ 137), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. οικ.12033/686/12-03-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την ΑΑΥ Μ424/28-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: Ω2ΔΞ465ΧΠΙ-ΛΜ4).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 8.500.000,00 € περίπου για το έτος 2020 και βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0264 «Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές» του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε μέλος των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ μηνιαίως υπό τον όρο της επίτευξης των ατομικών στόχων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις επιμέρους διατάξεις της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 (ΦΕΚ 137/Β΄/2020) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Εάν η εκτός κλιμακίων απόδοση (πρωινή και υπερωριακή) κάθε εργασίας υπολείπεται των απαιτητών ορίων απόδοσης ανά αντικείμενο, δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση στα μέλη.

Στην περίπτωση που η επίτευξη των ατομικών στόχων κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου και του μέγιστου απαιτούμενου ορίου, η δικαιούμενη αποζημίωση καθορίζεται ποσοστιαία ανάλογα με το ποσοστό επίτευξης του στόχου.

2. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

3. Η επίτευξη των στόχων των Κλιμακίων-ΟμάδωνΥποομάδων Εργασίας πιστοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία ισχύος της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 (ΦΕΚ 137/Β΄/2020) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!