Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Υποβολή Αίτησης για άδεια Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Άδεια Καταλληλόλητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)

Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης Α.1035/2020 τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι οποίοι υποχρεούνται να έχουν «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί στην ΑΑΔΕ διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν άδεια καταλληλότητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ και το Υπόδειγμα Φακέλου για να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πιστοποίησης λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων
Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ
Υπόδειγμα μορφής Φακέλου Καταλληλότητας ΥΠΑΗΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!