Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Y.A. 24763/2020 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020 την 29.05.2020.

Αριθμ. οικ. 24763

ΦΕΚ B’ 1981/22.05.2020

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020 την 29.05.2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103),

β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) της αριθμ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901),

ε) της αριθμ. 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή του συνωστισμού των συνταξιούχων.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 28ης Μαΐου 2020, την 29η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!