Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856 ΕΞ 2020 Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3222516
Fax : 210-3230829
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 19 Mαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες των Πινάκων Α, Β’, Γ’,
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής».

ΣΧΕΤ.: Νόμος υπ’ αριθ. 4683/2020 (Α’ 83) «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης ” (Α’ 68) και άλλες διατάξεις»

1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου τριακοστού πρώτου «Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων» του Μέρους Γ’ του Άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α’ 45), σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά».

2. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των Άρθρων εικοστού τέταρτου έως εικοστού όγδοου του Μέρους Γ’ του Άρθρου 1 του ως άνω νόμου ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς taxisnet της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων από όλες τις δημόσιες Υπηρεσίες εκδόθηκε η αριθ. 7335 ΕΞ2020/23.3.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου, όλοι οι υπάλληλοι αυτών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!