Υπουργείο Εργασίας

Υ.Α. 15757/Δ1/5463/2020 Τροποποίηση της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύστασης Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

Αριθμ. 15757/Δ1/5463

ΦΕΚ B’ 1892/18.05.2020

Τροποποίηση της 61188/Δ1/19649/31-12-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύστασης Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις" (Α’ 75),

β. του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

γ. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

δ. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως ισχύει,

ε. του άρθρου 162 του ν. 4635/2019, «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 166),

στ. του ν. 4670/2020, «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’85).

2) Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3) Το π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α’) «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5) Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6) Το αριθμ. ΔΙΟΙΔ/Φ.002/6/75248/16-04-2020 έγγραφο του eΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε η αρ. 13/ Συν./26-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΑΤ465ΧΠΙ-ΞΞΛ) απόφαση του Δ.Σ. του eΕΦΚΑ.

7) Την αριθμ. 16720/949/29-04-2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας στον eΕΦΚΑ, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική απόφαση.

9) Την αριθμ. 61188/Δ1/19649/31-12-2019 (ΦΕΚ 137/ Β’/29-012020) υπουργική απόφαση σύστασης Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.).

10) Την ανάγκη συμπλήρωσης των μελών των κλιμακίων -ομάδων - υποομάδων εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του eΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, μετά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.61188/ Δ1/19649/31-12-2019 υπουργικής απόφασης περί σύστασης Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) με επιπλέον μέλη στα εν λόγω Κλιμάκια - Ομάδες - Υποομάδες Εργασίας, ως εξής:

α) Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, θα αποτελείται και από:

  • Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών και
  • Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.

β) Το Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών του Κλιμακίου Απονομής Συντάξεων θα αποτελείται και από:

  • Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών,
  • Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα και
  • Τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων .

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61188/Δ1/19649/ 31-12-2019 (ΦΕΚ 137/Β’/29-01-2020) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!