Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 30/004/000/1704/2020 Ενέργειες σχετικές με το αίτημα παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -
ΤΜΗΜΑ Α ‘
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Νικήτας Νομικός
Τηλ.: 210 6479247
Fax: 210 6424529
e-mail: petrochemicals.gcsl@aade.gr

Α.Δ.Α.: 6ΛΘΚ46ΜΠ3Ζ-ΨΝ8

Αθήνα, 7 / 5 / 2020
Αρ. Πρωτ. : 30/004/000/1704

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: “Ενέργειες σχετικές με το αίτημα παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών”

Σχετικά: α) Έγγραφο υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/33734/923/30-4-2020

β) Επιστολή υπ. αριθμ. 79/10-04-2020 (ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔYΔΡ/34990/991/10-04-2020) της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΛΑΣ Α.Ε.

γ) Επιστολή υπ. αριθμ. 42227/06-04-2020 (ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔYΔΡ/33734/923/10-04-2020) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

δ) Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 3 της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά τη μέγιστη τάση ατμών βενζίνης, (2020/C 127/01)

ε) Έγγραφο αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/34649/885/9-4-2020

στ) Έγγραφο αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/34660/762/13-4-2020

ζ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ 30/004/000/1493/ 8-4-2020 ΑΔΑ 618Θ46ΜΠ3Ζ0Μ7 « Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2020-2021»

η) Έγγραφο αριθμ . 30/004/000/1489 /8-4-2020 « Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια στην Αττική σύμφωνα με το Σ.Π.Π.Κ., (FQMS) για τα έτη 2020-2021

Η οδηγία 98/70/ΕΚ, όπως ισχύει, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 316/2010, ΦΕΚ 501/Β/2012, όπως ισχύει, ορίζει, στο παράρτημα I, τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων βενζίνης τα οποία μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν και την μέγιστη τάση ατμών (RVP 60kPa) για τη βενζίνη που διατίθεται στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο, η οποία ορίζεται η περίοδος μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ής Σεπτεμβρίου.

Με το σχετικό (α) η Δ/νση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ κοινοποιεί τις σχετικές επιστολές (β) και (γ) των εταιρειών διύλισης ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ” Α.Ε., σύμφωνα με τις οποίες ζητείται η παράταση της περιόδου διάθεσης βενζίνης με χειμερινές προδιαγραφές (RVP 80kPa) και εντός της θερινής περιόδου έως και την 31 Μαΐου, λόγω του ότι τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τον έλεγχο επέκτασης της πανδημίας του Covid-19, είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική πτώση της ζήτησης στα καύσιμα των οδικών μεταφορών και τη συνακόλουθη διατήρηση μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετων προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σχετική (δ) ανακοίνωσή της ενθαρρύνει τα κ-μ, είτε ως προς την τροποποίηση της εθνικής τους νομοθεσίας ως προς τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με τη δέσμευση ότι δε θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, είτε ως προς την παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας 98/70/ΕΚ καθώς και τη συνακόλουθη επιβολή τυχόν κυρώσεων σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας .

Με τα σχετικά έγγραφα (ε) και (στ) η Δ/νση Υδρογονανθράκων και η Δ/νση Κ.Α.Π.Α. του ΥΠΕΝ αντίστοιχα, συμφωνούν με την παράταση της θερινής περιόδου έως και την 31 Μαΐου 2020, διότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι φαίνεται να είναι περιορισμένοι.

Η Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους –Α.Α.Δ.Ε. , ως αρμόδια εθνική Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω , αποδέχεται την παράταση της θερινής περιόδου έως και την 31 Μαΐου 2020 και σε συμφωνία με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, προκρίνει την προσέγγιση της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ αρ.316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 77/2016 (ΦEK 4217/ B /2016). Επισημαίνεται ότι η παραγόμενη στα διυλιστήρια βενζίνη από 1 Μαΐου 2020 πρέπει να είναι προδιαγραφών θερινής περιόδου, ενώ η τιθέμενη σε ανάλωση μπορεί έως 31 Μαΐου να είναι και προδιαγραφών χειμερινής περιόδου. Καμία άλλη ποσότητα βενζίνης χειμερινών προδιαγραφών δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο του 2020 και μέχρι την 31 Μαΐου 2020 , πέραν των ποσοτήτων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόθεμα έως την 1η Μαΐου 2020.

Επειδή το Γ.Χ.Κ., όπως ορίζεται στο Άρθρο 3, παρ. 10 του Ν 3335/2005, έχει την αρμοδιότητα για τον φυσικοχημικό έλεγχο των πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια της εισαγωγής, διακινήσεως, αποθηκεύσεως, διανομής και εμπορίας και επί πλέον η Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους –Α.Α.Δ.Ε είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της οδηγίας 98/70/ΕΚ για το σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας καυσίμων FQMS, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα επιτευχθεί με στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό κρίνονται απαραίτητες οι ακόλουθες δράσεις από τις Υπηρεσίες κατά λόγο αρμοδιότητας:

1) Ενημέρωση της Ε. Επιτροπής από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 15η Μαΐου 2020 με κοινοποίηση στη Δ/νση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για τα ακόλουθα:

  • τις πραγματικές ποσότητες βενζίνης που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη βενζίνη κατά τη θερινή περίοδο και οι οποίες ποσότητες βρίσκονται σε απόθεμα στην ελληνική επικράτεια την 1η Μαΐου 2020.
  • το χρονικό διάστημα που αναμένεται να απαιτηθεί για να εξαντληθούν τα απομένοντα αποθέματα βενζίνης χειμερινής περιόδου.

2) Οι Χημικοί του ΓΧΚ , που συμμετέχουν σε Επιτροπές στα πλαίσια τακτικής διαδικασίας που ακολουθείται και επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως καταμέτρηση ποσότητας σε φορολογική αποθήκη) καθώς και στα πλαίσια της διαδικασίας διενέργειας ελέγχων, να εξετάζουν τη συμμόρφωση των βενζινών των παραγόμενων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των βενζινών εισαγωγής, ως προς την τάση ατμών και τα αποστακτικά τους χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή, μπορούν να υποβάλουν δείγματα για ανάλυση στις αρμόδιες Χ.Υ. Πειραιά και Κεντρικής Μακεδονίας.

Καμία άλλη ποσότητα βενζίνης χειμερινών προδιαγραφών δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο του 2020 και μέχρι την 31 Μαΐου 2020 , πέραν των ποσοτήτων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόθεμα έως την 1η Μαΐου 2020.

Οι Χημικές Υπηρεσίες Πειραιά, Κεντρικής Μακεδονίας και Κορίνθου παρέχουν τη συνδρομή τους στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραγόμενων και τιθέμενων σε ανάλωση βενζινών.

3) Οι Υπηρεσίες που συμμετέχουν στον έλεγχο της ποιότητας καυσίμων στα πλαίσια του συστήματος FQMS, όπως αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες και Τελωνειακές Υπηρεσίες και ΔΕΔΑΚ (Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης Αποθήκευσης Καυσίμων) του ΥΠΕΝ, παρακαλούνται να εκτελέσουν κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο επιπλέον δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις καυσίμων βενζίνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος τροποποιεί τον αντίστοιχο πίνακα της Εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ 30/004/000/1493/ 8-4-2020 ΑΔΑ 618Θ46ΜΠ3Ζ0Μ7 «Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2020-2021» (σχετικό ζ) καθώς και τον πίνακα του εγγράφου με αρ.πρωτ. 30/004/000/1489 /8-4-2020 « Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια στην Αττική σύμφωνα με το Σ.Π.Π.Κ., (FQMS) για τα έτη 2020-2021. (σχετικό η).

Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 2 2 Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 1 1 1
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου   1 1
Πετρέλαιο κίνησης   2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 2 3 3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης   4 4
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 3 5 5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης   6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 2 2 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης   3 3
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 2 5 5 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 1 1 1
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου   1 1
Πετρέλαιο κίνησης   6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 1 1 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης   1 1
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON=95) 5 22 22 ΔΕΔΑΚ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 3 3 3
Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου   2 2
Πετρέλαιο κίνησης   25 25

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!