Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1047805 ΕΞ 2020 Διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
& ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπαρκαμπά
Τηλέφωνο: 2106987495
Fax: 210-6987506
E-Mail: e.mparkampa@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΟ9Χ46ΜΠ3Ζ-057
Αθήνα, 28 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1047805 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης»

Σχετ.: α) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1145371 ΕΞ 2018 από 03-10-2018 έγγραφό μας

β) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1043520 ΕΞ2019 από 22-03-2019 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σύμφωνα με τη διοικητική ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, υπενθυμίζουμε ότι κατά την αποδοχή των διασαφήσεων που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης τα Τελωνεία θα πρέπει να ελέγχουν τα εξής:

  • εάν οι αιτήσεις ανάληψης αντιστοιχούν επακριβώς στα δεδομένα της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και είναι έγκυρες, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον κωδικό εμπορεύματος ΤΑRIC (θέση 33), την καταγωγή του εμπορεύματος (θέση 36), καθώς και τις ημερομηνίες ανοίγματος και κλεισίματος της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης,
  • εάν σύμφωνα με το άρθ. 50 παρ.2 του Καν. 2015/2447(DA) το απαιτούμενο πιστοποιητικό καταγωγής ή γνησιότητας ή οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο έχει προσκομιστεί στο τελωνείο και είναι έγκυρο,
  • εάν ο δηλωθείς συνδυασμός «προϊόν/καταγωγή» είναι έγκυρος,
  • εάν η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ποσότητας είναι έγκυρη,
  • να στρογγυλοποιούν την ποσότητα για κάθε αίτημα ανάληψης με τον ακόλουθο τρόπο: από 0,001 μέχρι 0,499: στρογγυλοποίηση στην αμέσως κατώτερη μονάδα από 0,5 μέχρι 0,999: στρογγυλοποίηση στην αμέσως ανώτερη μονάδα
  • εάν η σχέση μεταξύ της δηλωθείσας αξίας και της δηλωθείσας ποσότητας είναι πραγματική.

Ειδικότερα όσον αφορά την ποσότητα που αναγράφεται στη διασάφηση, αυτή πρέπει να είναι η πραγματική και όχι η κατά δήλωση, καθόσον δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται διορθωτική/συμπληρωματική διασάφηση ως προς την ποσότητα για τις διασαφήσεις που αιτούνται τη χορήγηση δασμολογικής ποσόστωσης.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που πραγματοποιείται η κατανομή των αιτημάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει χορηγηθεί το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, δεν επιτρέπεται, εκ των υστέρων, η τροποποίηση της διασάφησης ως προς τα αρχικά ζητούμενα του αιτήματος. Η μόνη δυνατότητα που παρέχεται είναι η επιστροφή της χορηγηθείσας ποσότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά τις διασαφήσεις για τις οποίες δεν χορηγείται το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης, είτε ολικώς είτε μερικώς εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στο (β) σχετικό.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ανωτέρω.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!