Οικονομικές Ειδήσεις

Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ Ενημέρωση για τις ακυρώσεις μετακινήσεων, λόγω της πανδημίας, στο πλαίσιο της δράσης του ΕΣΠΑ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

«Οι δαπάνες που προκύπτουν από την ακύρωση εισιτηρίων, συμμετοχής και διαμονής λόγω ματαίωσης συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων ή συναντήσεων εργασίας και λοιπών επιλέξιμων δραστηριοτήτων της Δράσης Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19 ή και δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων οι οποίες αναγκαστικά ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν για τους ίδιους λόγους, που συνιστούν πραγματικό κόστος για το δικαιούχο μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες και να επιβαρύνουν τις πιστώσεις των οικείων έργων, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο που ο δικαιούχος δεν μπορούσε να προβλέψει την ακύρωση λόγω της πανδημίας». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Τονίζεται ότι, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες ή μέρος αυτών δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Οποιαδήποτε ποσά επιστρέφονται (π.χ. από ασφαλιστική κάλυψη, από τον αερομεταφορέα, το κατάλυμα κλπ.) πρέπει να αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις περιπτώσεις πτήσεων που ματαιώθηκαν από τον αερομεταφορέα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 25/2/2020 έως 30/9/2020,  σύμφωνα με το άρθρο 61 της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84), ισχύουν αναγκαστικά τα εξής:

-  Ο αερομεταφορέας θα πρέπει να εκδίδει πιστωτικό σημείωμα προς τον δικαιούχο του εισιτήριου με αξία ίση με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης και με ημερομηνία λήξης 18 μηνών από την έκδοσή του.

- Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα.

- Μέχρι την λήξη του πιστωτικού σημειώματος δεν είναι απαιτητή η επιστροφή του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς τους επιβάτες. Η οφειλή αυτή είναι απαιτητή, εφόσον παρέλθουν οι 18 μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και  αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 61 της ΠΝΠ, δηλαδή για δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο του αερομεταφορέα, το ποσό μπορεί να δηλωθεί στο έργο, μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί μετακίνηση για του σκοπούς του έργου εντός του 18μηνου και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!