Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 2206/89750/2020 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52)

Αριθμ. 2206/89750

ΦΕΚ B’ 1259/09.04.2020

Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 22, της παρ. 5 του άρθρου 23, της παρ. 2 του άρθρου 34 και της παρ. 1 του 36 του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).

β) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μορφή και περιεχόμενο του ΕΜΑΣ

1. Στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020, το οποίο τηρείται από την εποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 του ν. 4673/2020 και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων, καταχωρίζονται:

α) με μοναδικό αριθμό μητρώου σε αντίστοιχες κατηγορίες οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί (ΑνΣ), οι Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών (ΕΑνΣ) και οι Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και

β) χωρίς μοναδικό αριθμό μητρώου οι Ομάδες Παραγωγών (ΟμΠ), οι Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ), οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) και οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ).

2. Ο αριθμός μητρώου της παρ. 1 αποτελείται από επτά (7) ψηφία, από τα οποία τα τέσσερα (4) πρώτα ψηφία δηλώνουν την έδρα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 3852/2010 (Α' 87), και τα επόμενα τρία (3) ψηφία δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό εγγραφής των νομικών προσώπων της περ. α΄ της παρ. 1 στην Περιφερειακή Ενότητα.

3. Κλαδικοί ΑΣ (ΚΑΣ) ή Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) παραμένουν εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑΣ, τροποποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία.

4. Το περιεχόμενο του ΕΜΑΣ για κάθε κατηγορία των νομικών προσώπων της παρ. 1 ομαδοποιείται στις ενότητες Γενικών Στοιχείων, Νομικών - Διοικητικών Στοιχείων, Λειτουργίας - Οργάνωσης και Οικονομικών Στοιχείων. Η μορφή και το περιεχόμενο των ανωτέρω ενοτήτων καθορίζονται σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων των αιτήσεων εγγραφής των υποδειγμάτων I έως IV του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2

Ενημέρωση του ΕΜΑΣ

1. Το ΕΜΑΣ ενημερώνεται:

α) μετά την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής του Παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3,

β) μετά την ηλεκτρονική καταχώριση από τους ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ των τακτικών ετήσιων δηλώσεων της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4673/2020,

γ) μετά την ηλεκτρονική καταχώριση από τις ΑΕΣ των δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και

δ) μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση, των στοιχείων - δικαιολογητικών για τις ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας και

ε) μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση από τις ΔΟ, των στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Για κάθε μεταβολή, σύμφωνα με την παρ. 1, το ΕΜΑΣ επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οριστικοποιείται μετά το τέλος του έτους. Η ενημέρωση του ΕΜΑΣ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτώνται ανά Περιφερειακή Ενότητα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο ΕΜΑΣ ΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ που αφορούν την επωνυμία, την έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων αυτών και των νομίμων εκπροσώπων τους.

Άρθρο 3

Διαδικασία εγγραφής στο ΕΜΑΣ - Επικαιροποίηση εγγραφής

1. α) Μετά την εγγραφή τους στο ΕΜΑΣ, ύστερα από την υποβολή της αίτησης έγκρισης του καταστατικού τους και εγγραφής τους στο ΕΜΑΣ (υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος), σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4673/2020, οι ΑΣ, οι ΑνΣ και ΕΑνΣ καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ, πλέον του πρακτικού των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου, τα πρακτικά κατανομής αξιωμάτων του διοικητικού ή/και του εποπτικού συμβουλίου.

β) Με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4673/2020, οι ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ, πλέον των δικαιολογητικών της ανωτέρω παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4673/2020, υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων των μελών τους.

2. α) Οι ΑΕΣ του άρθρου 34 και της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020 για την εγγραφή τους στο ΕΜΑΣ καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο ΕΜΑΣ του υποδείγματος ΙΙ του Παραρτήματος μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα:

αα) Το καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη.

ββ) Κατάσταση των ιδρυτικών μελών της ΑΕΣ με την επωνυμία και τον ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό.

γγ) Μετοχολόγιο και αριθμό μετοχών ή μεριδίων κάθε μέλους μετόχου ή εταίρου.

β) Έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους οι ΑΕΣ καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ οικονομικές καταστάσεις, έκθεση οικονομικού ελέγχου και τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους.

3. α) Για την εγγραφή των αναγνωρισμένων ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ στο ΕΜΑΣ, καταχωρίζονται ηλεκτρονικά η αίτηση εγγραφής του υποδείγματος ΙΙΙ του Παραρτήματος, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Καταστατικό ή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

ββ) Πρακτικό κατανομής αξιωμάτων (αν υπάρχει) ή ορισμού εκπροσώπου.

γγ) Βεβαίωση ελέγχου Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) - ΔΑΟΚ.

β)Τα στοιχεία των ΟμΠ, ΟΠ και ΕΟΠ που καταχωρίζονται στο ΕΜΑΣ επικαιροποιούνται σε περίπτωση μεταβολής τους και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών και καταχωρίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία - δικαιολογητικά καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

4. α) Οι αναγνωρισμένες ΔΟ για την εγγραφή τους στο ΕΜΑΣ υποχρεούνται να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ την αίτηση του υποδείγματος ΙV του Παραρτήματος, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) Καταστατικό υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,

ββ) Απόφαση Αναγνώρισης.

γγ) Βεβαίωση απαιτούμενου ποσοστού αντιπροσωπευτικότητας.

β) Οι αναγνωρισμένες ΔΟ καταχωρίζουν ηλεκτρονικά στο ΕΜΑΣ τυχόν μεταβολές των στοιχείων.

Άρθρο 4

Κριτήρια αξιολόγησης τακτικών δηλώσεων ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4673/2020 είναι τα εξής:

α) η τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και

β) η υποβολή των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4673/2020 και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, προκειμένου να κριθεί αν οι ΑΣ, ΑνΣ και ΕΑνΣ εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται και διατηρούν τη δυνατότητα να διαθέσουν την παραγωγή των μελών τους.

Άρθρο 5

Διαγραφή από το ΕΜΑΣ

1. Οι ΑΣ διαγράφονται από το ΕΜΑΣ, όταν επέλθει η λύση τους σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4673/2020.

2. Οι ΑΕΣ διαγράφονται από το ΕΜΑΣ όταν ανακληθεί με οποιονδήποτε τρόπο η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.

3. Οι ΟμΠ, ΟΠ, ΕΟΠ και ΔΟ διαγράφονται από το ΕΜΑΣ όταν ανακληθεί οριστικά η απόφαση αναγνώρισής τους.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα: Υποδείγματα I - IV

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!