Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 2513/2/12-α/2020 Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2513/2/12-α

ΦΕΚ B’ 997/24.03.2020

Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού» (Α΄ 42).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Τις διατάξεις π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 80/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Παρατείνεται για το έτος 2020 η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. 2513/2/218-ιδ/29.07.2011 απόφασης (Β΄ 1917), για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 30.06.2020.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο Υφυπουργός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!