Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 1602 οικ./2020 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Αριθμ. 1602 οικ.

ΦΕΚ B’ 1010/24.03.2020

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν. 4270/2014, «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

γ) του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α΄ 112) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,

ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 131),

στ) του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής» του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 139),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

2. Την 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

3. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

4. Την 80/30.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

5. Την 85979/2.12.2019 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και των υποκείμενων αυτής οργανικών μονάδων, επιπέδου Διευθύνσεων και νέων Τμημάτων» (Β΄ 4409)».

6. Την από 28.1.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014).

7. Την 2/95592/0026/8.12.2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ:ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΔΥΕΕ) άρθρο 69Δ, παρ. 1 του ν. 4270/2014 την άσκηση αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, για δαπάνες που διενεργούνται από τις δημόσιες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 2

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται κατά το άρθρο 1 της παρούσας είναι οι ακόλουθες:

1. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.

2. Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

3. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

4. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

5. Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

6. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.

7. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

8. Αποστολή αναφορών στην αρμόδια ΓΔΟΥ για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

9. Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

10. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

11. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια κατά λόγο αρμοδιότητας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

12. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

13. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

14. Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

15. Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

16. Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

18. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

19. Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Άρθρο 3

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Οι αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ασκούνται για τις δαπάνες των παρακάτω Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξαιρουμένων των εντός των γεωγραφικών ορίων Νομού Αττικής:

1. Καταστήματα Κράτησης της χώρας.

2. Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς ορίζεται για το έτος 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4623/2019 «Διατάκτες μεταφερομένων φορέων» (134 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!