Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2032/2020 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375878
E-Mail: defk.a@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: 67Η246ΜΠ3Ζ-67Ι
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ε. 2032

ΠΡΟΣ: Πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 81του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα», με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Συγκεκριμένα:

Με τη διάταξη του άρθρου 81 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287). Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. δικαιώματα σε ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και σε Ο.Τ.Α., τόσο όταν ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο – όπως ίσχυε και με την προηγούμενη διάταξη – όσο και όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δημόσια υγεία νοείται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας, που αποβλέπουν στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τις ανάγκες της δημόσιας υγείας εξυπηρετούν τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία (γενικά /πανεπιστημιακά /ψυχιατρικά /στρατιωτικά κ.λπ.), καθώς και εξειδικευμένα κρατικά εργαστήρια, κλινικές και ινστιτούτα. Δεν απαλλάσσονται του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ή ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Επίσης δεν απαλλάσσονται ακίνητα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 84 του ίδιου νόμου (μεταβατικές διατάξεις) η ως άνω τροποποίηση ισχύει αναδρομικά από 01-01-2014. Για να χορηγηθεί η συγκεκριμένη απαλλαγή στους δικαιούχους, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υποδείγματος 1Α της ΠΟΛ 1200/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με τα παραστατικά που πιστοποιούν ότι το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ΟΤΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα, παραγράφεται κατά τον χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!