Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1083/6-3-2002 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

YΠOIΚ 1021552/469ΔΜ/ΠΟΛ. 1083/6.3.2002 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο Φ.Π.Α. προσώπων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών καθώς και θέματα χορήγησης Α.Φ.Μ.

2. Ειδικότερα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι τις υποχρεώσεις αυές έχουν ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο Φ.Π.Α. και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Στην έννοια του όρου γραφείο, κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα γραφεία που εγκαθιστούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα των γραφείων αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συνιστά ή μη ύπαρξη νόμιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Υστερα από τα ανωτέρω προκειμένου να χορηγηθεί Α.Φ.Μ., στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Μισθωτήριο για την εγκατάσταση του γραφείου.

- Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη της εταιρείας στην αλλοδαπή.

4. Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών των αλλοδαπών νομικών προσώπων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εγκαθίσταται το γραφείο. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες εγκαθιστούν γραφείο στην περιοχή Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονικής, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονικής αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!