Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 59679/2020 Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2, εδαφ. β’ του ν. 4412/2016

Αριθμ. 59679

ΦΕΚ B’ 831/12.03.2020

Υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e - Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2, εδαφ. β’ του ν. 4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των:

α) ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής ΑσφάλειαςΜεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8 Α’) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»,

δ) Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1720/Β’) «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α’/61) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας»,

στ) ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»,

ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ εε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’), και ειδικότερα των άρθρων 24, 25, 26, 65, 66, 67, 68, 69Γ,

η) της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016».

2. Την αριθμ. 88/7ης/28-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη και δευτερευόντων διατακτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Α. Ότι οι παρακάτω υπαγόμενες στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.), διοικητικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, υπάγονται στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6 παρ. 2 εδαφ. β’ του ν. 4412/2016 και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (ΦΕΚ 2336 Β’):

α. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,

β. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

γ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη,

δ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα,

ε. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ. ) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα,

στ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία,

ζ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα,

η. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη,

θ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής με έδρα την Αθήνα,

ι. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη,

ια. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο,

ιβ. Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης ( Π.Υ.Σ.Υ.) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Β. Στις ως άνω διοικητικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν μεταβιβαστεί και ασκούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α’), όπως ισχύει και την αριθμ. 88/συν. 7ης/28-2-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., από τα οποία τεκμαίρεται ότι:

α) διαθέτουν σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων (άρθρο 33 παρ. 5 του π.δ. 8/2019) σχεδιάζουν, αποφασίζουν, συνάπτουν και υλοποιούν ανεξάρτητα δημόσιες συμβάσεις,

β) διαθέτουν σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι τίθενται στη διάθεσή τους με επιτροπικά εντάλματα οι πιστώσεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.), ασκούν αρμοδιότητες δευτερεύοντος διατάκτη του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός της χωρικής αρμοδιότητάς των Π.Υ.Σ.Υ.

Tο είδος των συμβάσεων, βάσει των Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και των κωδικών του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.), αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε CPV Περιγραφή
1611 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης
1611 09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ
1611 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη
1719 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/ συσκευές τηλεομοιοτυπίας
1719 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές
0817 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές (Μίσθωση)
0845 90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
1351 33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
0881 50112000-3 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων
9744 35121700-5 Συστήματα συναγερμού
9744 45312200-9 Εργασίες εγκατάστασης αντικλεπτικού συναγερμού
0881 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως
0879 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (Συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης –θέρμανσης - κλιματισμού)
0815 60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών
0889 50413200-5 Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Εξοπλισμού Πυρόσβεσης
0879 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης ανελκυστήρων
0845 90921000-9 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης
0889 24951230-6 Υπηρεσίες Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
0845 77314000-4 Υπηρεσίες συντήρησης (αποψίλωσης) οικοπέδων
0884 50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων
0884 50334140-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεφωνίας
9744 32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
1353 44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων
1353 44810000-1 Χρώματα επίχρισης
1353 44113330-7 Υλικά επίχρισης
0845 90670000-4 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες
0879 50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
0879 50712000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
0863 και 0879 50800000-3 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
1292 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
1423 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης
9744 32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές (για προμήθεια)
1429 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες
7112 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού
0887 50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
0887 50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
0887 50314000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών τηλεομοιοτυπίας
0879 50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
0879 45232221-7 Υποσταθμός μετασχηματιστών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!