Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε.2028/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4663 (ΦΕΚ 30 Α’/12-22020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΒ΄ «Τελών και Ε.Φ.»
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 6/3/2020

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2028

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4663 (ΦΕΚ 30 Α’/12-22020)»

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις του ν. 4663/2020, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμ. 30, τεύχος Α΄ της 12-2-2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 32 οχήματα τα οποία έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημοσίας χρήσεως στο όνομα του μισθωτή και ειδικότερα σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. β της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, στα πεδία C1.1 και C1.2 της άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή, ο οποίος είναι υπόχρεος για τα τέλη κυκλοφορίας. Ενώ σύμφωνα με την περ. α της παρ. 7 κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύεται το όχημα να μεταβιβάζεται.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 57 και προκειμένου να γίνει οριστική ή προσωρινή διαγραφή οχημάτων Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.). και οχημάτων ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μ.Ε., απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης χορηγούμενη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος, ότι τα υπόψη τέλη χρήσης Μ.Ε. είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα προηγούμενα έτη και κατ΄ ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διαγραφής του οχήματος, χωρίς να επηρεάζονται οι οφειλές από τέλη πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 74 η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12-2-2020.

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!