Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 1239/2020 Έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αριθμ.1239

ΦΕΚ B’ 598/25.02.2020

Έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’133).

β. Του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93 Α’), όπως ισχύει και ιδίως αυτές του άρθρου 12 παρ. 10.

γ. Του π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 132 Α’), όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων....» (ΦΕΚ Α’ 119), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’121.

2. Το αριθμ. 89/12.12.2019 απόσπασμα πρακτικού της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο οποίο διατυπώνεται η κατά το άρθρο 12 παρ. 10 του ν. 3959/2011 γνώμη επί του Κώδικα Δεοντολογίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφασίζουμε:

Την έκδοση του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του Κώδικα είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 76/2012 - Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού (όπως ισχύει). Οι διατάξεις του Κώδικα προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, έτσι ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, να διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η αμεροληψία του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των οργανικών μονάδων της, να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.

Άρθρο 2

Υποκείμενα δέσμευσης

1. Τον Κώδικα Δεοντολογίας οφείλουν να τηρούν τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού βεβαιώνουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση των διατάξεων του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3

Θεμελιώδεις αρχές

1. Κατά την εκπλήρωση του έργου της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διέπεται από τις εξής θεμελιώδεις αρχές: ανεξαρτησία, αμεροληψία, εχεμύθεια, επαγγελματισμός, διαφάνεια.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δύναται να πλήξει το κύρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να διαταράξει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όσων έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτήν.

3. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκτελούν τα καθήκοντά τους σε συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασκεδάσουν τυχόν υποψίες ενδεχόμενης παράβασής τους αμελλητί και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχληση.

Άρθρο 4

Υποχρέωση ανεξαρτησίας

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, εκτελούν δε το έργο τους ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση ή απόπειρα αυτής. Εναπόκειται στα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να αποκρούσουν οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της ανεξαρτησίας τους και να αναφέρουν αυτή εγγράφως στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος.

Άρθρο 5

Υποχρέωση αμεροληψίας

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους. Ενεργούν με αμεροληψία και διαφάνεια, έτσι ώστε να διασφαλίζουν το κύρος της Επιτροπής και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των διοικούμενων προς αυτήν.

Άρθρο 6

Υποχρέωση εχεμύθειας

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από την κείμενη νομοθεσία. Υπόκεινται, επίσης, στην υποχρέωση εχεμύθειας και σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 7

Επαγγελματικά και επιχειρηματικά απόρρητα

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλουν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους σχέσεως και μετά τη λήξη αυτής, να μην μεταδίδουν πληροφορίες που αποτελούν εκ φύσεως επαγγελματικά και επιχειρηματικά απόρρητα.

2. Τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά απόρρητα, υπό την έννοια της παραγράφου 1, καλύπτουν έναντι δημοσιοποιήσεως σε τρίτους, όσες πληροφορίες χρήζουν αντικειμενικά προστασίας, ορίζονται, δε, ανεξάρτητα από την υποκειμενική άποψη των ενδιαφερομένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται, ιδίως, σε τεχνικές ή/και οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την τεχνογνωσία μιας επιχείρησης, τις μεθόδους κοστολόγησης, τα μυστικά και τις μεθόδους παραγωγής, τις πηγές εφοδιασμού, τις παραγόμενες και πωλούμενες ποσότητες, τα μερίδια αγοράς, τους πίνακες πελατών και διανομέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, τη διάρθρωση του κόστους και των τιμών, τη στρατηγική πωλήσεων κ.ά.

Άρθρο 8

Υπηρεσιακό απόρρητο

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόσο κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους σχέσεως όσο και μετά τη λήξη αυτής, οφείλουν να μην γνωστοποιούν, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, σε τρίτους:

α) τα διαλαμβανόμενα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των διασκέψεων, καθώς και των συζητήσεων επί διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων ή άλλων θεμάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και

β) έγγραφα ή πληροφορίες που τους εμπιστεύθηκαν ή γνωρίζουν λόγω της υπηρεσίας τους, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί ή άλλως καταστεί γνωστά στο ευρύ κοινό.

Άρθρο 9

Προνομιακές πληροφορίες

1. Απαγορεύεται στα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να χρησιμοποιούν προνομιακές πληροφορίες που τυχόν λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προς τον σκοπό απόκτησης ή διάθεσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και να συστήνουν ή παροτρύνουν ή υποδεικνύουν σε άλλον που δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες να αγοράσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία αφορούν οι πληροφορίες αυτές ή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μία εντολή σε σχέση με χρηματοπιστωτικό μέσο, στο οποίο αφορούν αυτές οι πληροφορίες.

2. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 1, ως «προνομιακή» λογίζεται κάθε πληροφορία η οποία είναι συγκεκριμένη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά, άμεσα ή έμμεσα, σε έναν ή περισσότερους εκδότες ή ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, και η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεόμενων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

3. Παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 ενδέχεται να επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 28, 29 παράγραφος 1 και 30 του ν. 4443/2016.

Άρθρο 10

Δώρα ή οφέλη

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρο ή όφελος σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποδοχή δώρων συμβολικής μόνο αξίας. Ο χαρακτήρας του δώρου ή του οφέλους ως συμβολικού ή μη εναπόκειται στην κρίση του ενδιαφερομένου, ο οποίος αποφασίζει με βάση τη λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η προσφορά θα πρέπει να απορρίπτεται.

Άρθρο 11

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δύνανται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο που ορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019), μόνο εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασκώντας τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 8 του ν. 4624/2019. Ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να ορίζεται μέλος των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή τρίτος ο οποίος εκπληρώνει τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Άρθρο 12

Άσκηση συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα και επιστημονικές μελέτες και να ομιλούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνέδρια, σεμινάρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις. Άρθρα, μελέτες και παρουσιάσεις που αναφέρονται στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατατίθενται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενσωματωθεί στη βιβλιοθήκη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Απαγορεύονται οποιαδήποτε άρθρα, σχόλια, μελέτες, παρουσιάσεις ή δηλώσεις για υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

3. Κατά τη δημοσίευση άρθρων ή μελετών καθώς και κατά την πραγματοποίηση παρουσιάσεων, ο συγγραφέας ή ομιλητής αναφέρει την ιδιότητά του, εκθέτοντας ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις του και δεν εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Άρθρο 13

Σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

1. Αρμόδιοι για την ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ο Πρόεδρός της και η εποπτευόμενη από τον ίδιο Γραμματεία Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου και Εισηγητών. Απαγορεύεται στα λοιπά μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επικοινωνούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί σχετική εντολή, γενική ή ειδική, από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Απαγορεύεται αυστηρά και σε κάθε περίπτωση η δια του Τύπου γνωστοποίηση του περιεχομένου καταγγελίας που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και η προαναγγελία της διεξαγωγής έρευνας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή η ανακοίνωση του πορίσματος μιας έρευνας μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 25 παράγραφος 1 του ν. 3959/2011.

3. Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κοινού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να διατηρεί λογαριασμούς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών διαχειρίζεται ο Πρόεδρος ή πρόσωπα που ορίζονται με απόφασή του.

4. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλουν να διαχειρίζονται τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με σύνεση και ευπρέπεια, τηρώντας την υποχρέωση εχεμύθειας. Δεν διατυπώνουν ούτε επικροτούν, άμεσα ή έμμεσα, σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το κύρος ή την αμεροληψία της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και σχόλια τα οποία μπορεί να είναι προσβλητικά για συγκεκριμένο κοινό.

Άρθρο 14

Προστασία του περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Διαχείριση

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεσμεύονται στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συναλλασσομένων με αυτήν. Οφείλουν να διενεργούν τις υπηρεσιακές δραστηριότητες κατά τρόπο που προφυλάσσει το περιβάλλον και εξοικονομεί πόρους.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον σε ό,τι αφορά την προμήθεια, τη συντήρηση, την επανάχρηση/ανακύκλωση και την απόρριψη των υλικών και του εξοπλισμού της, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 15

Σύγκρουση συμφερόντων

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δηλώνουν αμελλητί τυχόν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εξέτασης μιας εκκρεμούσας υπόθεσης. Αναφορικά με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης συναφούς επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ισχύει η υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011.

2. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται κάθε κατάσταση στην οποία κάποιο μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον οικονομικής ή μη φύσεως, το οποίο μπορεί εύλογα να θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να ενεργήσει με αμεροληψία και ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Ενδεικτικά, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων:

α) όταν ένα από τα μέρη ή άλλο συνδεόμενο με την υπόθεση πρόσωπο έχει την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία, μεν, γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου, δε, μέχρι και τετάρτου βαθμού, ή είναι πρόσωπο με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα· ή

β) ενόψει της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας τους· ή

γ) ως αποτέλεσμα των οικονομικών τους συμφερόντων, όπως αυτά εκδηλώνονται, ιδίως μέσω της κατοχής διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε εκκρεμούσα υπόθεση.

4. Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους στη σχετική υπόθεση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β’/16.01.2013). Κριτήριο για την κατάφαση της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ο βαθμός στον οποίο οι προαναφερθέντες παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του εκάστοτε μέλους.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αρχών ανταγωνισμού άλλων χωρών.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011.

Άρθρο 16

Δραστηριότητες των μελών μετά την αποχώρησή τους

Μετά τη λήξη της θητείας τους ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες χειρίστηκαν οι ίδιοι ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της θητείας τους ή την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την εκπροσώπηση των διαδίκων σε αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισμού οι οποίες ασκούνται μετά την έκδοση απόφασης παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17

Γενικές αρχές συμπεριφοράς

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται συχνά σε άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους επιχειρήσεων, δικηγόρους και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των επαφών του με τους διοικούμενους, οφείλει να συμπεριφέρεται κατά τρόπο ώστε να μην προσβάλλει το κύρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να καθίσταται άξιο της κοινής εμπιστοσύνης.

2. Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει δεσμεύσεις ή να παρέχει υποσχέσεις έναντι τρίτων στο πλαίσιο της άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

3. Κατά την επικοινωνία του με τις επιχειρήσεις, το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλει να μην εκφράζει γνώμες ή κρίσεις σχετικά με θέματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν επιτρέπεται να δίνει πληροφορίες που δεν συνδέονται με την υπόθεσή τους. Επίσης, τηρεί απαρέγκλιτα το υπηρεσιακό απόρρητο, συμμορφούμενο με τον χαρακτηρισμό εγγράφων ή πληροφοριών ως εμπιστευτικών.

4. Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους συναλλασσόμενους και τους εξυπηρετεί με προθυμία καθ’ όλα τα στάδια διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.

5. Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλει να συμπεριφέρεται και εκτός της Υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιο της κοινής εμπιστοσύνης. Οφείλει προς τούτο να επιδεικνύει αξιοπρεπή συμπεριφορά, συνέπεια και επαγγελματισμό και κατά την ανάληψη ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε τρίτους, κατόπιν προηγούμενης άδειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 18

Εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων

1. Κάθε μέλος του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2. Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλει να τηρεί τις εντολές των κατά περίπτωση ιεραρχικά ανώτερων οργάνων. Αν ο εντελλόμενος έχει επιφυλάξεις ως προς τη συμβατότητα μιας διαταγής με τις θεμελιώδεις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος, οφείλει πριν την εκτέλεση να υποβάλει εγγράφως τις επιφυλάξεις του στα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα Κώδικα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος.

Άρθρο 19

Σύγκρουση συμφερόντων

1. Υποχρέωση του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος Κώδικα.

2. Το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν εμπλέκεται σε εκτός υπηρεσίας δραστηριότητες και εν γένει δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε απασχόληση, επιπρόσθετα της κύριας, που προσβάλλει το κύρος της ιδιότητας που του έχει αποδοθεί και δεν ενεργεί με τρόπο που μπορεί να εκθέσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα αυτής ή αντίκειται στα συμφέροντα και είναι ενάντια της αποστολής της.

3. Σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να προκύψει σε διάφορα στάδια της εκτέλεσης του έργου τους, όπως, ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων, άμεσων επαφών με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και διαχείρισης και ουσιαστικής αξιολόγησης μιας υπόθεσης.

4. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μέλος του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκτιμά ότι ενδέχεται να περιέλθει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλει να την αναφέρει εγγράφως στο ιεραρχικά ανώτερο του όργανο, εκθέτοντας τους λόγους που στοιχειοθετούν την εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων. Το ιεραρχικά ανώτερο όργανο αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και αποφασίζει εάν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του υπαλλήλου από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Άρθρο 20

Δραστηριότητες του προσωπικού μετά την αποχώρησή τους

Μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους, τα μέλη του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αποχώρησή τους, να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της νέας επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, σε υπόθεση η οποία σχετίζεται με τη διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011 και 101 ή 102 της ΣΛΕΕ και χειρίστηκαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή της θητείας τους. Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου ισχύει για ένα (1) έτος από την αποχώρηση του υπαλλήλου, εφόσον, κατά τον χειρισμό της υπόθεσης, αυτός υπηρετούσε σε θέση ευθύνης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 21

Πληροφοριακά Συστήματα

1. Τα παρεχόμενα προς τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν συσκευές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, λογισμικό, μέσα ή δίκτυα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, επίδειξη, εκτύπωση ή μεταβίβαση πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους οι οποίοι προωθούν τους στόχους και σκοπούς της ΕΑ, κατά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο (θεμιτή χρήση).

Άρθρο 22

Αθέμιτη χρήση πληροφοριακών συστημάτων

Η αθέμιτη χρήση περιλαμβάνει ιδίως:

α) τη μετάδοση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή σε μη ασφαλείς τοποθεσίες, των εμπιστευτικών και ευαίσθητων εσωτερικών αρχείων και πληροφοριών της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

β) την επικοινωνία κατά μεροληπτικό, εξυβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παρενοχλητικό τρόπο,

γ) την παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

δ) τη δημιουργία ή μετάδοση αλυσιδωτών μηνυμάτων και βιντεοσκοπημένου/ηχητικού υλικού που δεν εξυπηρετεί υπηρεσιακούς σκοπούς, καθώς και οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία συμβάλλει στη δημιουργία ενός εχθρικού ή μη αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος,

ε) την έκθεση των πληροφοριακών συστημάτων σε κίνδυνο μερικής ή ολικής καταστροφής καθώς και απώλειας ή κλοπής και

στ) τη χρήση για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

Άρθρο 23

Αποδεκτή Χρήση του Διαδικτύου (Internet)

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του Διαδικτύου για προσωπικούς λόγους μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν Διαδικτυακά Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία και διαδικτυακές συζητήσεις (web mails, messengers, chat rooms κ.ά.) μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υφίσταται σχετική υπηρεσιακή ανάγκη.

Άρθρο 24

Αποδεκτή Χρήση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (E-Mail)

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για προσωπικούς λόγους.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να μεριμνούν για την παρεμπόδιση λήψης, εγκατάστασης ή αποστολής αρχείων τα οποία θεωρούνται ύποπτα ή επικίνδυνα για μεταφορά ιών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά αρχεία με κατάληξη exe, mpeg, avi, rm, qtm, wav, mp3, midi, aif, voc, au, dll, reg. Σε περίπτωση λήψης ύποπτου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιέχει τέτοιο αρχείο, οφείλουν να ενημερώσουν, εγκαίρως και προσηκόντως, τους υπεύθυνους σε θέματα ασφαλείας και ποιότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

3. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων χωρίς την ειδική επισήμανση αποποίησης ευθύνης (disclaimer).

Άρθρο 25

Χρήση Συστημάτων Τηλεομοιοτυπίας, Φωτοτυπίας και Καταστροφής Εγγράφων

1. Οι συσκευές τηλεομοιοτυπίας, φωτοτυπίας και καταστροφής εγγράφων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αποστολή, την αντιγραφή και την καταστροφή εγγράφων, μεριμνώντας:

α) να ελέγχουν τον εξοπλισμό μετά το πέρας της εργασίας τους, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα και διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες,

β) να παραλαμβάνουν και να φυλάσσουν αποδεικτικά επιτυχούς παραλαβής τηλεομοιοτυπίας και

γ) να χρησιμοποιούν τους καταστροφείς εγγράφων της Υπηρεσίας προκειμένου να καταστρέφουν τα προς απόρριψη έγγραφα.

Άρθρο 26

Άδειες Χρήσης Λογισμικού και Χρήση μη Εγκεκριμένου Λογισμικού

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει να μεταχειρίζονται το πάσης φύσης λογισμικό σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Χρήσης του. Απαγορεύεται κάθε είδους χρήση, εγκατάσταση, αντιγραφή λογισμικού που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης.

2. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση μη εγκεκριμένου λογισμικού ή εξοπλισμού στο τεχνολογικό περιβάλλον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Μη εγκεκριμένο λογισμικό και εξοπλισμός θεωρείται κάθε πρόγραμμα και σύστημα που δεν ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και που δεν έχει εγκατασταθεί από το αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 27

Κανόνες Ασφάλειας Προσωπικών Υπολογιστών

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να ακολουθούν τους κάτωθι κανόνες κατά τη χρήση του προσωπικών τους υπολογιστών:

α) Απαγορεύεται η αντιγραφή αρχείων σε αποθηκευτικά μέσα (usb, cd, dvd κ.λπ.), εκτός αν παρίσταται υπηρεσιακή ανάγκη.

β) Απαγορεύεται η χρήση modem ή οποιασδήποτε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης με το διαδίκτυο ή άλλο εξωτερικό δίκτυο, εκτός εάν αυτή έχει εγκριθεί αρμοδίως.

γ) Προστασία οθόνης (screen saver) θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά απραξίας του υπολογιστή και κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να ζητούνται για την επαναφορά του υπολογιστή σε λειτουργία.

δ) Οι φορητοί υπολογιστές, θα πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία.

ε) Δεν επιτρέπεται η απενεργοποίηση από τους προσωπικούς υπολογιστές του προγράμματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).

Άρθρο 28

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να τηρούν την Πολιτική Ασφαλείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι κανόνες ασφάλειας που αφορούν στη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και οι απορρέουσες υποχρεώσεις τους.

2. Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν το καθήκον να προειδοποιούν, εγκαίρως και προσηκόντως, τους υπεύθυνους σε θέματα ασφαλείας και ποιότητας των πληροφοριακών συστημάτων σε κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εποπτεία της συμμόρφωσης με τον Κώδικα

Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη της για να εποπτεύει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης. Θέματα που, κατά την κρίση των ανωτέρω προσώπων, έχουν ιδιαίτερη σημασία μπορούν να εισάγονται στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Κατ’ εξαίρεση, αρμοδιότητα εποπτείας επί ζητημάτων που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει αποκλειστικά ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 30

Ισχύς Κώδικα Δεοντολογίας

Ο παρών Κώδικας ισχύει υπό την επιφύλαξη όσων συναφών ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν και αφορούν τα υποκείμενα δέσμευσης του παρόντος και οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!