Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2021/2020 Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1478/20-12-2019 (ΦΕΚ 5196/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ(ΦΕΚ516/Β΄) ‘’Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ ’’»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Μελανίτου
Αικ.Κούκουνα
Τηλέφωνο: 2106987407
210 6987410
Fax: 210-6987408
E-Mail: finexcis@otenet.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6ΝΙ246ΜΠ3Ζ-ΧΨΡ
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1478/20-12-2019 (ΦΕΚ 5196/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ(ΦΕΚ516/Β΄) ‘’Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ ’’»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. πρωτ. Α.1478/20-12-2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 5196 Τεύχος Β΄ με ΑΔΑ 61ΦΞ46ΜΠ3Ζ-ΟΓ0 και ισχύει από την 31-12-2019.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, η προθεσμία που είχε οριστεί με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/ 1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., για την μετατροπή των υπαρχουσών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου σε Φορολογικές Αποθήκες στις περιπτώσεις των αεροδρομίων που απαιτείται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, παρατείνεται το αργότερο μέχρι 30-9-2020.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!