Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 17012/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. 17012

ΦΕΚ B’ 433/12.02.2020

Τροποποίηση της αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργικής απόφασης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117) και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παράγραφο 7 του άρθρου 85 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την απόφαση 79591/30.07.2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507/02-08-2019).

11. Την αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (2335/Β΄/28-07-2016).

12. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας αυτό δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της», ως εξής :

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 διαγράφεται το στοιχείο ΙΙΙ και αναριθμούνται αναλόγως τα λοιπά στοιχεία.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών νόμων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Άρθρο 2

Όπου στην αριθμ. 77685/21-07-2016 υπουργική απόφαση ορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπου στην, ως άνω, υπουργική απόφαση ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων νοείται ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ως άνω απόφασης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 147/2017.

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!