Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1016923 ΕΞ 2020 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1286 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) , καταγωγής Ινδίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ 
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1016923 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ:Όπως Πίνακας Διανομής 

ΚΟΙΝ: Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1286 της Επιτροπής της 30ης  Ιουλίου 2019, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) , καταγωγής Ινδίας.» 

ΣΧΕΤ.:Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 διαταγή μας 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1286 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2019, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 202 /31.07.2019) και ισχύει από 01.08.2019 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου με συντελεστή ιξώδους 78 ml/g ή μεγαλύτερο, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1628-5, που επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 3907 61 00, καταγωγής Ινδίας. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τo φύλλo 1 του Κεφαλαίου 39 με τo ταυτάριθμo αποστελλόμενo φύλλo , του ιδίου Κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική). 

Συνημμένα:σελίδα 1  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!