Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1006057 ΕΞ 2020 Αποστολή επικαιροποιημένου οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ.Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210-6987513
Fax: 210-6987506
E-Mail: a.karanikola1@aade.gr
Url: www.aade.gr

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1006057 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Αποστολή επικαιροποιημένου οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1165488 ΕΞ2018/8.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ56946ΜΠ3Ζ-ΡΓΗ) έγγραφο της Διεύθυνσής μας με θέμα: «Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Καναδά».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επικαιροποιημένο οδηγό για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά. Το εν λόγω κείμενο αποτελεί απλή απόδοση στην ελληνική γλώσσα (όχι επίσημη μετάφραση) του αντίστοιχου κειμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (έκδοση: Σεπτέμβριος 2019).

Με το ανωτέρω σχετικό σας είχε κοινοποιηθεί το ελληνικό κείμενο της παλαιότερης έκδοσης του οδηγού (Οκτώβριος 2019). Μετά την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων (ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, ανεπαρκείς εργασίες παραγωγής και έλεγχος καταγωγής) καθώς και αλλαγές στη δομή του εγγράφου κρίνεται χρήσιμο να κοινοποιηθεί προς ενημέρωση το επικαιροποιημένο κείμενο του οδηγού στην ελληνική γλώσσα (έκδοση: Σεπτέμβριος 2019).

Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω οδηγός έχει επεξηγηματικό και ενδεικτικό χαρακτήρα και ότι η τελωνειακή νομοθεσία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση έναντι του περιεχομένου του οδηγού αυτού. Επιπρόσθετα, τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις/προσθήκες στο κείμενο του οδηγού στην αγγλική γλώσσα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο αντίστοιχο κείμενο στα ελληνικά.

Ο κοινοποιούμενος οδηγός θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων, στην ενότητα «Προτιμησιακά Καθεστώτα» καθώς και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!