Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 149877 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001)

Αριθμ. 149877 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B’ 4938/31.12.2019

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 παρ. 14 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύει (Α΄ 17).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Β΄ 3051).

4. Την αριθμ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο (Β΄ 3051).

5. Την αριθμ. 93995 ΕΞ 2019/30-08-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης καθηκόντων μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην Αθηνά Καλύβα του Κωνσταντίνου (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός διαδικασιών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων και ιδίως των άρθρων 7 παρ.1, 9 παρ. 1, 11 παρ. 3, 12 παρ. 1 και 27 παρ. 5.

Άρθρο 2

Η έκδοση κοινών αποφάσεων όπου αυτές προβλέπονται στον κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων, γίνεται με πρωτοβουλία του εποπτεύοντος Υπουργείου, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης, είναι και αρμόδιο για τη σύνταξη σχετικού σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης.

Το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δικαιολογητικά και να προωθείται για συνυπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας.

Άρθρο 3

Ο υπερού η απαλλοτρίωση, ο οποίος αιτείται την κήρυξή της και είναι ο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης αρμόδιος φορέας, έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί από κάθε Αρχή, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο για να προβεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, στη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο.

Ο ίδιος ως άνω αρμόδιος φορέας, καθίσταται αρμόδιος για την ανάληψη κάθε ενέργειας προβλεπόμενης από τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου, όπως υποβολή ένστασης, έγερση αγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, ο υπερού η απαλλοτρίωση υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου από οποιαδήποτε αυθαίρετη κατάληψη και προσβολή νομής και κατοχής, ως κύριος του απαλλοτριωθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 4

Η αποδοχή του αιτήματος διατήρησης της αυτοδικαίως αρθείσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, γίνεται με έκδοση υπουργικής απόφασης μονομερώς από το εποπτεύον Υπουργείο, το οποίο ως αρμόδιο εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης και ως υπόχρεο σε καταβολή της αποζημίωσης, σταθμίζει τη σκοπιμότητα του έργου και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Άρθρο 5

Μετά την παρέλευση μακρού, πέραν του ευλόγου, χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ο υπερού η απαλλοτρίωση, ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης αρμόδιος φορέας αποφασίζει για την ανάκληση της, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφόσον αυτή δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού που χαρακτηρίζεται από τους νόμους δημόσιας ωφέλειας και αποδέχεται την ανάκληση ο καθού η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης.

Εάν ο καθού η απαλλοτρίωση ιδιοκτήτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ανάκληση ή δεν απαντήσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήψη σχετικής πρόσκλησης, ο ίδιος ως άνω αρμόδιος φορέας αποφασίζει για την ελεύθερη διάθεση του απαλλοτριωθέντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 1 εδ. β και γ του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και το παραδίδει προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία μαζί με τα αναγκαία έγγραφα και κτηματολογικά διαγράμματα, όπως αυτά ενδεχόμενα έχουν αναδιαμορφωθεί μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, προκειμένου να γίνει καταγραφή του ως δημοσίου κτήματος και να διασφαλισθεί η προστασία του από αυθαίρετη κατοχή.

Άρθρο 6

Η Υπηρεσία η οποία συνέταξε και ενέκρινε το κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή του άρθρου 27 παρ. 5 του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κάθε απαιτούμενο για τον έλεγχο του διαγράμματος και του πίνακα, στοιχείο.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!