Υπουργείο Εργασίας

Σ34/3/1521106/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 210 3729742
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ.: 10671 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 3633666
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Ζάχου
Τηλέφωνο: 210 5274313
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 5
Τ.Κ.: 10431 ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 5243777
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19/12/2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αριθ. Πρωτ.: Σ34/3/1521106

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'

Κοινοποίηση:
Ομάδα Έργου
Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12
10677 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. Φ11221/54546/1234/8.10.2019 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.

β) Το με αρ. πρωτ. Σ60/64/1154486/2.10.2018 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ

γ) Η εγκ. 6/2018 (ενότητα ΙΙ, παρ. 3. περ. δ')

1. Σας κοινοποιούμε το ως άνω α' σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο και στις συντάξεις λόγω αναπηρίας από ατύχημα που συνέβη πριν από τις 13/5/2016, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθ. 31 του ν. 4387/2016 περί ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της σύνταξης του δικαιούχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00 €.

Στο σημείο αυτο επισημαίνουμε οτι, στην περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος φέρει ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80%, η Εθνική Σύνταξη θα μειωθεί αναλογα με το ποσοστό αναπηρίας και στη συνέχεια εφόσον το συνολικό ποσό Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης υπολείπεται του ελάχιστου ποσού των 768,00 ευρώ , θα χορηγείται το ποσό των 768,00 ευρώ χωρίς περαιτέρω μείωση.

2. Όσον αφορά στις συντάξεις λόγω θανάτου και στο χορηγούμενο ποσό στα δικαιοδόχα μέλη, σας παραπέμπουμε στην παρ. 2 του ως άνω εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συν/ κά: 1 έγγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Γ.Δ.Σ.

Πηνελόπη Κατωπόδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!