Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/2019 Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Τηλ.: 210 52 85 642-615
Φαξ : 210 52 36 558
Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: 60Λ8465ΧΠΙ-ΣΒΝ

Αθήνα 17/12/2019

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
Όλες τις Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020».

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α..

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων Μισθολογικών Περιόδων 01/2020-12/2020 (εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2020 3/3/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020
ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων Μισθολογικών Περιόδων 01/2020-12/2020

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3/2/2020 3/3/2020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/2/2020 3/3/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3/3/2020 31/3/2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4/5/2020 1/6/2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020
ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020 ΜΑΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 3/8/2020 31/8/2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/9/2020 30/9/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/10/2020 2/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2/11/2020 30/11/2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 4/1/2021 1/2/2021 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

Περίοδοι υποβολής μέσω διαδικτύου Α.Π.Δ. Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. Μισθολογικών Περιόδων 01/2020-12/2020

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1/3/2020 31/3/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1/4/2020 30/4/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 1/5/2020 1/6/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1/6/2020 30/6/2020
ΜΑΙΟΣ 1/7/2020 31/7/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 1/8/2020 31/8/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 1/9/2020 30/9/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1/10/2020 2/11/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1/11/2020 30/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1/12/2020 31/12/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1/1/2021 1/2/2021
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1/2/2021 1/3/2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr).

Β. Κατ' εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β', Υποβολή Α.Π.Δ. σε Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

(Εγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

Δ. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης των Εγκύκλιων Οδηγιών περί υποβολής Α.Π.Δ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού), ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ Γ', οι οποίες θα σας ανακοινωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!