Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Γ. Πιτσιλής Ομιλία σε συνέδριο για το παράνομο εμπόριο τσιγάρων

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Δελτίο Τύπου

«Καταρχήν επιτρέψτε μου, ως επικεφαλής της ΑΑΔΕ, της Υπηρεσίας που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του σημερινού συνεδρίου, που έχει ως σκοπό την ενημέρωση όλων μας για τους κινδύνους του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η παράνομη διακίνηση αφορολόγητων και η διακίνηση παραποιημένων καπνικών προϊόντων και εν γένει η παραοικονομία στον τομέα αυτό, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της «αθέατης», της «μαύρης» οικονομίας, από όπου αντλούνται πόροι που κατευθύνονται στη χρηματοδότηση οργανωμένων διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Πολλοί παράγοντες διευκολύνουν και ενθαρρύνουν επίσης τη δράση των εγκληματικών δικτύων, όπως:

 • η οικονομική κρίση,
 • η ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς λαθρεμπορευμάτων,
 • η μείωση του κόστους απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού που μπορεί να παράγει εύκολα αντίγραφα,
 • τα διαφορετικά επίπεδα φορολόγησης μεταξύ των κρατών,
 • Η μη επαρκής ενημέρωση όλων των μερών και θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται και καλούνται να δώσουν λύσεις.

Στο περιβάλλον αυτό, όλες οι δημόσιες αρχές επιβολής του νόμου οφείλουμε:

 • να υλοποιούμε πολιτικές και να αναλαμβάνουμε δράσεις, τόσο εθνικά, όσο και σε συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.
 • να παρακολουθούμε και να ερμηνεύουμε σωστά τα αποτελέσματα των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνουμε, ώστε
 • να αναπροσαρμόζουμε τις πολιτικές και την τακτική μας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις κινήσεις των λαθρεμπόρων.
 • Να αναλάβουμε και πρωτοβουλίες ενημέρωσης της κοινωνίας για τους κινδύνους από τα παράνομα προϊόντα καπνού.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ΑΑΔΕ,

Ο πρώτος πυλώνας της στρατηγικής μας, δεν είναι άλλος από την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής δράσης των ελεγκτικών Υπηρεσιών μας.

Αναφερόμενος κυρίως στις τελωνειακές αρχές, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον διωκτικό ρόλο τους:

Ανασυντάσσουμε την οργανωτική δομή των ελεγκτικών μας υπηρεσιών, δημιουργώντας μια νέα Υπηρεσία, την ΕΥΤΕ (Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων), η οποία θα λειτουργεί από τις αρχές του 2020 και θα περιλαμβάνει και θα συντονίζει όλες τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου (ΚΟΕ), μέσω των δύο ΕΛΥΤ, Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Δημιουργούμε έτσι την υποδομή για μια σύγχρονη και αποτελεσματική υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Παράλληλα, υλοποιούμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα για τον περαιτέρω εξοπλισμό των τελωνείων με X-RAYS, όπου μέχρι το 2021, η χώρα μας θα έχει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία 17 X-RAYS (από 5 που έχει σήμερα), ενώ οι σκύλοι ανιχνευτές για καπνικά από 9 θα γίνουν 15 μέχρι τέλος του 2020.

Στρατηγική μας είναι, με την κατάλληλη ενίσχυση με υποδομές και ανθρώπινους πόρους, να είμαστε όχι απλά εμπόδιο ή ανάχωμα, αλλά μηχανισμός πλήρους διάλυσης παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν στον κλάδο.

Ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής μας, είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο μεταξύ άλλων, αποτελεί μια σημαντική δεξαμενή χρήσιμων προς αξιοποίηση πληροφοριών, για τις ελεγκτικές Υπηρεσίες μας,

Αναφέρομαι συγκεκριμένα:

 • στα μέτρα που προβλέπονται σε ενωσιακό επίπεδο για την ιχνηλασία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των καπνικών προϊόντων, τα οποία ήδη εφαρμόζονται από τον Μάιο του 2019,
 • στην ολοκλήρωση εντός του 2020 του κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, απόκτηση μηχανημάτων παραγωγής καθώς και στην εισαγωγή καπνού βιομηχανοποιημένου και μη,
 • στην υλοποίηση εντός του 2020 του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (ΕΚΜΕΑ).

Ο τρίτος στρατηγικός πυλώνας στη βάση του οποίου οργανώνεται και ξεδιπλώνεται η πολιτική μας και τα μέτρα που λαμβάνουμε, συνίσταται:

 • στη συνεργασία με όλους τους φορείς που αναπτύσσουν δράση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων τα τρία τελευταία χρόνια συμμετείχαμε ενεργά:

 • στην θεσμική θωράκιση της συνεργασίας μεταξύ των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου και των διωκτικών μας αρχών και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των μέτρων δέουσας επιμέλειας και
 • στην θεσμική ολοκλήρωση της μέχρι πρότινος αποσπασματικής συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε αναφέρομαι στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο.

Το ΣΕΚ, παρά τα δυόμιση χρόνια λειτουργίας του, ήδη έχει αναδειχτεί σε πολλαπλασιαστή των δυνάμεων όλων των δημόσιων διωκτικών αρχών. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ΣΕΚ πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα σε 54 υποθέσεις, εκ των οποίων στις 21 πραγματοποίησε τον επιχειρησιακό συντονισμό, καταφέρνοντας μεταξύ άλλων την ανακάλυψη τριών παράνομων εργοστασίων.

Σήμερα, πολλοί είναι εκείνοι που όταν θέλουν να δώσουν μια πληροφορία ή να ζητήσουν την συνδρομή μιας άλλης Υπηρεσίας αντιλαμβάνονται το ΣΕΚ ως σύμμαχο και δίαυλο ασφαλούς επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου της ΑΑΔΕ σχετικά με την προστασία του κοινωνικού συνόλου είναι και η υλοποίηση δράσεων με σκοπό τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος όσο και τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των καταναλωτών, μέσω του εργαστηριακού και εποπτικού έργου των Υπηρεσιών μας.

Όπως αναφέρθηκα και προηγουμένως, ένας από τους παράγοντες που διευκολύνουν τα εγκληματικά δίκτυα είναι το έλλειμμα παιδείας και ενημέρωσης σε θέματα δημόσιας υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα ήθελα σήμερα, να εγκαινιάσω μια ενημερωτική καμπάνια της Α.Α.Δ.Ε., για να πληροφορηθούν οι πολίτες για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης παραποιημένων τσιγάρων. Τα παραποιημένα προϊόντα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά επιβλαβή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τόσο οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες όσο και οι συνθήκες παρασκευής, συσκευασίας και μεταφοράς των προϊόντων είναι απόλυτα ακατάλληλες.

Το Εργαστήριο Καπνικών Προϊόντων, που εδρεύει στη Χημική Υπηρεσία Σερρών, ξεκίνησε τις εργασίες του το 2004, διαπιστεύθηκε το 2006, και έκτοτε καλύπτει όλες τις ανάγκες εξετάσεων καπνικών προϊόντων της ΑΑΔΕ, των Αστυνομικών και των Λιμενικών Αρχών.

Είναι το μοναδικό δημόσιο εργαστήριο καπνικών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα έχει δεχθεί και αναλύσει πληθώρα δειγμάτων καπνικών προϊόντων από τα εργαστήρια άλλων χωρών, όπως Γερμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Κύπρο και Αυστρία.

Το βίντεο, που μόλις παρακολουθήσατε, είναι το πρώτο βήμα σε μια προσπάθεια χάραξης, εφεξής, μιας πιο οργανωμένης πολιτικής στην επικοινωνία στον τομέα αυτό. Στην οποία, θα έλεγα, ότι πρέπει να συμμετάσχουν και όλοι οι φορείς της αγοράς, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των καπνικών, διότι η σωστή ενημέρωση των πολιτών είναι ένα στοίχημα, που πρέπει όλοι μαζί, με κοινές δράσεις, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Στην ΑΑΔΕ

Με σταθερά βήματα προασπιζόμαστε εμπράκτως το δημόσιο συμφέρον, προστατεύουμε την υγεία του πολίτη, υπηρετούμε την κοινωνία !

Ευχαριστώ.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!