Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053/2019 Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053

ΦΕΚ B 4295 - 27.11.2019

Διαδικασία Αναδρομικής Εκκαθάρισης Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).

4. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α' 118).

5. Το π.δ. 82/2019 «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'120).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

8. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» ( Β' 3107).

9. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/67864/8352/24.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ανάθεσης καθηκόντων της Σδούκου Αλεξάνδρας του Δημητρίου στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α' 286), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α' 296) και άλλες διατάξεις.» (Α' 216).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 139).

14. Την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/8.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011» ( Β' 10).

15. Την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 4123/05.03.2014 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ. 290/08.01.2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Β' 10/9.01.2013)» (Β' 719).

16. Την αριθμ. 1.101/2017 απόφαση της ΡΑΕ «Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2018» (Β' 4670).

17. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/31.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών». (Β' 3373).

18. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας (2014-2020)» (C 200/2014).

19. Την αριθμ. C(2018)8884final/13.12.2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι το εν θέματι μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά, δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 3 (στοιχ. γ') της ΣΛΕΕ.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (εφεξής ΕΤΜΕΑΡ) από 1.1.2019 έως το χρονικό σημείο εφαρμογής της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/ 76979/4917/31.8.2019 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών» (Β' 3373) (εφεξής 1η απόφαση), για τις κατηγορίες των καταναλωτών Οικιακής Χρήσης

Χαμηλής Τάσης (εφεξής XT) και των καταναλωτών Λοιπών Χρήσεων XT, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ των λοιπών κατηγοριών καταναλωτών, που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και των κατηγοριών καταναλωτών, που δεν θα καταστούν δικαιούχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω απόφασης.

Άρθρο 2

Γενικοί όροι διαδικασίας αναδρομικής εκκαθάρισης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

1. Η εκκαθάριση διενεργείται για τις κατηγορίες παροχών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές καθορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας.

2. Οι προς εκκαθάριση ποσότητες ενέργειας αναφέρονται σε μετρήσεις για τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως το χρονικό σημείο εφαρμογής της Χρέωσης Βάσης (εφεξής ΧΒ), σύμφωνα με την 1η απόφαση. Εφόσον το χρονικό διάστημα των εν λόγω καταναλώσεων εκτείνεται σε χρονικό διάστημα προ της 01.01.2019, ο σχετικός επιμερισμός των ποσοτήτων ενέργειας γίνεται με αναλογία ημερών.

3. Ο προσδιορισμός των εκκαθαριζόμενων καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ που τους αναλογούν, πραγματοποιείται από τον Αρμόδιο Διαχειριστή και ειδικότερα τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ), διακριτά για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (εφεξής ΔΣ) και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (εφεξής ΜΔΝ), καθώς και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΑΔΜΗΕ) για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης, για κάθε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (Εκπρόσωπο Φορτίου) και αφορά στο διάστημα κατά το οποίο εκπροσωπούσε τον συγκεκριμένο καταναλωτή.

4. Ο Αρμόδιος Διαχειριστής επαναυπολογίζει για τις ως άνω καταναλώσεις, τις σχετικές χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση και κατηγορία στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος, καθώς και τις προκύπτουσες χρεωστικές ή πιστωτικές εκκαθαριζόμενες διαφορές, διακριτά για το ΔΣ και τα ΜΔΝ, κατά την ισχύουσα αντίστοιχη μηνιαία διαδικασία εκκαθάρισης. Οι εν λόγω αναλυτικοί υπολογισμοί αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους Προμηθευτές για μεν την κατηγορία καταναλωτών του άρθρου 3 έως τις 28.11.2019, για δε τις κατηγορίες καταναλωτών των άρθρων 4 και 5, μετά τον προσδιορισμό των δικαιούχων από τον ΔΑΠΕΕΠ και τη διενέργεια της σχετικής εκκαθάρισης από τον Αρμόδιο Διαχειριστή.

5. Ειδικότερα για τα ΜΔΝ, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση του 2019, επαναυπολογίζει τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για τα ΜΔΝ, με τις απολογιστικές ενέργειες χρέωσης, βάσει των μετρήσεων της ως άνω περιόδου. Οι τυχόν επιπλέον διαφορές, χρεώσεις ή πιστώσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ΕΦ των ΜΔΝ και τιμολογούνται, με αντίστοιχη χρεοπίστωση του ΔΑΠΕΕΠ προς ισοσκελισμό του Λογαριασμού Λ-Ζ του Κώδικα ΜΔΝ με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ.

6. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ για το ΔΣ, αποστέλλει στο Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (εφεξής ΔΑΠΕΕΠ) τους υπολογισμούς ανά παροχή (εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας, αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και χρεωπιστωτική διαφορά) και σωρευτικά μηνιαία στοιχεία ανά Προμηθευτή και κατηγορία χρέωσης (εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας, αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και χρεοπιστωτική διαφορά). Ο ΔΕΔΔΗΕ για τα ΜΔΝ αποστέλλει το συνολικό ποσό της εκκαθαριστικής χρεοπίστωσης του ΕΤΜΕΑΡ, προς ισοσκελισμό του Λογαριασμού Λ-Ζ του Κώδικα ΜΔΝ με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ.

7. Στη συνέχεια, οι Προμηθευτές που εκπροσωπούσαν ή εκπροσωπούν κατηγορίες καταναλωτών, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα της εκκαθαριζόμενης περιόδου, οφείλουν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α) Για τους καταναλωτές που εκπροσωπούσαν κατά την εκκαθαριζόμενη περίοδο και τους οποίους συνεχίζουν να εκπροσωπούν κατά τη χρονική στιγμή παραλαβής της εκκαθάρισης από τον εκάστοτε προμηθευτή, να ενσωματώσουν το μεν πιστωτικό ποσό της διαφοράς, εφάπαξ στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το δε χρεωστικό είτε εφάπαξ είτε στις προβλεπόμενες από την παρούσα, ανά κατηγορία, δόσεις, με κατάλληλο κατά περίπτωση λεκτικό και κατάλληλη περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του ποσού αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

β) Για τους καταναλωτές που δεν εκπροσωπούν πλέον κατά τη χρονική στιγμή παραλαβής της εκκαθάρισης από τον εκάστοτε προμηθευτή, αλλά εκπροσωπούσαν κατά τη διάρκεια της εκκαθαριζόμενης περιόδου, οφείλουν να αποστείλουν τόσο ταχυδρομικά όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εν λόγω καταναλωτές, ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2019», αναγράφοντας το ποσό της χρέωσης ή της πίστωσης που αφορά στο εκκαθαρισμένο ποσό ΕΤΜΕΑΡ για το χρονικό διάστημα που τους εκπροσωπούσαν, ένδειξη με τον τρόπο υπολογισμού του ποσού αυτού, καθώς και τους τρόπους και τους όρους επιστροφής ή είσπραξης του ποσού από τον εκάστοτε καταναλωτή.

γ) Στο τέλος της διαδικασίας εκκαθάρισης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές ενημερώνουν τον ΔΑΠΕΕΠ για τη μεν περίπτωση της παραγράφου α) ανωτέρω, με τα ενσωματωθέντα σε λογαριασμούς κατανάλωσης χρεωστικά ή πιστωτικά ποσά, για τη δε περίπτωση της παρ. β) ανωτέρω για τα ποσά τα οποία οι δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ δεν εισέπραξαν και τα ποσά τα οποία οι υπόχρεοι αυξημένου ΕΤΜΕΑΡ δεν κατέβαλαν.

δ) Για τους αντίστοιχους καταναλωτές των ΜΔΝ, μετά το πέρας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενημερώνουν το ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, για την περίοδο από 1.1.2019 έως το χρονικό σημείο εφαρμογής της Χρέωσης Βάσης σύμφωνα με την αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/ 76979/4917/31.8.2019 απόφαση, με τα ενσωματωθέντα σε λογαριασμούς εκκαθάρισης χρεωστικά ή πιστωτικά ποσά.

8. Για τυχόν καταναλώσεις που έχουν τιμολογηθεί από τον Προμηθευτή με τις ισχύουσες προ της 1ης απόφασης μοναδιαίες χρεώσεις, ενώ στην αντίστοιχη χρέωση του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Προμηθευτή έχει εφαρμοστεί η

Χρέωση Βάσης της ως άνω απόφασης, και επομένως δε θα συμπεριληφθούν στις εκκαθαριζόμενες ποσότητες, διενεργείται από τον Προμηθευτή διόρθωση σε επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης.

Άρθρο 3

Εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την κατηγορία των καταναλωτών Οικιακής Χρήσης Χαμηλής Τάσης (XT) και Λοιπών Χρήσεων Χαμηλής Τάσης (XT)

1. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Οικιακοί καταναλωτές και οι καταναλωτές Λοιπών Χρήσεων XT.

2. Για την κατηγορία καταναλωτών Οικιακής Χρήσης XT και Λοιπών Χρήσεων XT, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να αποστείλει στο ΔΑΠΕΕΠ και στους Προμηθευτές τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 2 της παρούσας εντός της οριζόμενης στο άρθρο 2 προθεσμίας.

3. Ο ΔΑΠΕΕΠ, βάσει των ανωτέρω στοιχείων που αφορούν στο ΔΣ και του έχει αποστείλει ο ΔΕΔΔΗΕ, εκκαθαρίζει/τιμολογεί μέχρι τις 6.12.2019 τα ποσά που πρόκειται να πιστωθούν στους Προμηθευτές. Στη συνέχεια, ενημερώνει ηλεκτρονικά και αποστέλλει τα ενημερωτικά σημειώματα στους Προμηθευτές τα οποία περιέχουν τα χρηματικά ποσά που πρόκειται να αποδώσει σε αυτούς.

Η απόδοση στους Προμηθευτές των εκκαθαρισμένων ποσών ΕΤΜΕΑΡ πραγματοποιείται έως τις 20.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι οι Προμηθευτές έχουν εκπληρώσει προσηκόντως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες αφορούν χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

4. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, εκκαθαρίζει/ τιμολογεί μέχρι τις 6.12.2019 τα ποσά που πρόκειται να πιστωθούν στους ΕΦ των ΜΔΝ και ισοσκελίζει τα ποσά του Λογαριασμού Λ-Ζ του Κώδικα ΜΔΝ με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ. Στη συνέχεια, ενημερώνει ηλεκτρονικά και αποστέλλει τα ενημερωτικά σημειώματα στους Προμηθευτές, τα οποία περιέχουν τα χρηματικά ποσά που πρόκειται να αποδώσει σε αυτούς, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία της μηνιαίας εκκαθάρισης στα ΜΔΝ. Η απόδοση στους Προμηθευτές των εκκαθαρισμένων ποσών ΕΤΜΕΑΡ πραγματοποιείται έως τις 20.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι οι Προμηθευτές έχουν εκπληρώσει προσηκόντως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες αφορούν σε χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

5. Οι τελικές διαφορές που προκύπτουν για τις εν λόγω κατηγορίες κατά την ετήσια οριστική εκκαθάριση των ΜΔΝ, εκκαθαρίζονται με τους ΕΦ με αντίστοιχο ισοσκελισμό του Λογαριασμού Λ-Ζ του Κώδικα ΜΔΝ με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2.

6. Η επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων από τους Προμηθευτές σε καταναλωτές της κατηγορίας του παρόντος άρθρου, που δεν εκπροσωπούν πλέον κατά τη χρονική στιγμή παραλαβής της εκκαθάρισης, διενεργείται το αργότερο μέχρι την 30.09.2020. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος αυτού, τυχόν ποσό που δεν έχει εισπραχθεί από τον δικαιούχο καταναλωτή, επιστρέφεται από τον Προμηθευτή στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Άρθρο 4

Εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τις κατηγορίες των καταναλωτών που καθίστανται δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

1. Οι κατηγορίες των καταναλωτών, οι οποίοι, είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων, μετά την υποβολή αίτησης τους στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 4 της 1ης απόφασης, που αναπτύσσει ο ΔΑΠΕΕΠ, ενημερώνονται επίσημα από τη δικτυακή του πύλη σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης τους, με την αποδοχή της οποίας καθίστανται δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και οι καταναλώσεις τους υπάγονται στις κατηγορίες καταναλωτών του άρθρου 4 της 1ης απόφασης.

2. Για τις παραπάνω κατηγορίες καταναλωτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 4 της 1ης απόφασης, ο ΔΑΠΠΕΕΠ ενημερώνει εντός 10 ημερών τον Αρμόδιο Διαχειριστή σχετικά με την υπαγωγή των καταναλώσεων τους στις κατηγορίες καταναλωτών με μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. 48702 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4295/27.11.2019

3. Για τους ως άνω δικαιούχους, κατά την επανατιμολόγηση του ΕΤΜΕΑΡ ο Αρμόδιος Διαχειριστής, διακριτά για το ΔΣ και τα ΜΔΝ και βάσει της ισχύουσας διαδικασίας εκκαθάρισης αντίστοιχα, εφαρμόζει τις χρεώσεις σύμφωνα με τη μεθοδολογία που θα περιγραφεί στην απόφαση που προβλέπεται στο 14ο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

4. Οι Προμηθευτές οφείλουν να ενσωματώσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσης τα αντίστοιχα χρεωστικά/ πιστωτικά ποσά, άλλως, να εισπράξουν ή να επιστρέψουν τα ποσά του εκκαθαρισμένου ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

5. Για τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που το ποσό που αναλογεί στην «Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ» είναι χρεωστικό, θα μπορεί να χρεωθεί από τους Προμηθευτές στον υπόχρεο καταναλωτή εφάπαξ αν το ποσό είναι μικρότερο των 10.000€ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις για μεγαλύτερα ποσά.

Άρθρο 5

Εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τις κατηγορίες των καταναλωτών που δεν θα καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

1. Οι καταναλωτές, οι οποίοι, μετά την υποβολή της αίτησής τους στο πληροφοριακό σύστημα, που αναπτύσσει ο ΔΑΠΕΕΠ, ενημερώνονται επίσημα από την δικτυακή του πύλη, σχετικά με την απόρριψη της αίτησης τους, καθώς και οι καταναλωτές, οι οποίοι υπάγονταν σε μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, πριν από την εφαρμογή της 1ης απόφασης και δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 4 της 1ης απόφασης, υπάγονται/εμπίπτουν αυτόματα στην κατηγορία των λοιπών καταναλωτών, που δεν θα καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 1ης απόφασης, για τους οποίους εφαρμόζεται στον υπολογισμό των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ η Χρέωση Βάσης (ΧΒ).

2. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να ενσωματώσουν στους λογαριασμούς κατανάλωσης τα αντίστοιχα χρεωστικά ποσά, άλλως, να εισπράξουν τα προκύπτοντα ποσά, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

3. Για τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που το ποσό που αναλογεί στην «Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ» είναι χρεωστικό, θα μπορεί να χρεωθεί από τους Προμηθευτές στον υπόχρεο καταναλωτή είτε εφάπαξ είτε σε 6 ισόποσες δόσεις.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!