Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 50/2019 Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχωνασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
& ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ. 10671 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ευαγγ. Φάγκρα  
Τηλ.: 210/3729655 
FAX: 210/3622260 
& Υποστήριξης  e-mail: 
tm.synt.mmisth@efka.gov.gr  
 

ΑΔΑ: ΨΚΛΨ465ΧΠΙ-4Ψ0

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 50

Αθήνα, 26.11.2019 

Αριθ. Πρωτ. 1414814

ΠΡΟΣ: 
Τους αποδέκτες 
του Πίνακα Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε 
Δ/νση Λειτουργίας 
Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση 
Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, 
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου 
Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
Τ.Κ. 10677 Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑΤΣΑΥ ».  

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/03.12.2018 τΑ'), καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/32038/742/21.05.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑΤΣΑΥ, βάσει των διατάξεων της παρ. 8, του άρθρου 7 του Ν. 982/1979. 

Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό επιλύεται το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές και είναι μικρότερος των 25 ετών, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης  που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα του Ν. 4387/2016 τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της παροχής του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων έχει εφαρμογή: 

Α) Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης έως 12.5.2016 και βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα και 

Β) Σε όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12.05.20016, χωρίς να έχουν λάβει την εν λόγω παροχή λόγω οφειλών. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα λάβουν την παροχή μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές. 

Επιπλέον, στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 16 ορίζεται ότι κατά τον επανυπολογισμό  των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.05.2016 συντάξεων, οι δικαιούχοι συνταξιοδοτικής παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνουν προσαύξηση μόνο για τα έτη που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον Κλάδο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4387/2016

Τέλος, για τις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την 12.05.2016 και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4387/2016 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 94 του Ν.4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 234 του Ν.4389/2016 και ισχύουν. 

Συν/να:  

α) ΦΕΚ 200 Α΄/03.12.2018 (σελ. 11321, 11330) 
β) Το αρ. πρωτ. Φ.80000/Δ17/32038/742/21.05.2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ ( ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ) 
γ) Το αρ. πρωτ. Δ.15/Δ΄/27715/722/01.10.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ ( ΑΔΑ: 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η) 
δ) ΦΕΚ 94 A΄/ 27.05.2016 ( σελ.2657, 2795)  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔ. ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜ/ΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!