Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./739/1398956/2019 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
​ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.: 210 52 85 518- 615-642
210 5285 599-598-690
E-mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Ε-mail: d.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:Πατησίων 12,
106 77 - Αθήνα
Αριθμ. Τηλ:210 52 91 789 - 792
Aριθμ. Φαξ:210 52 91 735
E-mail: diakanonismos@keao.gov.gr

ΑΔΑ: Ω99Ψ465ΧΠΙ-4Ο6

Αθήνα 21/11/2019

Α.Π.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./739/1398956

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:
1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α.
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γεν. Δ/νση Κοινωνικής
Ασφάλισης Δ/νση
Κύριας Ασφάλισης &
Εισφορών
Σταδίου 29, 10110-Αθήνα
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. Γεν/κης Δ/νσης Εισφορών
4. Γενική Διεύθυνση
Πληροφορικής & Εφαρμογών
Παπαδιαμαντοπούλου 87
115 87 - Αθήνα
5. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
6. ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019»

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, εκδόθηκε η υπ΄αρ. πρωτ:Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325/04-09-2019(ΑΔΑ: ΨΟΙΒ465ΧΘΞ1-ΖΚΕ) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετήθηκαν περιοχές και χορηγήθηκε στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019.

Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998 (Φ.Ε.Κ.Β΄272), κατ΄εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν .2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄196), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:

1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εφαρμογή των οδηγιών των Γενικών Εγγράφων Γ.Ε. Ε33/76/06-05-1998, Γ.Ε. Ε33/1134/01-07-2016 (τ. Ι.ΚΑ.-Ε.Τ.Α.Μ.) & ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/25-9-2017 (Intranet ΕΦΚΑ).

Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας σας.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Φ.Κ.Α.
Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!